ISO 9001 : 2008 Danh mục các tài liệu, hồ sơ chất lượng tối thiểu

1. Chính sách chất lượng. 2. Mục tiêu chất lượng của công ty và mục tiêu chất lượng của từng cấp phòng ban chức năng. 3. Sổ tay chất lượng. 4. Sáu (06) thủ tục cơ bản

ppt10 trang | Chia sẻ: hoang10 | Lượt xem: 782 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu ISO 9001 : 2008 Danh mục các tài liệu, hồ sơ chất lượng tối thiểu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997ISO 9001:2008 Danh mục các tài liệu, hồ sơ chất lượng tối thiểuTheo y/cầu của tiêu chuẩn khi xây dựng ISO 9001:2008, D/nghiệp phải ban hành và áp dụng tối thiểu các tài liệu sau:1. Chính sách chất lượng.2. Mục tiêu chất lượng của công ty và mục tiêu chất lượng của từng cấp phòng ban chức năng.3. Sổ tay chất lượng.4. Sáu (06) thủ tục cơ bản Sáu (06) thủ tục cơ bản sau:- Thủ tục (quy trình) kiểm soát tài liệu- Thủ tục (quy trình) kiểm soát hồ sơ- Thủ tục (quy trình) đánh giá nội bộ- Thủ tục (quy trình) kiểm soát sản phẩm không phù hợp- Thủ tục (quy trình) hành động khắc phục- Thủ tục (quy trình) hành động phòng ngừa.Hồ sơ cần lập- Hồ sơ thống kê k/quả thực hiện mục tiêu chất lượng của từng phòng ban và của công ty- Hồ sơ xem xét của lãnh đạo- Hồ sơ về các h/động giáo dục, đào tạo, huấn luyện kỹ năng- Hồ sơ về kinh nghiệm làm việc của nhân viên- Hồ sơ lưu lại các k/quả xem xét khả năng thực hiện các y/cầu của các đơn đặt hàng của kh/hàng- Các hồ sơ cung cấp thông tin đầu vào phục vụ cho thiết kế s/phẩm (nếu DN có h/động thiết kế sản phẩm)- Hồ sơ ghi nhận h/động xem xét thiết kế sản phẩm (nếu DN có h/động thiết kế s/phẩm)- Hồ sơ ghi nhận h/động kiểm tra xác nhận các giai đoạn của thiết kế s/phẩm (nếu DN có hoạt động thiết kế sản phẩm)- Hồ sơ kết quả xác nhận g/trị sử dụng của thiết kế s/phẩm (nếu DN có h/động thiết kế s/phẩm)- Hồ sơ ghi nhận kết quả xem xét các thay đổi thiết kế s/phẩm và hành động liên quan đến việc thay đổi thiết kế s/phẩm (nếu DN có h/động thiết kế sản phẩm)- Hồ sơ các kế quả đánh giá nhà cung cấp và tái đánh giá nhà cung cấp- Hồ sơ về liên quan đến xác nhận g/trị sử dụng của q/trình sản xuất hoặc dịch vụ (nếu trong q/trình sản xuất, DN không thể kiểm tra xác nhận bằng cách theo dõi, đo lường s/phẩm được sản xuất ra. Ví dụ: q/trình hàn, q/trình đổ bê tông,)- Hồ sơ xác định nguồn gốc sản phẩm nếu như việc xác định nguồn gốc sản phẩm là một yêu cầu.- Hồ sơ liên quan đến việc hư hỏng mất mát tài sản của khách hàng (nếu DN có lưu giữ tài sản của khách hàng)- Các hồ sơ về hiệu chuẩn thiết bị đo lường, hoặc hồ sơ về kiểm tra xác nhận định kỳ về tình trạng của thiết bị đo lường.- Các hồ sơ về việc hiệu chỉnh thiết bị đo lường (nếu có tiến hành hiệu chỉnh thiết bị đo lường)- Hồ sơ về đánh giá nội bộ (kế hoạch đánh giá, chưong trình đánh giá, các ghi nhận trong khi đánh giá, các kết quả đánh giá và các hồ sơ về hành động khắc phục sau khi đánh giá)- Các hồ sơ kết quả kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm trước khi chuyển giao sản phẩm cho khách hàng.- Hồ sơ ghi nhận bản chất sự không phù hợp khi xuất hiện sản phẩm không phù hợp- Dữ liệu về phân tích mức độ thỏa mãn của khách hàng- Dữ liệu phân tích về nhà cung cấp- Hồ sơ về các hành động khắc phục- Hồ sơ về các hành động phòng ngừa.Ngoài những thủ tục, hồ sơ bắt buộc trên, D/nghiệp có thể xây dựng thêm các thủ tục, h/dẫn công việc và lập các HS cần thiết nhằm đảm bảo HTQL có hiệu lực và hiệu quả.
Tài liệu liên quan