Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 8 Thị trường lao động

CẦU VỀ LAO ĐỘNG o Là loại cầu thứ phát o Được xem là yếu tố sản xuất biến đổi o Đơn giá lao động là R và w

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1131 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Kinh tế vĩ mô - Chương 8 Thị trường lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
19:41 PM 1 Chương 8 THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 9:41 PM 2 CẦU VỀ LAO ĐỘNG o Là loại cầu thứ phát o Được xem là yếu tố sản xuất biến đổi o Đơn giá lao động là R và w 9:41 PM 3 CẦU VỀ LAO ĐỘNG TRONG NGẮN HẠN oNăng suất biên của lao động MPL: là mức thay đổi trong sản lượng khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi (lao động) dL dQ L QMPL =D D = 29:41 PM 4 oDoanh thu sản phẩm biên MRPL: là mức thay đổi trong tổng doanh thu khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất biến đổi (lao động) dL dTR L TR L Q Q TRMPMRMRP LL =D D = D D ´ D D =´= CẦU VỀ LAO ĐỘNG TRONG NGẮN HẠN 9:41 PM 5 CẦU VỀ LAO ĐỘNG TRONG NGẮN HẠN 6 9 12 9 6 3 -3 6 15 27 36 42 45 42 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 1 -1 2 5 9 12 14 15 14 1 2 3 4 5 6 7 MRPLTRPMPLQL 9:41 PM 6 CẦU VỀ LAO ĐỘNG TRONG NGẮN HẠN o Lựa chọn của doanh nghiệp khi: MPL>0 MRPL >w o èMức tối đa hóa lợi nhuận: MRPL = w o è Số lượng lao động được thuê mướn tùy thuộc vào tiền lương 39:41 PM 7 CẦU VỀ LAO ĐỘNG TRONG NGẮN HẠN 6 9 12 9 6 3 -3 1 2 3 4 5 6 7 MRPLL 0 L w MRPL = w 3 6 6 9 54 DL MRPL 9:41 PM 8 CẦU VỀ LAO ĐỘNG TRONG DÀI HẠN 0 L w L1 MRPL1 L2L’ w1 w2 MRPL2 A B C DL 9:41 PM 9 CẦU VỀ LAO ĐỘNG TRONG DÀI HẠN Sự dịch chuyển của đường cầu lao động: oGiá sản phẩm của công ty oVốn oTiến bộ kỹ thuật 49:41 PM 10 CẦU VỀ LAO ĐỘNG CỦA NGÀNH 0 L w L1 MRPL1 L2L’ w1 w2 MRPL2 A B C DL 9:41 PM 11 CẦU VỀ LAO ĐỘNG CỦA NGÀNH 0 L w L1 MRPL1 L2L’ w1 w2 A B C DL 9:41 PM 12 CẦU VỀ LAO ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG Cầu về lao động của thị trường là tổng hợp tất cả các đường cầu của tất cả các ngành 59:41 PM 13 CUNG VỀ LAO ĐỘNG Giả thiết o Người lao động tự do chuyển đổi nơi làm việc, công việc. o Biết rõ mức lương, điều kiện làm việc, công việc tương ứng. o Đồng nhất về kỹ năng, điều kiện động viên. 9:41 PM 14 CUNG VỀ LAO ĐỘNG CUNG LAO ĐỘNG CÁ NHÂN “Là số lượng lao động được cung ứng tương ứng với mỗi mức tiền lương khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định” 9:41 PM 15 CUNG VỀ LAO ĐỘNG 0 h w h1 h2 w1 w2 SL 69:41 PM 16 CUNG VỀ LAO ĐỘNG 0 h w h1 h2 w1 w2 SL w3 h3 9:41 PM 17 CUNG VỀ LAO ĐỘNG CUNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT NGÀNH Cung thị trường lao động là tổng hợp tất cả các đường cung cá nhân của tất cả các lao động có trong thị trường 9:41 PM 18 CÂN BẰNG TRONG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT NGÀNH 0 h w h1 h2 w0 w2 SL w3 h3 DL 79:41 PM 19 CÂN BẰNG TRONG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA MỘT NGÀNH 0 h w L2 L0 w0 w2 SL w1 L1 DL D’L S’L E E2 E1