Tập huấn đánh giá ngoài

I. Đánhgiángoàilàgìvàđểlàmgì? II. Đoànđánhgiángoài III. Quytrìnhđánhgiángoài IV. Hồsơcủađoànđánhgiángoài

pdf36 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1505 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tập huấn đánh giá ngoài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CLGD TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ NGOÀI QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CLGD Quy trình KĐCLGD CSGD gồm các bước sau: 1. Tự đánh giá của cơ sở giáo dục. 2. Đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục. 3. Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục. 4. Công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục. ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐÁNH GIÁ NGOÀI I. Đánh giá ngoài là gì và để làm gì? II. Đoàn đánh giá ngoài III. Quy trình đánh giá ngoài IV. Hồ sơ của đoàn đánh giá ngoài I. ĐÁNH GIÁ NGOÀI LÀ GÌ VÀ ĐỂ LÀM GÌ 1. Đánh giá ngoài CSGD là hoạt động đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá CLGD của CSGD. I. ĐÁNH GIÁ NGOÀI LÀ GÌ VÀ ĐỂ LÀM GÌ 2. Đoàn ĐGN có nhiệm vụ:  Khảo sát, đánh giá và xác định mức độ CSGD đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn ĐGCLGD; đề nghị công nhận hoặc không công nhận CSGD đạt tiêu chuẩn CLGD  Đề xuất, khuyến nghị cho CSGD về các biện pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng, hiệu quả của CSGD trong thời gian tới II. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI 1. Cơ cấu tổ chức  Số lượng: Đoàn ĐGN có từ 5 đến 7 thành viên do Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập  Thành phần đoàn ĐGN CSGD: - Trưởng đoàn: Là HT (GĐ) hoặc PHT (PGĐ) CSGD tương ứng với CSGD được đánh giá ngoài hoặc TP, PTP Phòng GDĐT, TP, PTP các phòng chức năng của Sở GDĐT; II. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI 1. Cơ cấu tổ chức  Thành phần đoàn ĐGN CSGD: - Thư ký và các thành viên: Là CBQL, GV của các CSGD tương ứng với CSGD được đánh giá ngoài, cán bộ của Phòng GDĐT, Sở GDĐT có kinh nghiệm triển khai đánh giá CLGD. II. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI  Thành phần đoàn ĐGN trường mầm non: - Trưởng đoàn là HT hoặc PHT trường mầm non. - Thư ký và các thành viên của đoàn là cán bộ quản lý, giáo viên trường MN có kinh nghiệm triển khai đánh giá CLGD II. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI Sở GDĐT cử cán bộ nắm vững nghiệp vụ về kiểm định CLGD để giám sát và hỗ trợ đoàn ĐGN. Cơ cấu tổ chức của đoàn đánh giá ngoài CSGD thuộc các bộ, ngành thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ GDĐT. II. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI 2. Tiêu chuẩn của các thành viên đoàn ĐGN  Có tư cách đạo đức tốt, trung thực và khách quan;  Trước đây và hiện nay không làm việc tại CSGD được đánh giá ngoài;  Có ít nhất 5 năm công tác trong ngành GD;  Đã hoàn thành chương trình đào tạo, tập huấn về đánh giá ngoài do Bộ GDĐT tổ chức. II. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI 3. Nhiệm vụ cụ thể các thành viên đoàn ĐGN a) Trưởng đoàn (7 nhiệm vụ)  Xây dựng kế hoạch làm việc của đoàn. Kế hoạch làm việc phải được Sở GDĐT phê duyệt;  Điều hành các hoạt động của đoàn ĐGN, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GDĐT về hoạt động của đoàn và kết quả đánh giá ngoài; II. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI 3. Nhiệm vụ cụ thể các thành viên đoàn ĐGN a) Trưởng đoàn (7 nhiệm vụ)  Phân công nhiệm vụ cho các thành viên;  Chỉ đạo việc xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá, báo cáo kết quả khảo sát tại CSGD và báo cáo ĐGN; 3. Nhiệm vụ cụ thể các thành viên đoàn ĐGN a) Trưởng đoàn  Thay mặt đoàn thông báo và thảo luận với CSGD về kết quả khảo sát, những nhận định và khuyến nghị của đoàn đối với CSGD;  Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc giải trình các yêu cầu, khiếu nại hoặc chất vấn  Tập hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu chuyển về Sở GDĐT để lưu trữ sau khi kết thúc ĐGN. 3. Nhiệm vụ cụ thể các thành viên đoàn ĐGN b) Thư ký  Giúp trưởng đoàn triển khai các hoạt động;  Thực hiện các nhiệm vụ do trưởng đoàn phân công 3. Nhiệm vụ cụ thể các thành viên đoàn ĐGN c) Thành viên khác của đoàn Thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn theo phân công của trưởng đoàn. Đoàn ĐGN có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin liên quan đến nội dung công việc và kết quả ĐGN trước khi thông báo kết quả cho CSGD. III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI Quy trình ĐGN CSGD gồm các bước sau: 1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá. 2. Khảo sát sơ bộ tại CSGD. 3. Khảo sát chính thức tại CSGD. 4. Dự thảo báo cáo ĐGN. 5. Lấy ý kiến phản hồi của CSGD về dự thảo BC ĐGN. 6. Hoàn thiện báo cáo ĐGN. III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá a) Họp đoàn Sau khi có QĐ thành lập đoàn ĐGN, trưởng đoàn tổ chức họp đoàn để thực hiện các công việc sau: - Thống nhất kế hoạch làm việc của đoàn (sản phẩm 1); - Chuyển hồ sơ đánh giá cho các thành viên. 1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá a) Họp đoàn Hồ sơ gồm: + Quyết định thành lập đoàn ĐGN; + Kế hoạch làm việc của đoàn; + Công văn đăng ký ĐGN của CSGD; + Báo cáo TĐG của CSGD (có thể bằng bản mềm); + Các văn bản khác có liên quan; III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá b) Làm việc cá nhân Trong thời gian 10 ngày (5 ngày đối với ĐGN trường mầm non), kể từ khi nhận được hồ sơ đánh giá, thành viên của đoàn ĐGN thực hiện các công việc sau: - Nghiên cứu báo cáo TĐG và các tài liệu liên quan; - Viết báo cáo sơ bộ (sản phẩm 2). III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá c) Làm việc tập trung  Điều kiện: có đủ báo cáo sơ bộ của tất cả thành viên  Thời gian: Đoàn ĐGN làm việc tập trung 1-2 ngày  Địa điểm: Sở GDĐT 1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá c) Làm việc tập trung  Nội dung công việc (6 việc chính): - Trao đổi, thảo luận về báo cáo sơ bộ của các thành viên trong đoàn; - Phân công nghiên cứu sâu một số tiêu chí cho mỗi thành viên; - Mỗi thành viên trong đoàn viết một bản nhận xét về các tiêu chí được phân công (sản phẩm 3) III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá c) Làm việc tập trung - Kết quả nghiên cứu từng tiêu chí được ghi vào phiếu đánh giá tiêu chí (sản phẩm 4) - Đoàn ĐGN tổ chức thảo luận và xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá của đoàn (sản phẩm 5) - Phân công nhiệm vụ cho khảo sát chính thức. III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 2. Khảo sát sơ bộ tại CSGD  Thời gian tiến hành: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành nghiên cứu hồ sơ đánh giá  Thực hiện: Trưởng đoàn và thư ký  Địa điểm: Tại CSGD, thời gian 1 ngày. 2. Khảo sát sơ bộ tại CSGD  Nội dung: a) Thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá; b) Hướng dẫn, yêu cầu CSGD chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức; c) Kế hoạch khảo sát chính thức của đoàn. Những nội dung làm việc giữa đại diện của đoàn và CSGD được ghi thành biên bản – Biên bản khảo sát sơ bộ (sản phẩm 6) III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 3. Khảo sát chính thức tại CSGD a) Thời gian tiến hành: Sau ít nhất 10 ngày, kể từ ngày kết thúc chuyến khảo sát sơ bộ Điều kiện: Khi có ít nhất 2/3 số thành viên của đoàn có mặt, trong đó có trưởng đoàn và thư ký. b) Địa điểm, thời gian: Tại CSGD, từ 2 - 3 ngày (trường mầm non tối đa 2 ngày) III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 3. Khảo sát chính thức tại CSGD Nội dung thực hiện:  Trao đổi với lãnh đạo CSGD và hội đồng TĐG về công tác TĐG của CSGD;  Xem xét cơ sở vật chất, trang thiết bị;  Nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu;  Quan sát các hoạt động chính khoá, ngoại khoá;  Trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên; III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 3. Khảo sát chính thức tại CSGD  Sản phẩm: 1. Phiếu đánh giá tiêu chí (được các thành viên của đoàn ghi bổ sung những phát hiện mới thu được trong chuyến khảo sát); 2. Báo cáo kết quả khảo sát chính thức của đoàn (phải được ít nhất 2/3 số thành viên của đoàn biểu quyết thông qua - sản phẩm 7). III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài a) Tư liệu để viết báo cáo đánh giá ngoài: - Báo cáo sơ bộ và bản nhận xét về các tiêu chí của từng thành viên; - Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá; - Các phiếu đánh giá tiêu chí; - Biên bản khảo sát sơ bộ; - Báo cáo kết quả khảo sát chính thức; - Báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục; - Các hồ sơ, tài liệu có liên quan; III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 4. Dự thảo báo cáo ĐGN b) Trách nhiệm viết báo cáo đánh giá ngoài:  Từng thành viên: Hoàn thành báo cáo theo những tiêu chí được phân công và gửi cho trưởng đoàn trong thời gian không quá 5 ngày (3 ngày với ĐGN trường mầm non) sau khi kết thúc chuyến khảo sát chính thức.  Trưởng đoàn và thư ký: Tập hợp, biên tập, hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (sản phẩm 8). III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài c) Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải gửi đến các thành viên trong đoàn để xin ý kiến.  Nếu các thành viên trong đoàn có ý kiến khác nhau thì sau khi tiếp thu, chỉnh sửa phải tiếp tục gửi xin ý kiến lần thứ hai.  Nếu sau lần thứ hai vẫn chưa có đủ ít nhất 2/3 số thành viên trong đoàn đồng ý thì phải họp đoàn để thống nhất và trưởng đoàn có trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng. III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 5. Lấy ý kiến phản hồi của CSGD về dự thảo báo cáo ĐGN a) Dự thảo báo cáo ĐGN sau khi được các thành viên nhất trí thông qua, phải gửi cho CSGD được ĐGN để lấy ý kiến; b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, CSGD được ĐGN phải có ý kiến phản hồi bằng văn bản về dự thảo báo cáo; III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 5. Lấy ý kiến phản hồi của CSGD về dự thảo báo cáo ĐGN c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến không nhất trí của CSGD về dự thảo báo cáo ĐGN, trưởng đoàn phải tổ chức họp đoàn ĐGN để thảo luận về những ý kiến của CSGD. Trưởng đoàn phải có văn bản thông báo ý kiến của đoàn về những vấn đề được tiếp thu hoặc bảo lưu và lý do bảo lưu với CSGD. III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 6. Hoàn thiện báo cáo ĐGN  Trong thời gian 5 ngày làm việc, sau khi đoàn họp và thống nhất ý kiến, trưởng đoàn hoàn thiện báo cáo ĐGN (sản phẩm 9), gửi báo cáo và toàn bộ hồ sơ làm việc của đoàn về Sở GDĐT. HỒ SƠ LƯU TRỮ Hồ sơ ĐGN được lưu trữ 5 năm tại Sở GDĐT, gồm: 1. Quyết định thành lập đoàn ĐGN. 2. Kế hoạch làm việc của đoàn ĐGN. 3. Các phiếu đánh giá tiêu chí. 4. Báo cáo KQ nghiên cứu hồ sơ ĐG của đoàn ĐGN. 5. Biên bản khảo sát sơ bộ. 6. Báo cáo kết quả khảo sát chính thức. 7. Dự thảo báo cáo ĐGN và ý kiến của CSGD (nếu CSGD không nhất trí với dự thảo báo cáo ĐGN). 8. Biên bản ghi tiến trình làm việc của đoàn. 9. Báo cáo ĐGN. Trân trọng cảm ơn quý Thầy, Cô đã chú ý theo dõi!
Tài liệu liên quan