Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

Trải qua 52 năm xây dựng và phát triển, 10 năm đào tạo đại học, Trường Đại học Hùng Vương luôn tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xây dựng Nhà trường thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt chuẩn. Để nhà trường có những bước đột phá mới trong công tác phát triển khoa học và công nghệ, để khẳng định thương hiệu của Nhà trường, Trường Đại học Hùng Vương đã cố gắng, nỗ lực, phấn đấu để thực hiện thành công dự án xây dựng mô hình tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ trong nhà trường. Sau 2 năm thực hiện (từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2014), dự án đã thực hiện thành công các nội dung được phê duyệt trong thuyết minh, gồm: Thành lập Trung tâm Sở hữu trí tuệ (SHTT) Trường Đại học Hùng Vương; Ban hành 4 quy định về SHTT; Một số đối tượng SHTT trong nhà trường đã được hỗ trợ, xác lập và khai thác. Đặc biệt, thành công rất lớn của dự án là nhận thức của cán bộ, giảng viên nhà trường về SHTT đã được nâng cao.

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHCN 1 (30) - 2014 134 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG Tài liệu tham khảo 1. Nhiều tác giả (2006), Thần nữ và liệt nữ Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội. 2. Nguyễn Xuân Khánh (2006), Mẫu Thượng Ngàn, NXB Phụ Nữ. 3. Phan Ngọc (2002), Bản sắc Văn hóa Việt Nam, NXB Văn học. 4. Trần Ngọc Thêm (2006), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam (tái bản), NXB Tp. Hồ Chí Minh. 5. Ngô Đức Thịnh (1994), Đạo Mẫu, NXB Khoa học Xã hội. 6. Trần Quốc Vượng (1999), Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, NXB Văn học, Hà Nội. SUMMARY THE PRINCIPLE FEATURES OF TRADITIONAL LITERARY FORm IN VIETNAm Duong Thi Huyen Red Star University The expression “Sample principle” in literary traditions in Vietnam are not always the same period. Along with the process of national construction and defense of the Vietnamese people, especially when Vietnam literature influenced emerges from the traditional culture “Sample principle” in each period is expressed through literature expressed through the image of woman as unable to replace them in their daily lives. In particular, in recent years, with the novel “Thousand Master Form” (Women’s Publishing House, H.2006) writer Nguyen Xuan Khanh principles expressed Sample the most exquisite and unique. Keywords: Sample principle, Vietnamese literary,Thousand Master Form THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG, TỈNH PHÚ THỌ Phùng Quốc Việt, Hà Thị Lịch Trường Đại học Hùng Vương Tóm TắT Trải qua 52 năm xây dựng và phát triển, 10 năm đào tạo đại học, Trường Đại học Hùng Vương luôn tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xây dựng Nhà trường thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt chuẩn. Để nhà trường có những bước đột phá mới trong công tác phát triển khoa học và công nghệ, để khẳng định thương hiệu của Nhà trường, Trường Đại học Hùng Vương đã cố gắng, nỗ lực, phấn đấu để thực hiện thành công dự án xây dựng mô hình tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ trong nhà trường. Sau 2 năm thực hiện (từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2014), dự án đã thực hiện thành công các nội dung được phê duyệt trong thuyết minh, gồm: Thành lập Trung tâm Sở hữu trí tuệ (SHTT) Trường Đại học Hùng Vương; Ban hành 4 quy định về SHTT; Một số đối tượng SHTT trong nhà trường đã được hỗ trợ, xác lập và khai thác. Đặc biệt, thành công rất lớn của dự án là nhận thức của cán bộ, giảng viên nhà trường về SHTT đã được nâng cao. Từ khóa: Sở hữu trí tuệ, trường đại học, nâng cao chất lượng. KHCN 1 (30) - 2014 135 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam đang ngày một hội nhập sâu rộng với thế giới. Vì thế Việt Nam càng cần phải tuân thủ những nguyên tắc và luật pháp quốc tế về sở hữu trí tuệ. Đồng thời cũng phải biết bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình về tài sản trí tuệ, tạo giá trị thương mại cho các tài sản trí tuệ để có thể trao đổi và có đầy đủ quyền khi xuất hiện tranh chấp bản quyền SHTT. Các cơ sở giáo dục đại học không nằm ngoài quá trình hội nhập mà phải trở thành lực lượng đi đầu trong hoạt động SHTT. Vì thế, việc xây dựng một mô hình tổ chức hoạt động SHTT tại Trường Đại học Hùng Vương là hết sức là cần thiết. 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG Theo Quyết định số 3455/QĐ-BKHCN ngày 7/11/2011 về việc phê duyệt kết quả tổ chức chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2012- 2013, Dự án Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động SHTT trong Trường Đại học Hùng Vương đã được phê duyệt với ký hiệu mã là: CT68/2012-2013/TW-34. Sau 2 năm thực hiện, Dự án Trường Đại học Hùng Vương đã thành công trong việc xây dựng mô hình tổ chức hoạt động SHTT trong nhà trường. 2.1. Thành lập Trung tâm Sở hữu trí tuệ Trường Đại học Hùng Vương Ngày 01/10/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương ra Quyết định số 508/QĐ-ĐHHV- TCCB về việc thành lập Trung tâm SHTT. Theo quyết định, Trung tâm SHTT trực thuộc Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế - Trường Đại học Hùng Vương. * Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm SHTT + Giúp Ban Giám hiệu và Hiệu trưởng xây dựng và triển khai các chế độ, chính sách hoạt động SHTT của Trường Đại học Hùng Vương; + Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động SHTT của Trường; + Chịu trách nhiệm triển khai công tác xác lập quyền sở hữu và quản lý hồ sơ liên quan đến việc sở hữu; + Giải quyết các xung đột liên quan đến xác lập quyền; + Báo cáo định kỳ và cập nhật thông tin cho lãnh đạo; + Chủ động hỗ trợ hoàn thiện công nghệ thông qua việc cấp phép sử dụng và chủ động tạo điều kiện cho việc chuyển giao vào thị trường; + Ươm tạo các công nghệ và nhóm kinh doanh công nghệ nhằm tác động nền kinh tế bằng các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng cao; + Giáo dục và tư vấn cho các nghiên cứu viên, sinh viên và các nhà quản lý về vấn đề sở hữu trí tuệ; + Tuyên truyền và quảng bá các hoạt động SHTT, các sản phẩm SHTT của trường được bảo hộ; + Tổ chức thông tin và khai thác thông tin sáng chế phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo của Trường. KHCN 1 (30) - 2014 136 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 2.2. Xây dựng và ban hành các văn bản phục vụ công tác tổ chức triển khai hoạt động SHTT trong Trường Đại học Hùng Vương Bộ phận chuyên trách SHTT trong Trường Đại học Hùng Vương đã tiến hành lấy ý kiến xây dựng 04 văn bản. Sau một quá trình lấy ý kiến đánh giá, phản hồi rộng rãi của rất nhiều các thành phần: Từ nhóm dự án, các chuyên gia về SHTT, các đơn vị phòng ban, khoa tổ của Nhà trường và của Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn SHTT, Trung tâm SHTT đã hoàn thiện 04 văn bản về SHTT và trình Hiệu trưởng ra quyết định. Ngày 07/1/2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương đã ra Quyết định số 12/QĐ-ĐHHV-QLKH về việc ban hành một số quy định về hoạt động SHTT. Theo Quyết định, các quy định về hoạt động SHTT trong Trường Đại học Hùng Vương bao gồm: (1) Quy định về kế hoạch chiến lược và chính sách về hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Hùng Vương. (2) Quy chế về hoạt động SHTT trong Trường Đại học Hùng Vương (3) Quy định về khai thác thương mại và thực thi quyền SHTT (4) Quy định về chế độ tài chính cho hoạt động SHTT 2.3. Tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên nhà trường về sở hữu trí tuệ Dự án xây dựng mô hình tổ chức hoạt động SHTT trong Trường Đại học Hùng Vương được phê duyệt đã tạo một cơ hội lớn để nhà trường tiến hành triển khai hoạt động SHTT trong nhà trường. Một trong những nội dung quan trọng mà dự án phải thực hiện chính là tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hùng Vương về SHTT. Thực hiện nghiêm túc chủ trương này, Trường Đại học Hùng Vương đã giao Ban quản lý dự án SHTT phối hợp với Trung tâm SHTT tổ chức các lớp tập huấn sau: Tập huấn đợt 1 tập trung vào việc tuyên truyền truyền cho 300 lượt cán bộ quản lý và giảng viên nhà trường về mô hình SHTT và các văn bản pháp quy về SHTT. Nội dung của buổi tập huấn tập trung vào các vấn đề: Giới thiệu các văn bản pháp quy về: Luật SHTT năm 2005; Luật SHTT sửa đổi năm 2009; quy định về Quản lý hoạt động SHTT trong các cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT (29/12/2008); Thực tiễn hoạt động SHTT tại các trường đại học ở Việt Nam và trên thế giới; Dự thảo Quy định về SHTT của Trường Đại học Hùng Vương. Báo cáo viên của lớp tập huấn là các chuyên gia SHTT thuộc Cục Sở hữu Trí tuệ và thành viên của Ban dự án SHTT Trường Đại học Hùng Vương. Đợt 2 tổ chức tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn cho 300 cán bộ giảng viên về tạo lập, quản lý và khai thác quyền SHTT. Nội dung buổi tập huấn tập trung vào các vấn đề sau: Tập huấn cho các cán bộ, giảng viên của các đơn vị trực thuộc (các khoa, bộ môn trực thuộc trường) về các bước để thực hiện quyền SHTT của các chủ thể có các tài sản trí tuệ cần được sở hữu. Các bước thực hiện quyền SHTT bao gồm: Nhận dạng và xác lập danh mục tài sản trí tuệ; các bước xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận quyền SHTT, các thủ tục cần thiết nhằm quản lý và khai thác quyền SHTT. Kết quả của các lớp tập huấn là trên 70% học viên đạt loại khá, từ kết quả này có thể khẳng định nhận thức của học viên về các bước thực hiện quyền sở hữu trí tuệ đã chuyển biến rất rõ. Học viên nắm chắc các bước xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận quyền sở hữu trí tuệ đồng thời xác định được các trí tuệ cần thiết nhằm quản lý và khai thác quyền sở hữu trí tuệ. KHCN 1 (30) - 2014 137 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 2.3. Tổ chức thi hành áp dụng các văn bản vào thực tế Trung tâm SHTT Trường Đại học Hùng Vương còn xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn thủ tục đăng ký và quản lý hồ sơ đăng ký sở hữu tài sản trí tuệ. Do Trường Đại học Hùng Vương là đại học đa ngành nên sau khi đã trang bị phần kiến thức nền về SHTT cho toàn bộ cán bộ giảng viên của nhà trường, dự án đã tiến hành lựa chọn một số chuyên đề chuyên sâu về SHTT để tập huấn cho 3 đơn vị do dự án lựa chọn. Trung tâm SHTT Trường Đại học Hùng Vương đã hướng dẫn xây dựng các thủ tục đăng ký và quản lý hồ sơ đăng ký sở hữu tài sản trí tuệ 09 hồ sơ trong các đơn vị đã lựa chọn. Trên cơ sở hướng dẫn của Trung tâm SHTT, một số cán bộ, giảng viên của nhà trường đã tiến hành hoàn thiện hồ sơ đăng ký quyền SHTT, những bộ hồ sơ này đã được cán bộ Trung tâm hướng dẫn chỉnh sửa và bổ sung sau đó gửi hồ sơ về Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ và Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hồ sơ được lưu một bộ tại Trung tâm SHTT, Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế. 2.4. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động SHTT ở Trường Đại học Hùng Vương Để tổ chức thành công mô hình SHTT trong các trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục có cơ chế, chính sách mới hỗ trợ cho việc phát triển hoạt động SHTT trong các trường đại học. Trước hết, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ưu tiên dành ngân sách nghiên cứu khoa học cho các trường đại học trong toàn quốc để hỗ trợ, thúc đẩy hơn nữa chương trình dự án hoạt động SHTT trong các trường đại học. Tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc kiểm tra, giám sát các dự án đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt có liên quan đến SHTT. Sau khi các dự án này kết thúc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tạo điều kiện hỗ trợ để các dự án này tiếp tục được triển khai trong thực tế. Để nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động SHTT, Trường Đại học Hùng Vương cần thực hiện các giải pháp sau: Xây dựng được mô hình hoàn chỉnh về SHTT: Để xây dựng mô hình SHTT trong trường học cần tuân thủ đầy đủ các bước sau: Thứ nhất, cần thành lập bộ phận chuyên trách SHTT trong trường đại học. Thứ hai, cần xây dựng các quy định về SHTT trong trường đại học gồm: Kế hoạch chiến lược và chính sách về SHTT của nhà trường; quy chế hoạt động SHTT trong trường; quy định về khai thác thương mại, thực thi quyền SHTT do các hoạt động của cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường tạo ra; quy định về chế độ tài chính cho hoạt động SHTT. Thứ ba, cần nâng cao nhận thức về SHTT cho cán bộ, giảng viên nhà trường về SHTT thông qua các buổi tập huấn, hội thảo về SHTT. Thứ tư, cần triển khai hoạt động SHTT vào thực tiễn cuộc sống. Thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về mô hình SHTT trong trường đại học. Trường Đại học Hùng Vương cần có kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá về SHTT tới các đơn vị phòng ban, khoa, tổ chuyên môn và tới các cán bộ, giảng viên nhà trường dưới nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời nhà trường phải mở nhiều lớp tập huấn, hội thảo về vấn đề SHTT trong trường đại học nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, giảng viên nhà trường về vấn đề này. KHCN 1 (30) - 2014 138 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG Khuyến khích các cán bộ của Trung tâm SHTT và các cán bộ, giảng viên nhà trường tham gia các buổi tập huấn, hội thảo về vấn đề SHTT trong các trường đại học, do các viện nghiên cứu, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trường Đại học Hùng Vương cần tham gia các buổi tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cục Sở hữu Trí tuệ tổ chức, tại đó nhà trường có cơ hội để nghe giới thiệu trực tiếp về mô hình SHTT trong trường đại học. Trung tâm SHTT nhà trường cần phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ của mình để đẩy nhanh hoạt động SHTT của nhà trường lên một tầm cao mới. 3. KẾT LUẬN Từ những kết quả thu được của dự án SHTT, có thể khẳng định hoạt động SHTT trong Trường Đại học Hùng Vương thực sự thay đổi về lượng và chất. Hiện tượng vi phạm về quyền tác giả, quyền sáng chế đã được ngăn chặn và giảm thiểu trong nhà trường. Cán bộ, giảng viên nhà trường đã thực sự có ý thức và có hành động thực tế nhằm bảo vệ quyền SHTT. Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường thực sự được thúc đẩy thông qua hoạt động SHTT của nhà trường. Để hoạt động tổ chức SHTT trong nhà trường được nâng cao cần phải có sự phối hợp đồng bộ các giải pháp từ nhiều phía. Tài liệu tham khảo 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cục Sở hữu Trí tuệ (2009), Tài liệu Hội thảo Tập huấn công tác quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học. 2. Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học. 3. Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015. SUMMARY THE PRESENT SITUATION AND SOLUTION TO ImPROVE THE INTELLECTUAL PROPERTY ACTIVITY AT HUNG VUONG UNIVERSITY, PHU THO PROVINCE Phung Quoc Viet, Ha Thi Lich Hung Vuong University After 52 years of establishment and development, 10 years of offering university education, Hung Vuong University has been making continuous efforts to become a standard center for training and scientific research. To make new breakthroughs in the development of science and technology and to confirm its brand, Hung Vuong University endeavored to successfully implement the project on building a university model of intellectual property activities. After two-year implementation (from May 2012 to April 2014), all the approved contents presented in the statement were successfully carried out, including: Founding Hung Vuong University’s Center for Intellectual Property Rights; Issuing 04 regulations on Intellectual Property Rights; Selecting and exploiting some typical products of which the protection of intellectual property rights is necessary. In particular, the project achieved a great success of raising the awareness among the university staff and lecturers. Keywords: Intellectual property, universities, improve quality.
Tài liệu liên quan