Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 3: Định nghĩa phép toán

§ Bản chất của phép toán là ánh xạ, vì vậy định nghĩa phép toán là định nghĩa hàm. Tất cả các phép toán có trong C++ đều có thể được định nghĩa. + - * / % ^ & | ~ ! = < > += -= *= /= %= ^= &= |= << >> <<= >>= == != <= >= && || ++ -- ->* , -> [] () new delete § Ta định nghĩa phép toán bằng hàm có tên đặc biệt bắt đầu bằng từ khoá operator theo sau bởi ký hiệu phép toán cần định nghĩa.

ppt92 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1919 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lập trình hướng đối tượng chương 3: Định nghĩa phép toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên