Vai trò và chức năng của nhà quản trị

Thế nào là một tổ chức? Lý thuyết quản trị là gì?, tại sao phải học QT? Hiểu được quản trị là gì? Giải thích được nhà quản trị có thể làm gì? Tầm quan trọng của nhà quản trị là gì? Nhà quản trị có những chức năng gì? Ứng dụng lý thuyết quản trị để giải quyết bài tập tình huống.

ppt28 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 7660 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vai trò và chức năng của nhà quản trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Danh sách nhóm 2 1. Nguyễn Thị Thanh Thúy 2. Trần Hương Giang 3. Phương Lan 4. Trần Quốc Việt 5. Phan Thanh Sơn 6. Huỳnh Nhật Trường 7. Lã Sơn Ka 8. Trần Quốc Trọng MỤC ĐÍCH TRÌNH BÀY Thế nào là một tổ chức? Lý thuyết quản trị là gì?, tại sao phải học QT? Hiểu được quản trị là gì? Giải thích được nhà quản trị có thể làm gì? Tầm quan trọng của nhà quản trị là gì? Nhà quản trị có những chức năng gì? Ứng dụng lý thuyết quản trị để giải quyết bài tập tình huống. NỘI DUNG TRÌNH BÀY Giới thiệu chung Vai trò của nhà quản trị Chức năng của nhà quản trị Tóm tắt Bài tập tình huống GIỚI THIỆU CHUNG Sự tổ chức: - KN: là sự một sự sắp xếp đặt người một cách có hệ thống nhằm thực hiện một mục đích nhất định - Đặc điểm của 1 tổ chức: Purpose Structure People GIỚI THIỆU CHUNG (tt) Khái niệm quản trị: Tổ chức NGƯỜI NGƯỜI MỤC TIÊU CHUNG + ĐẠT GIỚI THIỆU CHUNG (tt) Nhà quản trị: - KN: Tổ chức NGƯỜI NGƯỜI MỤC TIÊU CHUNG + ĐẠT GIỚI THIỆU CHUNG (tt) - Phân loại quản trị viên: 3 Quản trị viên Trung cấp Quản trị viên cơ sở Những người thực hiện Quản trị viên cao cấp Các cấp bậc của quản trị Các quyết định chiến lược Các quyết định chiến thuật Các quyết định tác nghiệp Thực hiện quyết định GIỚI THIỆU CHUNG (tt) - Các kỹ năng của nhà quản trị: 3 Kỹ năng nhận thực hoặc tư duy Kỹ năng nhân sự Kỹ năng kỹ thuật Quản trị cấp cao Quản trị cấp trung Quản trị cấp cơ sở VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Sử dụng một cách hiệu quả nguồn lực và đạt được hiệu suất cao Các mục tiêu Sử dụng ít nguồn lực Đạt hiệu suất cao Hiệu quả trung bình Hiệu suất cuối cùng Hiệu quả và hiệu suất Sử dụng nguồn lực Đạt dược mục tiêu VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ (tt) Vai trò của nhà quản trị (Henry mintzberg-1973): 3 Vai trò nhà quản trị Mintzberg Quan hệ với con người Quyết định Thông tin CHỨC NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ FOM 1.10 Hoạch định Xác định các mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động Kiểm tra Kiểm tra những hoạt động để đảm bảo đạt được kết quả Điều kiển Hướng dẫnvà thúc đẩy những bộ phận liên quan Tổ chức Xác định và phân bố sắp xếp các nguồn lực Sự quản trị có hiệu quả LẬP KẾ HOẠCH Khái niệm Tầm quan trọng Phân loại: - Kế hoạch chiến lược - Kế hoạch tác nghiệp TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH Gồm 8 bước: - Xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức - Phân tích những đe dọa và cơ hội, những điểm mạnh và điểm yếu - Xác định các tiền đề cho kế hoạch - Xây dựng các phương án chiến lược - Đánh giá các phương án - Chọn phương án tối ưu - Xây dựng các kế hoạch phụ trợ để thực hiện kế hoạch chính - Lượng hóa các kế hoạch bằng việc lập kế hoạch ngân quỹ XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC Nhận thức Rõ mục Đích & mục tiêu của tổ chức (KH hoạt động) Xác định Những Hoạt động quan trọng cần thực hiện Xếp loại các hoạt động theo chức năng sản xuất kinh doanh Kết hợp các chức năng quan trọng thành một hệ thống vững chắc Thẩm định và tái tổ chức CÁC CƠ CẤU TỔ CHỨC Khái niệm: Một số cơ cấu tổ chức: - Cơ cấu quản trị trực tuyến - Cơ cấu quản lý theo chức năng - Cơ cấu quản lý theo trực tuyến - chức năng - Cơ cấu quản lý ma trận Phân chia quyền lực: Cơ cấu quản trị trực tuyến Cơ cấu quản lý theo chức năng Cơ cấu quản lý theo trực tuyến - chức năng Cơ cấu quản lý ma trận ĐIỀU KHIỂN Lãnh đạo Động viên Thông tin TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH KIỂM SOÁT Phát hiện sai lệch Phân tích nguyên nhân của sai lệch So sánh với các tiêu chuẩn Đo lường Kết quả thực tế Đưa ra chương trình điều khiển Phân tích nguyên nhân của sai lệch Phân tích nguyên nhân của sai lệch BÀI TẬP TÌNH HUỐNG XỬ LÝ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Tài liệu liên quan