Lập trình hướng đối tượng - Phương thức thiết lập – Phương thức hủy

Tên phương thức thiết lập trùng với tên lớp  Không có giá trị trả về.  Được tự động gọi thực hiện ngay khi đối tượng được khai báo.  Có thể có nhiều phương thức thiết lập trong 1 lớp.  Trong một quá trình sống của đối tượng thì chỉ có 1 lần duy nhất một phương thức thiết lập được gọi thực hiện mà thôi đó là khi đối tượng ra đời.  Các phương thức thiết lập của lớp thuộc nhóm các phương thức khởi tạo

pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Lượt xem: 732 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình hướng đối tượng - Phương thức thiết lập – Phương thức hủy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
G V : T H S . L Ê T H Ị N GỌC HẠN H PHƢƠNG THỨC THIẾT LẬP – PHƢƠNG THỨC HỦY 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 1 PHƢƠNG THỨC THIẾT LẬP  Mục tiêu: các phƣơng thức thiết lập của một lớp có nhiệm vụ thiết lập thông tin ban đầu cho các đối tƣợng thuộc về lớp ngay khi đối tƣợng đƣợc khai báo. 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 2 ĐẶC ĐIỂM CỦA PHƢƠNG THỨC THIẾT LẬP  Tên phương thức thiết lập trùng với tên lớp  Không có giá trị trả về.  Được tự động gọi thực hiện ngay khi đối tượng được khai báo.  Có thể có nhiều phương thức thiết lập trong 1 lớp.  Trong một quá trình sống của đối tượng thì chỉ có 1 lần duy nhất một phương thức thiết lập được gọi thực hiện mà thôi đó là khi đối tượng ra đời.  Các phương thức thiết lập của lớp thuộc nhóm các phương thức khởi tạo. 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 3 VÍ DỤ 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 4 PHÂN LOẠI  Chia các phƣơng thức thiết lập của một lớp thành 3 nhóm nhƣ sau: Phương thức thiết lập mặc định (default constructor). Phương thức thiết lập sao chép (copy constructor). Phương thức thiết lập nhận tham số đầu vào. 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 5 PHƢƠNG THỨC THIẾT LẬP MẶC ĐỊNH  Phƣơng thức thiết lập mặc định là phƣơng thức thiết lập các thông ban đầu cho đối tƣợng thuộc về lớp bằng những giá trị mặc định (do ngƣời lập trình quyết định). 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 6 PHƢƠNG THỨC THIẾT LẬP SAO CHÉP  Phƣơng thức thiết lập sao chép (copy constructor): là phương thức thiết lập nhận tham số đầu vào là một đối tượng cùng thuộc về lớp. Các thông tin ban đầu của đối tượng sẽ hoàn toàn giống thông tin của đối tượng tham số đầu vào. Ngoài ra, người ta còn nói phương thức thiết lập sao chép được sử dụng để tajo ra đối tượng mới giống hoàn toàn đối tượng đã có sẵn. 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 7 PHƢƠNG THỨC THIẾT LẬP NHẬN THAM SỐ ĐẦU VÀO  Phƣơng thức thiết lập nhận tham số đầu vào là những phƣơng thức thiết lập ko phải là phƣơng thức thiết lập mặc định và phƣơng thức thiết lập sao chép. 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 8 VÍ DỤ MINH HỌA PHƢƠNG THỨC THIẾT LẬP  Khai báo và định nghĩa các phƣơng thức thiết lập cơ bản cho lớp đối tƣợng CPhanSo 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 9 VÍ DỤ MINH HỌA PHƢƠNG THỨC THIẾT LẬP  Định nghĩa phƣơng thức thiết lập mặc định: 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 10 VÍ DỤ MINH HỌA PHƢƠNG THỨC THIẾT LẬP  Định nghĩa phƣơng thức thiết lập sao chép: 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 11  Định nghĩa phƣơng thức thiết lập khi biết đầy đủ thông tin: 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 12 BÀI TẬP Khai báo và định nghĩa các phƣơng thức thiết lập cơ bản cho lớp đối tƣợng ngày. 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 13 PHƢƠNG THỨC HỦY Phương thức hủy của một lớp có nhiệm vụ dọn dẹp “xác chết” của đối tượng khi đối tượng “chết”. Nói một cách khác, phương thức phá hủy có nhiệm vụ thu hồi lại tất cả các tài nguyên đã cấp phát cho đối tượng khi đối tượng hết phạm vi hoạt động. 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 14 ĐẶC ĐIỂM CỦA PHƢƠNG THỨC HỦY  Tên phương thức trùng với tên lớp nhưng có dấu ngã ở đằng trước.  Không có giá trị trả về.  Không có tham số đầu vào.  Được tự động gọi thực hiện khi đối tượng hết phạm vi sử dụng.  Phương thức phá huỷ thuộc nhóm các phương thức xử lý.  Có và chỉ có duy nhất một phương thức phá huỷ trong 1 lớp mà thôi.  Trong một quá trình sống của đối tượng có và chỉ có một lần phương thức phá hủy được gọi thực hiện mà thôi. 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 15 MINH HỌA PHƢƠNG THỨC HỦY Hãy khai báo và định nghĩa phƣơng thức phá hủy cho lớp đối tƣợng CPhanSo 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 16 MINH HỌA PHƢƠNG THỨC HỦY  Định nghĩa phƣơng thức hủy 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 17 KIỂM TRA Viết chƣơng trình theo các yêu cầu sau: 1. Tạo đối tƣợng điểm trong mặt phẳng tọa độ Oxy. 2. Viết phƣơng thức nhập, xuất tọa độ của một điểm; tính độ dài vector tạo ra từ hai điểm đƣợc nhập vào. Xuất ra tọa độ và độ dài của vector đó. 3/5/2015 Bài giảng lập trình hướng đối tượng 18
Tài liệu liên quan