English Grammar in use

SUBJECT có thểlà một động từnguyên thể, một V-ing, một đại từ, song nhiều nhất vẫn là một danh từ. Chúng bao giờcũng đứng ở đầu câu, làm chủngữvà quyết định việc chia động từ. Vì là động từ nên chúng liên quan đến những vấn đềsau: DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC (COUNT NOUN/ NON COUNT NOUN)  Danh từ đếm được:Dùng được với số đếm, do đó nó có hình thái sốít, sốnhiều. Nó dùng được với "a(n)", và “the”.  Danh từkhông đếm được:Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái sốít, số nhiều. Nó không thểdùng được với "a", còn "the" chỉtrong một sốtrường hợp đặc biệt.  Một sốdanh từkhông đếm được có hình thái sốnhiều đặc biệt.

pdf82 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2221 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu English Grammar in use, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 MỤC LỤC Grammar Review.............................................................................................................................................................................................. 5 Danh từ đếm được và không đếm được ..................................... .....………………………………………………………………………………….5 Quán từ "A"....................................................................................................................................................................................................... 6 Quán từ xác định "The" .................................................................................................................................................................................... 6 another và other ............................................................................................................................................................................................... 9 little - a little - few - a few.............................................................................................................................................................................. 10 Sở hữu cách ................................................................................................................................................................................................... 10 Verb ................................................................................................................................................................................................................ 11 2 1. Present...................................................................................................................................................... 11 1) Simple Present.................................................................................................................................................. 11 2) Present Progressive (be + V-ing).............................................................................................................................................................................. 11 3) Present Perfect : Have + PII ..................................................................................................................................................................................... 12 4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing....................................................................................................................................................... 12 2. Past ......................................................................................................................................................... 13 1) Simple Past: V- ed.................................................................................................................................................................................................... 13 2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing...................................................................................................................................................................... 13 3) Past Perfect: Had + PII.............................................................................................................................................................................................. 13 4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing ........................................................................................................................................................ 14 3. Future ....................................................................................................................................................... 14 1) Simple Future: Will / Shall / Can / May + Verb in simple form .................................................................................................................................. 14 2) Near Future : to be going to do smt .......................................................................................................................................................................... 14 4) Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII .................................................................................................................................................................... 15 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.........................................……………………………………………….....19 1. Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ....................................................................................................... 15 2. Các Danh từ luôn đòi hỏi các Động từ và Đại từ đi theo ở ngôi thứ 3 số ít............................................................................. 16 3. Cách sử dụng None và No ................................................................................................................................ 16 4. Cách sử dụng cấu trúc either...or và neither...nor ...................................................................................................... 16 5. V-ing làm chủ ngữ.......................................................................................................................................... 17 6. Các danh từ tập thể ........................................................................................................................................ 17 7. Cách sử dụng a number of, the number of:............................................................................................................... 18 8. Các danh từ luôn dùng ở số nhiều ........................................................................................................................ 18 9. Thành ngữ there is, there are.............................................................................................................................. 18 Đại từ .................................................................................................................................................................. 19 1. Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ) .............................................................................................................................. 19 2. Đại từ nhân xưng tân ngữ ................................................................................................................................. 20 3. Tính từ sở hữu ............................................................................................................................................. 20 4. Đại từ sở hữu............................................................................................................................................... 20 5. Đại từ phản thân............................................................................................................................................ 21 Tân ngữ .............................................................................................................................................................. 21 1. Động từ nguyên thể là tân ngữ ............................................................................................................................ 21 2. V - ing dùng làm tân ngữ................................................................................................................................... 21 3. Bốn động từ đặc biệt ....................................................................................................................................... 22 4. Các động từ đứng sau giới từ ............................................................................................................................. 23 5. Vấn đề các đại từ đứng trước Vinf hoặc V-ing dùng làm tân ngữ. ...................................................................................... 23 Các động từ bán khiếm khuyết........................................................................................................................ 24 1. Need ........................................................................................................................................................ 24 1) Dùng như một động từ thường: được sử dụng ra sao còn tùy vào chủ ngữ của nó ................................................................................................. 24 2) Need được sử dụng như một động từ khiếm khuyết ................................................................................................................................................ 24 2. Dare ......................................................................................................................................................... 24 1) Khi dùng với nghĩa là "dám" ..................................................................................................................................................................................... 24 2) Dare dùng như một ngoại động từ............................................................................................................................................................................ 25 Cách sử dụng "to be" trong một số trường hợp ........................................................................................... 25 "to get " trong một số trường hợp đặc biệt................................................................................................. 26 1. To get + P2.................................................................................................................................................. 26 2. Get + V-ing = Star + V-ing: Bắt đầu làm gì ............................................................................................................... 26 3. Get sb/smt +V-ing: Làm ai/ cái gì bắt đầu................................................................................................................. 26 4. Get + to + verb.............................................................................................................................................. 26 5. Get + to + Verb = Come + to + Verb = Gradually ........................................................................................................ 26 Câu hỏi ............................................................................................................................................................... 27 1. Câu hỏi Yes/ No ............................................................................................................................................ 27 2. Câu hỏi thông báo.......................................................................................................................................... 27 a) Who/ what làm chủ ngữ............................................................................................................................................................................................ 27 b) Whom/ what làm tân ngữ.......................................................................................................................................................................................... 27 c) Câu hỏi nhắm vào các bổ ngữ: When, Where, How và Why..................................................................................................................................... 27 3. Câu hỏi gián tiếp ........................................................................................................................................... 27 4. Câu hỏi có đuôi ............................................................................................................................................. 28 Lối nói phụ họa khẳng định và phủ định ........................................................................................................ 28 1. Phụ hoạ khẳng định ........................................................................................................................................ 28 2. Phụ hoạ phủ định........................................................................................................................................... 29 Câu phủ định ..................................................................................................................................................... 29 Mệnh lệnh thức.................................................................................................................................................. 31 Động từ khiếm khuyết ...................................................................................................................................... 31 Câu điều kiện ..................................................................................................................................................... 31 3 1. Điều kiện có thể thực hiện được ở hiện tại ............................................................................................................... 31 2. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại ........................................................................................................... 32 3. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ.......................................................................................................... 32 will, would, could, should sau if ...................................................................................................................... 32 Một số cách dùng thêm của "if"...........………………………………………………...........................................37 to Hope - to Wish.........................................................................……………………………………………….. 38 1. Điều kiện không có thật ở tương lai ....................................................................................................................... 34 2. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại ........................................................................................................... 34 3. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ.......................................................................................................... 34 as if - as though............................................................................................................................................... 35 Used to, to be / get used to .............................................................................................................................. 35 would rather....................................................................................................................................................... 35 1. Loại câu có một chủ ngữ................................................................................................................................... 36 2. Loại câu có hai chủ ngữ ................................................................................................................................... 36 a) Loại câu giả định ở hiện tại....................................................................................................................................................................................... 36 b) Loại câu không thể thực hiện được ở hiện tại .......................................................................................................................................................... 36 c) Loại câu không thể thực hiện được ở quá khứ ......................................................................................................................................................... 36 Would like........................................................................................................................................................... 36 Cách sử dụng các Modal Verb để diễn đạt các trạng thái ở hiện tại ........................................................... 37 1. Could, May, Might + V in simple form = Có lẽ, có thể. ................................................................................................... 37 2. Should + V in simple form.................................................................................................................................. 37 3. Must + V in simple form .................................................................................................................................... 38 Cách sử dụng các Modal Verb để diễn đạt các trạng thái ở quá khứ ......................................................... 38 1. Could, may, might + have + P2 = có lẽ đã ................................................................................................................ 38 2. Could have + P2 = lẽ ra đã có thể (trên thực tế là không)................................................................................................ 38 3. Might have been + V- ing = có lẽ lúc ấy đang ............................................................................................................ 38 4. Should have + P2 = Lẽ ra phải, lẽ ra nên ................................................................................................................. 38 5. Must have + P2 = hẳn là đã ................................................................................................................................ 38 6. Must have been V- ing = hẳn lúc ấy đang ................................................................................................................ 39 should trong một số trường hợp cụ thể ......................................................................................................... 39 Tính từ và phó từ............................................................................................................................................... 39 Động từ nối ........................................................................................................................................................ 40 Các dạng so sánh của tính từ và phó từ ........................................................................................................ 41 1. So sánh bằng............................................................................................................................................... 41 2. So sánh hơn kém........................................................................................................................................... 42 3. So sánh hợp lý ............................................................................................................................................. 43 4. So sánh đặc biệt............................................................................................................................................ 43 5. So sánh đa bội.............................................................................................................................................. 44 6. So sánh kép ................................................................................................................................................ 44 7. Cấu trúc No sooner... than = Vừa mới ... thì đã... ........................................................................................................ 45 8. So sánh giữa 2 người hoặc 2 vật ......................................................................................................................... 45 9. So sánh bậc nhất........................................................................................................................................... 45 Danh từ dùng làm tính từ ................................................................................................................................. 46 Enough .............................................
Tài liệu liên quan