Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

I . QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA Khái niệm văn hóa : rất khó, trên 200 định nghĩa , tuy nhiên trong giới hạn này , tạm đưa ra khái niệm văn hóa :

ppt109 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1698 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I . QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA Khái niệm văn hóa : rất khó, trên 200 định nghĩa , tuy nhiên trong giới hạn này , tạm đưa ra khái niệm văn hóa :Khái niệm văn hóa VN : Văn hóa VN là tổng thể những giá trị vật chất tinh thần do cộng đồng các dân tộc VN sáng tạo ra trong qúa trình dựng nước và giữ nước . Còn trong nghĩa hẹp thì văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội , là các giá trị truyền thống lối sống , là năng lực sáng tạo là bản sắc của một dân tộc để phân biệt được dân tộc này với dân tộc khác .1/ Thời kỳ trước đổi mới a/ Quan điểm chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới Trong những năm 1943-1954.Ban Thường vụ TW họp tại Võng la Phúc Yên đã thông qua Đề cương văn hóa VN do TBT Trường Chinh sọan thảo, Đây là lần đầu tiên Đảng CSVN có văn kiện riêng về vấn đề văn hóaVào thời điểm CMVN chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Nội dung xác định văn hóa là một trong 3 mật trận, kinh tế , chính trị , văn hóa của CMVN, Với 3 nguyên tắc: Dân tộc Khoa học Đại chúng Ngày 3/9/1945 phiên họp đầu tiên của Hội đồng chính phủ, HCM đã trình bày với các bộ trưởng nhiệm vụ cấp bách thuộc về văn hóa một là: diệt giặc dốt vì có hơn 90% dân mù chữ, hai là : những tàn tích của chế độ TDPK đã làm tha hóa, băng họai đạo đức của một bộ phận ND ta nên phải nhanh chóng mở chiến dịch giáo dục nhân dân Đầu năm 1946 mở cuộc vận động thực hiện Đời sống mới, tài liệu do HCM viết gồm 19 câu hỏi và trả lời về những vấn đề thiết thực ngắn gọn, dễ hiểu cho ND Đường lối văn hóa kháng chiến được hình thành từ Chỉ thị của BCH TW Kháng chiến kiến quốc tháng 11/1945.( những bức thư của TBT Trường Chinh Nhiệm vụ văn hóa Việt Nam trong công cuộc cứu nước ) - Báo cáo Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam tại hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai tháng 7/1948 cũng của TBT Tchinh. Nội dung xác định mối quan hệ giữa văn hóa và cách mạng GPDT Cổ động văn hóa cứu quốc Xây dựng nền văn hóa DC mới VN có tính chất Dân tộc , khoa học, đại chúng Khẩu hiệu lúc này là Dân chủ ( là yêu nứơc và tiến bộ)Tích cực bài trừ nạn mù chữ Mở đại học và trung họcBài trừ cách học nhồi sọCổ động thực hành đời sống mới Ngăn ngừa xâm nhập của văn hóa thực dân Hình thành đội ngũ trí thức mới đóng góp cho công cuộc kháng chiến chống Pháp Trong những năm 1955-1965 Đường lối XD và phát triển văn hóa trong giai đọan CMXHCN từ ĐH3 Nhấn mạnh vai trò và nội dung của CMTTVH Mục tiêu làm cho ND thóat nạn mù chữĐào tạo đội ngũ trí thức và cán bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ và xây dựng miền Bắc .ĐH 4 và 5: Tiếp tục đường lối phát triển VHXác định nền VH mới có nội dung XHCN Tính Đảng Tính DTTính Nhân dân Nhiệm vụ : cải cách GDPhát triển mạnh KHKTVHNT Xóa bỏ ảnh hưởng VHTDMb/ Đánh giá sự thực hiện đường lối Kết quả : Nền văn hóa dân chủ mới – văn hóa cứu quốc đã hình thành và đạt nhiều thành tựu Xóa bỏ những lạc hậu và tàn tích phong kiến ngăn chặn những ảnh hưởng của văn hóa nô dịch của thực dân PhápHàng triệu người đã được xóa mù chữ, động viên hàng triệu đồng bào thám gia kháng chiến Góp phần xứng đáng vào sự nghiệp XD đất nứơc. Họat động văn hóa nghệ thuật đạt nhiều thành tựu, thực sự có những chiến sỹ họat động xuất sắc đóng góp to lớn cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nứơc, xây dựng con người mới tiêu biểu cho thời đại HCM Hạn chế và nguyên nhân Công tác TTVH còn thiếu sắc bén Việc XD thiết chế văn hóa còn chậmSự suy thóai về đạo đức lối sống có chiều hứơng phát triển nhất là ở thời kỳ trước và khi đổi mớiMột số công trình văn hóa di tích bị xâm hại nghiêm trọngCông tác lý luận phê bình còn nhiều hạn chế Chiến tranh và cơ chế quản lý cùng với những điều kiện kinh tế xã hội làm cho đời sống văn hóa và thiết chế đương nhiên lạc hậu , ấu trĩ Làm giảm đi những động lực phát triển của văn hóa giáo dục.2/ Trong thời kỳ đổi mới a/ Qúa trình đổi mới tư duy về XD và phát triển nền văn hóa - Từ ĐH6- 10 Đảng ta đã hình thành từng bước nhận thức về đặc trưng của nền văn hóa mới mà chúng ta cần XD Về chức năng vai trò, vị trí trong sự sự phát triển của KT-XH và hội nhập quốc tế. Từ xác định phải XD nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc DT đến việc xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của XH và coi văn hóa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển . Mục tiêu của chính sách xã hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế ở chỗ nhằm phát huy sức mạnh của nhân tố con người Phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội Đồng thời thực hiện tốt các chính sách xã hội là động lực phát triển kinh tế. ĐH8 : Chủ trương khoa học giáo dục đóng vai trò then chốtLà động lực đưa đất nước ra khỏi đói nghèo lạc hậu Tăng trưởng kinh tế kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và trong suốt qúa trình phát triển.Hội nghị TW 5 khóa 8 ( tháng 7/1998) nhận thức rõ yêu cầu XD chiến lược văn hóa trong thời kì mới Về phương hướng chiến lược :XD và phát triển nền VHVN tiên tiến đậm đà bản sắcDTTiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loạiTạo ra đời sống tinh thần cao đẹp của toàn thể NDTrình độ dân trí cao 5 quan điểm chỉ đạo:1- Văn hóa là nền tảng tinh thần của XH vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển KTXHXD và phát triển KT phải nhằm vào mục tiêu VH vì XH công bằng văn minh con người phát triển toàn diện2. Nền văn hóa VN là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc DT3. Nền văn hóa VN là nền VH thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các DT VN4.Xây dựng và phát triển nền Văn hóa là Sự nghiệp của toàn dân Do Đảng lãnh đạoTrong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng ? Tại sao ? Dẫn chứng 5.Văn hóa là một mật trận Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp CM lâu dàiĐòi hỏi phải có ý chí CM và sự kiên trì , thận trọng10 Nhiệm vụ cụ thể: XD con người VN trong giai đoạn CM mới XD môi trường văn hóaPhát triển sự nghiệp VHNTBảo tồn và phát huy các di sản văn hóaPhát triển sự nghiệp GD-ĐT và KHCNPhát triển đi đôi với quản lý tốt hệ thống thông tin đại chúngBảo tồn và phát triển văn hóa các DT thiểu số Chính sách văn hóa đối với tôn giáo Mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa Củng cố xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa Bốn giải pháp lớn : Mởcuộc vận động giáo dục CN yêu nước với thi đua yêu nước và phong trào : “ Toàn dân đoàn kết XD đời sống VH “ Tăng cường XD , ban hành các chính sách và luật pháp về văn hóa Tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hóaNâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa.Tiểu kết về nội dung văn hóa : Khi có nền văn hóa và dân trí phát triển sẽ thực hiện được nhiều mục tiêu XH :Công bằng XH thể hiện ở cả 2 khâu tổ chức sản xuất và phân phối sản phẩm . Tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội và phát triển, thể hiện tốt năng lực của mình. Thực hiện tốt nhiều hình thức phân phối Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo . Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần XHH Thực hiện tốt nhiều hình thức phân phối Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo . Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần XHH ĐH9 chủ trương các chính sách XHH phải hướng vào phát triển Làm lành mạnh hóa XHThực hiện công bằng trong phân phối,Tạo động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất trong các quan hệ XH ĐH 10Chủ trương phải kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước ở từng lĩnh vực địa phương. Khi VN ra nhập TW0 hội nhập sâu rộng hơn vào hệ thống kinh tế quốc tếHội nghị TW 4 khóa 10 ( tháng 1/2007) Nhấn mạnh phải giải quyết tốt các vấn đề xã hội nẩy sinh trong qúa trình thực thi các cam kết với WT0 Xây dựng cơ chế đánh giá và cảnh báo định kỳ về tác động của của việc ra nhập tổ chức này đối với các lĩnh vực xã hội để có biện pháp xử lý chủ động đúng đắn kịp thời . b/ Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội một là : Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hộiMục tiêu kinh tế phải phải tính đến các tác động và hậu quả xã hội có thể xảy ra để chủ động xử lý Phải tạo được sự thống nhất giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội. Sự kết hợp giữa 2 mục tiêu này phải được quán triệt ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương ở từng đơn vị kinh tế cơ sở Hai là : Xây dựng và hòan thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội công bằng trong từng bước và trong chính sách phát triển. Chính sách của chính phủ, của ngành, trung ương hay địa phương, cần đặt rõ và hợp lý việc gắn kết giữa tăng trưởng , được pháp chế hóa thành các thể chế có tính cưỡng chế buộc các chủ thể phải thi hành. Quán triệt quan điểm phát triển bền vững, phát triển sạch, hài hòa, không chạy theo các chỉ tiêu tăng trưởng bằng mọi giá.Ba là : Chính sách xã hội có vị trí vai trò độc lập tương đối so với kinh tế , nhưng không thể tách rời trình độ phát triển với kinh tế cũng không thể dựa vào viện trợ như thời bao cấp Trong chính sách xã hội phải gắn bó giữa cống hiến và hưởng thụ quyền lợi và nghĩa vụ, đó là yêu cầu của công bằng xã hội và tiến bộ. Bốn là : Coi trọng chỉ tiêu GDP đầu người và chỉ tiêu phát triển con người , đồng thời phát triển các lĩnh vực xã hội. Quan điểm này khẳng định mục tiêu cuối cùng và cao nhất của sự phát triển phải là vì con người vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. c/ Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội : Một là :Khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật , thực hiện có hiệu quả cao nhất mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Tạo cơ hội điều cho mọi người tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển Tạo động lực làm giàu trong cộng đồng dân cư bằng tài năng, sự sáng tạo của bản thân trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức cho phép . Xây dựng và thực hiện có kết quả cao chương trình xóa đói giảm nghèo đề phòng tái đói, tái nghèo, nâng cao dần chuẩn đói nghèo khi mức sống chung tăng lên ,Hai là : Bảo đảm cung cấp dịch vụ công thiết yếu , bình đẳng cho mọi người dân , tạo việc làm và cho thu nhập chăm sóc sức khỏe cộng đồng Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm Đa dạng hóa các lọai hình cứu trợ xã hội, tạo nhiều việc làm ở trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu lao động Thực hiện chính sách ưu đãi xã hội Đổi mới chính sách tiền lương , phân phối thu nhập xã hội công bằng hợp lý Ba là : Hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở , quan tâm chăm sóc y tế , dịch vụ y tế công nghệ cao và mạng lưới y tế cộng đồng, các dịch vụ y tế ngòai công lập Bốn là Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe và cải thiện giống nòi , giảm nhanh tỷ lệ trẻ em suy dinh duỡng Đẩy nhanh công tác phòng chống HIV và các tệ nạn xã hội Năm là : Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế họach hóa gia đình Giảm tốc độ tăng dân số , bảo đảm quy mô và cơ cấu dân số hợp lý Xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc, bảo đảm bình đẳng giới , chống nạn bạo hành trong gia đìnhSáu là : Chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội Bảy là : Đổi mới cơ chế quản lý và phương thực cung ứng các dịch vụ công cộng d/ Đánh giá sự thực hiện đường lối Sau 20 năm đổi mới, nhận thức về vấn đề phát triển xã hội của Đảng và nhân dân đã có những thay đổi có ý nghĩa bước ngoặt quan trọng : Từ tâm lý thụ động và ỷ lại vào nhà nước và tập thể trông chờ vào viện trợ đã chuyển sang năng động chủ động và có tính tích cực của tòan xã hội và các cộng đồng dân cư-Từ chỗ đề cao quá mức lợi ích của tập thể một cách chung chung trừu tượng thi hành chế độ phân phối theo lao động trên danh nghĩa nhưng thực tế là bình quân cào bằng Đã từng bước chuyển sang thực hiện phân phối chủ yếu theo hiệu quả lao động và hiệu quả kinh tế Đồng thời phân phối theo mức đóng góp các nguồn lực khác vào sản xuất , kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội Nhờ vậy công bằng xã hội đựơc thể hiện ngày một rõ hơn. Từ chỗ không đặt đúng tầm quan trọng của chính sách xã hội trong mối quan hệ tương tác với chính sách kinh tế đã đi đến thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội Từ chỗ nhà nước bao cấp tòan bộ trong việc giải quyết việc làm đã dần chuyển trọng tâm sang thiết lập cơ chế chính sách để các thành phần kinh tế và người lao động đều tham gia tạo việc làm Từ chỗ không chấp nhận có sự phân hóa giàu nghèoĐã đi đến khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo Coi việc có một bộ phận dân cư giàu trước là cần thiết cho sự phát triển .Từ chỗ muốn nhanh chóng xây dựng một cơ cấu xã hội thuần nhất chỉ còn giai cấp CN,ND, trí thức và NDLĐĐã đi đến quan niệm cần thiết xây dựng một cộng đồng xã hội đa dạng trong đó các giai cấp các tầng lớp dân cư đều có nghĩa vụ quyền lợi chính đáng , đòan kết chặt chẽ góp phần xây dựng đất nước VN giàu đẹp.Đang dần hình thành một xã hội mở, Xuất hiện ngày càng đông đảo doanh nhân Tiểu chủChủ trang trại và các nhóm xã hội khác phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh Đã coi phát triển giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu để phát triển xã hội tăng trưởng kinh tế nhưng bền vững,Cố gắng công bằng xã hội trong giáo dục Trong chăm sóc sức khỏe nhân dânTạo điều kiện ai cũng được học hànhCó chính sách trợ cấp và bảo hiểm y tế cho người nghèo. Hạn chế và nguyên nhân : Áp lực gia tăng dân số vẫn còn lớn, Chất lượng dân số còn thấp đang là cản trở lớn đối với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế Việc làm còn thiếu và nan giải Sự phân hóa giàu nghèo và bất công xã hội còn tiếp tục gia tăng đáng lo ngại Tệ nạn xã hội gia tăng và diễn biến khá phức tạp , gây thiệt hại lớn về kinh tế và an sinh xã hội . Môi trường sinh thái bị ô nhiễm tài nguyên thiên nhiên bị khai thác bừa bãi và tàn phá. Hệ thống giáo dục y tế lạc hậu xuống cấp có nhiều bất cập an sinh xã hội chưa được bảo đảm Nguyên nhân : Tăng trưởng kinh tế chưa gắn với mục tiêu và chính sách xã hội ,Chạy theo số lượng ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển Quản lý xã hội còn nhiều bất cập không theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội. / Chính trị – xã hội ổn địnhCâu lạc bộ điện ảnhTRUNG TÂM CHIẾU PHIM QUỐC GIAĐịnh nghĩa của Hồ Chí Minh “Chỉ có CNCS mới cứu được nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người, vì mọi người, niềm vui, hoà bình, hạnh phúc...”. Bìa văn kiện Đại hội VII và Đại hội IX Đấu trường Coliseum Vạn lý trường thành Cách mạng công nghiệp Cách mạng Tháng Mười NgaBìa cuốn sách:Làn sóng thứ ba của Avin Topherler Cộng sản nguyên thủy Phong kiến Tư bản chủ nghĩa Xã hội cộng sản Chiếm hữu nô lệCách mạng tháng Mười Nga 1917V.I Lê nin (1870- 1924)Lãnh tụ của Cách mạng tháng Mười Vua Hàm Nghi – Người khởi xướng phong trào Cần VươngPhan Đình Phùng - Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê Hoàng Hoa Thám - Lãnh tụ của phong trào nông dân Yên Thế Phan Bội Châu theo xu hướng bạo động – lãnh đạo phong trào Đông Du (1905 – 1908) Phan Châu Trinh – chủ trương cải cách, lãnh đạo phong trào Duy Tân Nguyễn Thái Học – Lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân ĐảngEm bước chân ra. Con đường xa tít. Non sông mù mịt. Trên vai kĩu kịt. Nặng gánh em trở ra về. Ngửng cổ trông sông rộng trời khuya. Vì chưng nước cạn nặng nề em dám kêu ai...Bài thơ: "Gánh nước đêm" - Trần Tuấn Khải -Đông Dương CSĐAn Nam CSĐĐông Dương CSLĐSự ra đời và mức độ ảnh hưởng của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 1929Các đại biểu tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.Lê Hồng SơnHồ Tùng MậuNguyễn Đức CảnhTrịnh Đình CửuChâu Văn LiêmNguyễn ThiệuNguyễn ái QuốcSù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n ViÖt NamHội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.Trích dẫn một số nội dung của Cương lĩnh đầu tiênCHÁNH CƯƠNG VẮN TẮT CỦA ĐẢNGƠ“.NÊN CHỦ TRƯƠNG LÀM TƯ SẢN DÂN QUYỀN C.M VÀ THỔ ĐỊA C.M ĐỂ ĐI TỚI Xà HỘI CỘNG SẢNB - VỀ PHƯƠNG DIỆN CHÍNH TRỊ THÌ:ĐÁNH ĐỔ ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA PHÁP VÀ BỌN PHONG KIẾNLÀM CHO NƯỚC NAM ĐƯỢC HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP.DỰNG RA CHÍNH PHỦ CÔNG NÔNG BINH.TỔ CHỨC RA QUÂN ĐỘI CÔNG NÔNG.”- VĂN KIỆN ĐẢNG TOÀN TẬP, NXB CTQG, HÀ NỘI, 1998, T.2 - 1930, TR.2 -Chñ nghÜa x· héi míi chØ lµ môc tiªuCách mạng tháng Tám chuẩn bị trong 15 năm và giành thắng lợi chỉ trong 15 ngày§¶ng ®éng viªn tæ chøc quÇn chóng t¹o nªn th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945Cao trµo 1930 - 1931 (Tæng diÔn tËp lÇn 1)Cao trµo 1936 - 1939 (Tæng diÔn tËp lÇn 2)C¸ch m¹ng th¸ng T¸m thµnh c«ngBác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập 2 - 9 - 1945Chiến thắng Biên Giới 1950Th¾ng lîi cña kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn cho miÒn B¾c qu¸ ®é lªn CNXHChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ5/1954Héi nghÞ Gi¬-ne-v¬7/1954HiÖp ®Þnh Gi¬ ne v¬. Mét sè c¬ së c«ng nghiÖpë miÒn B¾c ®­îc x©y dùng trong thêi kú nµyChiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh độc lập trưa 30-4-1975Bộ đội ta chạy lên cắm cờ trên nóc Dinh Độc lập.Toàn cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 4 (12-1976)Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Trô së MÆt trËn Tæ Quèc ViÖt NamMặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi quy tụ sức mạnh toàn dân tộc Sơ đồ khối đại đoàn kết toàn dânĐảng ta nâng ĐĐK lên tầm cao mớiĐĐK là truyền thống dân tộcXây dựng khối ĐĐK toàn dân dựa trên cơ sở liên minh Công – Nông – Trí thức Điều kiện tiên quyếtThực tế CM Việt NamPhương pháp xây dựng Xe t¨ng tiÕn vµo qu¶ng tr­êng ®á trong cuéc ®¶o chÝnh ë Liªn X« th¸ng 8 -1991Cờ búa liềm bị kéo khỏi điện Kremli sau 74 năm tồn tạiSức mạnh đồng đô la, một công cụ đắc lực của diễn biến hoà bình.Mikhail GorbachevGoocbachốp, Tổng bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng cộng sản Liên Xô Milosevic, Tổng bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng cộng sản Nam Tư Bìa cuốn Mác - ăng ghen toàn tậpCon đường Tư bản chủ nghĩa: Thái Lan Mét sè h×nh ¶nh vÒ ®Êt n­íc Th¸i LanCon đường Tư bản chủ nghĩa: Hàn Quốc Mét sè h×nh ¶nh vÒ Hµn QuècTháp Eiffel, PhápCon đường Xã hội dân chủ: PhápC¸c con ®­êng ®Æt ra tr­íc §¹i héi VIIMét sè h×nh ¶nh vÒ ®Êt n­íc PhÇn LanC¸c con ®­êng ®Æt ra tr­íc §¹i héi VIICon đường Xã hội dân chủ: Thụy ĐiểnMét sè h×nh ¶nh vÒ ®Êt n­íc Thôy §iÓn Toàn cảnh đại hội VIIXuất khẩu gạo Cảnh đường phố thanh bình, xe cộ tấp nập Câu lạc bộ điện ảnhTrung tâm chiếu phim quốc giaChủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng của ĐảngLà thành quả của thế hệ người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐảngCM tháng TámKC chống PhápKC chống MỹGia nhập WTOLà thành quả của thế hệ người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐảngTổng thống Mỹ tuyên bố chiến tranh IrăcĐất nước Irắc trong chiến tranhĐánh bom ở London (Anh) và sự kiện 11 -9 ở New YorkNƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. ViÖt Nam lµ mét trong sè nh÷ng n­íc XHCN cßn l¹i trªn thÕ giíiChØ sè ph¸t triÓn thÊpTrÎ em d©n téc thiÓu sè ®Õn tr­êngBài học kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam: Kết hợp hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”K.MaxF.EngelsV.I.LeninHồ Chí MinhLôgô một số doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tếPhát triển những ngành công nghệ cao (Công nghệ tin học) là yếu tố cơ bản đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước Toàn cảnh đại hội VII Toàn cảnh đại hội IX 2. Tuỳ hoàn cảnh lịch sử cụ thể mỗi nước xây dựng CNXH khác nhau (Trung Quốc) Đặng Tiểu Bình - Nhà lãnh đạo đưa Trung Quốc bước vào công cuộc cải cách mở cửa từ 1978 với phương châm: 1. Tuỳ hoàn cảnh lịch sử cụ thể mỗi nước xây dựng CNXH khác nhau (Việt Nam) Cố TBT Nguyễn Văn Linh - Kiến trúc sư của công cuộc đổi mới ở Việt Nam 1. Tuỳ hoàn cảnh lịch sử cụ thể mỗi nước xây dựng CNXH khác nhau (Việt Nam)Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Một trong 6 đặc trưng cơ bản của CNXH mà Việt Nam xây dựng (trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Đại hội VII, 1991) Toàn cảnh Đại hội VIIHiến pháp 1992 của nước CHXHCN Việt Nam và điều 4 quy định hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam 1. Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, định hướng về chính sách , hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.