Phần 2 - Chương 1 Giới thiệu về ngôn ngữ C & môi trường Turbo C 3.0

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C Lịch sử Những đặc điểm của C Môi trường lập trình Turbo C

pptx12 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1403 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phần 2 - Chương 1 Giới thiệu về ngôn ngữ C & môi trường Turbo C 3.0, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› LẬP TRÌNH CĂN BẢN Phần 2 - Chương 1 GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C & MÔI TRƯỜNG TURBO C 3.0 1 Nội dung Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C Lịch sử Những đặc điểm của C Môi trường lập trình Turbo C 2 History of C language 3 4 Những đặc điểm của C 5 Môi trường lập trình Turbo C Turbo C do hãng Borland cung cấp. Có các chức năng: soạn thảo chương trình, dịch, thực thi chương trình, … Phiên bản được sử dụng ở đây là Turbo C 3.0 6 Gọi Turbo C 7 Soạn thảo chương trình mới Vào menu File ->New 8 Gõ chương trình vào #include #include int main () { char ten[50]; printf(“Xin cho biet ten cua ban !”); scanf(“%s”,ten); printf(“Xin chao ban %s”,ten); getch(); return 0; } Ghi chương trình đang soạn thảo vào đĩa Sử dụng File->Save hoặc gõ phím F2 Lệnh Save As để lưu chương trình với tên khác 9 Tên hiện tại (tên cũ) Tên mới ( kể cả tên thư mục) Qui tắc đặt tên tập tin (file) Theo quy tắc đặt tên tập tin của DOS. Tên của tập tin gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng. Phần tên: Bắt đầu là 1 ký tự từ a..z (không phân biệt hoa thường). Theo sau có thể là các ký tự từ a..z, các ký số từ 0..9 hay dấu gạch dưới (_), phần này dài tối đa là 8 ký tự. Phần mở rộng: Dài tối đa 3 ký tự. Ví dụ: Tên đúng: CHAO.C, baitap2.c, chao_ban.c Tên sai: 1CHAO.C, chao+ban.c 10 Thực hiện chương trình + Mở một chương trình+ Thoát Thực hiện chương trình Nhấn Ctrl-F9 hoặc vào menu Run->Run Mở một chương trình đã có trên đĩa Vào menu File->Open hoặc nhấn F3 Thoát khỏi Turbo C Vào menu File->Exit hoặc nhấn Alt-X 11 Các lệnh trên menu Option Directories: Include directories: chứa các tập tin ta muốn đưa vào chương trình (file .h trong dòng #include). Library directories: chứa các tập tin thư viện (file .lib) Output directory: chứa các tập tin “đối tượng “ .obj và .exe sau khi biên dịch chương trình. Source directories: chứa các tập tin “nguồn” (.obj và .lib). Environment: dùng để thiết lập môi trường làm việc. 12 Hết chương 13
Tài liệu liên quan