Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 9 Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Khái niệm công nghệ: • Theo ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific). • Công nghệ là một hệ thống kiến thức về qui trình và kỹ thuật chế biến sản phẩm vật chất hay thông tin. • Theo định nghĩa này công nghệ sẽ bao gồm hai phần: • Phần cứng: máy móc, thiết bị. • Phần mềm: kiến thức, công thức, bí quyết.

pdf39 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1142 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Quản trị xuất nhập khẩu - Chương 9 Hợp đồng chuyển giao công nghệ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Chương 9 HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GS.TS.ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Chương 8 HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ • Công nghệ và các khái niệm có liên quan. • Hợp đồng chuyển giao công nghệ. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Khái niệm công nghệ: • Theo ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific). • Công nghệ là một hệ thống kiến thức về qui trình và kỹ thuật chế biến sản phẩm vật chất hay thông tin. • Theo định nghĩa này công nghệ sẽ bao gồm hai phần: • Phần cứng: máy móc, thiết bị. • Phần mềm: kiến thức, công thức, bí quyết... QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Các thuật ngữ: • Bảo hộ pháp lý (Legal protection) Bảo hộ pháp lý một số đối tượng nào đó là việc xác lập các quyền (của cá nhân, pháp nhân) đối với đối tượng đó và được bảo vệ quyền đã được xác lập. • Bảo hộ pháp lý quyền sở hữu công nghiệp là việc bảo hộ các sáng kiến, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, ngăn chặn sự cạnh tranh không lành mạnh. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Các thuật ngữ: • Sở hữu công nghiệp (Industrial property) là thuật ngữ dùng để chỉ quyền sở hữu hợp pháp đối với các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, tên gọi xuất xứ hàng hóa. Sáng chế (Invention) là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội. (Theo Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hóa sản xuất và sáng chế của Việt Nam). QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Các thuật ngữ: • Kiểu dáng công nghiệp (Industrial design) là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp. (Theo Điều lệ về kiểu dáng công nghiệp). • Nhãn hiệu hàng hóa (Trade mark) là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh, hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc (Theo Điều lệ về nhãn hiệu hàng hóa). QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Các thuật ngữ: Know – how là khái niệm dùng để chỉ kiến thức, số liệu, tài liệu, thông tin kỹ thuật được đúc kết rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn mà thiếu nó người sản xuất không thể đạt được kết quả mong muốn. Show – how: nếu know – how mô tả thực trạng thì show – how miêu tả cách thức phát triển know – how hay để xây dựng một know – how mới. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Các thuật ngữ: • Văn bằng bảo hộ (patent): Theo WIPO thì patent là một văn bằng mà nội dung của nó được bảo hộ pháp lý. Patent chỉ được cấp cho những sáng chế mới có tính sáng tạo và có khả năng áp dụng vào công nghiệp. Bất kỳ ai muốn sử dụng thương mại sáng chế phải được sự đồng ý của chủ thương mại sáng chế, là người đã được công nhận sự bảo hộ pháp lý đối với việc khai thác và sử dụng thương mại sáng chế trong patent. Thông thường thời hạn bảo hộ patent là 15 – 20 năm. • Licence: là giấy phép cho phép một cá nhân hay một tổ chức khác được sử dụng patent. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: Theo quan điểm của ESCAP thì chuyển giao công nghệ từ nước ngoài là việc tiếp nhận công nghệ nước ngoài và là một quá trình vật lý (trí tuệ) – physical (Intellectual) process – một quá trình đi kèm với việc huấn luyện toàn diện của một bên và sự hiểu biết, học hỏi của một bên khác. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: • Theo quan điểm của Bộ Khoa học – Công nghệ, thì: • CGCN là một hoạt động nhằm đưa kiến thức công nghệ từ nơi nghiên cứu đến nơi áp dụng hoặc từ nơi có trình độ công nghệ cao đến nơi có trình độ công nghệ thấp hơn QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: • Tóm lại: • Chuyển giao công nghệ là một quá trình, trong đó bên giao công nghệ thông qua các hình thức hoạt động nhằm chuyển nhượng cho bên nhận công nghệ những thành tựu công nghệ và những quyền lợi có liên quan. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: • Theo “Pháp lệnh chuyển giao công nghệ vào Việt Nam” năm 1988 thì những hoạt động dưới đây được coi là chuyển giao công nghệ: • - Chuyển giao quyền sở hữu hoặc sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc các đối tượng sở hữu công nghiệp khác. • - Chuyển giao các bí quyết hoặc kiến thức kỹ thuật chuyên môn dưới dạng phương án công nghệ, tài liệu thiết kế, công thức, thông số kỹ thuật có hoặc không kèm theo thiết bị. • - Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn công nghệ, kể cả đào tạo và thông tin QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: • Theo Nghị định của Chính phủ số 45/1998/NĐ-CP ngày 01/07/1998 Qui định chi tiết về CGCN: • “Chuyển giao công nghệ “là hình thức mua và bán công nghệ trên cơ sở hợp đồng CGCN đã được thỏa thuận phù hợp với qui định của pháp luật. Bên bán có nghĩa vụ chuyển giao các kiến thức tổng hợp của công nghệ hoặc cung cấp các máy móc, thiết bị, dịch vụ, đào tạo....kèm theo các kiến thức công nghệ cho bên mua và bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán để tiếp thu, sử dụng các kiến thức công nghệ đó theo các điều kiện đã thỏa thuận và ghi trong hợp đồng CGCN. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: Chuyển giao công nghệ trong nước là CGCN trong lãnh thổ Việt Nam, trừ việc chuyển giao qua ranh giới khu chế xuất. Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam là CGCN từ ngoài biên giới quốc gia hoặc từ trong khu chế xuất của Việt Nam vào lãnh thổ Việt Nam. Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài là CGCN từ trong biên giới ra ngoài biên giới quốc gia Việt Nam hoặc chuyển giao vào trong khu chế xuất. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: Theo NĐ 45, nội dung CGCN bao gồm : •- Chuyển giao các đối tượng sở hữu công nghiệp: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa đang trong thời hạn được pháp luật Việt Nam bảo hộ và được phép chuển giao. •- Chuyển giao các bí mật về công nghệ, kiến thức dưới dạng phương án công nghệ, các giải pháp kỹ thuật, qui trình công nghệ, tài liệu thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, phần mềm máy tính ( được chuyển giao theo hợp đồng CGCN), thông tin dữ liệu về công nghệ chuyển giao (sau đây gọi tắt là các thông tin kỹ thuật) có kèm hoặc không kèm theo máy móc, thiết bị. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: •- Chuyển giao các giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ. •- Thực hiện các hình thức dịch vụ hỗ trợ CGCN để bên nhận có được năng lực công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm và/hoặc dịch vụ với chất lượng được xác định trong hợp đồng •- Máy móc, thiết bị, phương tiện kỹ thuật kèm theo một hoặc một số nội dung nêu tại các khoản 1,2,3 và 4 Điều này. ( Điều 4 NĐ 45 ) QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: Theo Luật Chuyển giao Công nghệ của Việt Nam (2006) - Chuyển giao Công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc tòan bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ. - Chuyển giao Công nghệ tại Việt Nam là việc chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức, cá nhân họat động trong lãnh thổ Việt Nam. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: • Chuyển giao Công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam là việc tổ chức, cá nhân ở nước ngoài chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam. • Chuyển giao Công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài là tổ chức, cá nhân hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân hoạt động ở nước ngoài. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Chuyển giao công nghệ: • Dịch vụ Chuyển giao Công nghệ là họat động hỗ trợ quá trình tìm kiếm, giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ. • Hoạt động Chuyển giao Công nghệ bao gồm chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Hợp đồng chuyển giao công nghệ: Hợp đồng CGCN là sự thỏa thuận giữa Bên Giao và Bên Nhận công nghệ, trong đó quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong việc CGCN từ Bên Giao sang Bên Nhận. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Hợp đồng chuyển giao công nghệ: • Hợp đồng CGCN từ nước ngoài là sự thỏa thuận giữa Bên Giao công nghệ (ở nước ngoài) và Bên Nhận công nghệ (ở trong nước), trong đó quy định quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động CGCN. • Theo qui định của NĐ 45 “ Mọi hoạt động CGCN phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản về CGCN.” QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: • Theo điều 11, NĐ 45, hợp đồng bao gồm những nội dung chính sau đây: • 1.Tên, địa chỉ bên giao và bên nhận: • Tên, chức vụ người đại diện của các bên, số tài khoản của các bên. • Tóm tắt kết quả hoạt động nghiên cứu, triển khai hoặc kết quả sản xuất, kinh doanh liên quan đến công nghệ được chuyển giao của bên giao. • 2. Định nghĩa các khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: 3. Noäi dung coâng ngheä ñöôïc chuyeån giao: • - Teân coâng ngheä ; • - Moâ taû chi tieát nhöõng ñaëc ñieåm, noäi dung, möùc ñoä an toaøn, veä sinh lao ñoäng cuûa coâng ngheä ñöôïc chuyeån giao; trong tröôøng hôïp beân giao cung caáp maùy moùc, thieát bò keøm theo caùc noäi dung khaùc cuûa coâng ngheä, hôïp ñoàng phaûi neâu roõ danh muïc maùy moùc, thieát bò bao goàm tính naêng kyõ thuaät, kyù maõ hieäu, nöôùc cheá taïo, naêm cheá taïo, tình traïng chaát löôïng, giaù caû. • - Keát quaû cuï theå ñaït ñöôïc sau khi thöïc hieän chuyeån giao ( veà maët chaát löôïng saûn phaåm haøng hoùa, dòch vuï, ñònh möùc kinh teá , kyõ thuaät, veà maët naêng suaát, caùc yeáu toá veà moâi tröôøng, xaõ hoäi). QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: 4. Nội dung chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp ( nếu có ) theo qui định của pháp luật về sở hữu công nghiệp. 5. Quyền hạn và trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện chuyển giao công nghệ. 6. Thời hạn, tiến độ và địa điểm cung cấp công nghệ, máy móc thiết bị. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: 7. Caùc noäi dung lieân quan ñeán vieäc ñaøo taïo vaø hoã trôï kyõ thuaät ñeå ñaûm baûo thöïc hieän chuyeån giao coâng ngheä bao goàm: - Noäi dung chöông trình, hình thöùc, lónh vöïc, soá löôïng hoïc vieân, chuyeân gia beân giao vaø beân nhaän, ñòa ñieåm, thôøi haïn; - Traùch nhieäm cuûa caùc beân trong vieäc toå chöùc ñaøo taïo vaø hoã trôï kyõ thuaät; - Trình ñoä, chaát löôïng, keát quaû ñaït ñöôïc sau khi ñaøo taïo vaø hoã trôï kyõ thuaät; - Chi phí cho ñaøo taïo vaø hoã trôï kyõ thuaät. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: 8. Giaù caû vaø thanh toaùn: - Giaù caû, ñieàu kieän vaø phöông thöùc thanh toaùn ( loaïi tieàn, ñòa ñieåm, thôøi haïn...); - Tröôøng hôïp coâng ngheä ñöôïc chuyeån giao goàm nhieàu noäi dung khaùc nhau trong hôïp ñoàng, phaûi ghi roõ phaàn thanh toaùn cho moãi noäi dung chuyeån giao, giaù thanh toaùn cho vieäc chuyeån giao quyeàn sôû höõu coâng nghieäp; - Trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng, khi moät noäi dung hoaëc moät soá noäi dung hôïp ñoàng khoâng döôïc thöïc hieän, thì beân nhaän coù quyeàn yeâu caàu ñieàu chænh vieäc thanh toaùn. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: 9. Cam kết của các bên về bảo đảm, bảo hành và thời hạn bảo hành; • a/Bên giao cam kết có quyền hợp pháp đối với việc chuyển giao công nghệ; • b/Bên nhận cam kết thực hiện đúng theo các thông tin kỹ thuật của bên giao cung cấp; • c/Trên cơ sở bên nhận thực hiện đúng chỉ dẫn của bên giao, bên giao có nghĩa vụ bảo đảm thực hiện chuyển giao công nghệ để đạt được những kết quả sau: • - Đạt được mục tiêu đã đề ra trong hợp đồng; • - Công nghệ tạo ra được sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đạt được các chỉ tiêu chất lượng đã được định rõ trong hợp đồng; • - Công nghệ đạt được các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, các chỉ tiêu tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư đã định rõ trong hợp đồng; QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: • - Công nghệ bảo đảm tuân thủ các qui định của pháp luật về môi trường, về an toàn lao động, vệ sinh lao động d/Những cam kết khác của các bên nhằm đảm bảo không xảy ra sai sót trong chuyển giao công nghệ và sử dụng kết quả sau khi hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng; e/Bảo hành và thời hạn bảo hành • - Bên giao có trách nhiệm bảo hành các nội dung công nghệ được chuyển giao, kể cả đối với chất lượng máy móc, thiết bị ( nếu máy móc, thiết bị do bên giao cung cấp ) trong thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp đồng ; • - Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác thì thời hạn bảo hành là thời hạn hợp đồng có hiệu lực; • - Trong thời hạn bảo hành nếu bên nhận thực hiện đúng các chỉ dẫn của bên giao mà sản phẩm hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ không đạt được nội dung đã đề ra thì bên giao phải thực hiện các biện pháp khắc phục bằng chi phí của bên giao. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: 10. Nghĩa vụ hợp tác và trao đổi thông tin của các bên. 11. Điều kiện sửa đổi và hủy bỏ hợp đồng. 12. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng và những điều kiện liên quan đến các bên trong việc sửa đổi thời hạn hiệu lực hoặc kết thúc hợp đồng. 13. Phạm vi và mức độ bảo đảm bí mật đối với công nghệ được chuyển giao. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: 14. Traùch nhieäm cuûa moãi beân trong tröôøng hôïp vi phaïm caùc cam keát trong hôïp ñoàng. 15. Caùc vaán ñeà lieân quan ñeán nhöõng tranh chaáp phaùt sinh töø hôïp ñoàng: - Ñöôïc xöû lyù theo qui ñònh cuûa Boä Luaät daân söï; - Hình thöùc, thuû tuïc xöû lyù tranh chaáp; - Cô quan xöû lyù tranh chaáp ( cô quan xeùt xöû, cô quan giaùm ñònh chaát löôïng vaø giaù caû cuûa coâng ngheä chuyeån giao ). QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: 16. Ngaøy laäp, nôi laäp, hoï teân vaø chöõ kyù cuûa ngöôøi ñaïi dieän cho töøng beân kyù hôïp ñoàng. 17. Caùc phuï luïc chi tieát hoùa caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng: danh muïc saûn phaåm vaø caùc chæ tieâu chaát löôïng saûn phaåm, keá hoaïch ñaøo taïo, hoã trôï kyõ thuaät, danh muïc hoà sô taøi lieäu hoaëc caùc thoâng tin lieân quan. Caùc phuï luïc neâu treân laø boä phaän khoâng taùch rôøi hôïp ñoàng Ngoaøi caùc noäi dung chính neâu treân, caùc beân coù theå thoûa thuaän vaø ñöa vaøo hôïp ñoàng nhöõng ñieàu khoaûn khaùc neáu khoâng traùi vôùi qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaø luaät phaùp Vieät nam QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Những nội dung không được đưa vào HĐ CGCN (điều 13): 1. Buộc bên nhận phải mua hoặc phải tiếp nhận từ bên giao hoặc từ bên thứ ba do bên giao chỉ định, những đối tượng sau: - Nguyên liệu, vật liệu; - Tư liệu sản xuất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải - Sản phẩm trung gian; - Lao động giản đơn; - Quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Trường hợp do yêu cầu của công nghệ cần có những bảo đảm đặc biệt về nguyên liệu, vật liệu, các phụ kiện, tư liệu sản xuất sản phẩm trung gian, nhân lực có trình độ kỹ thuật hoặc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp kèm theo thì nội dung này phải được giải trình chi tiết và phải được các bên thỏa thuận QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Những nội dung không được đưa vào HĐ CGCN: 2. Buộc bên nhận phải chấp nhận một số hạn mức nhất định ( trừ trường hợp chuyển giao công nghệ để thực hiện hợp đồng gia công sản phẩm ) về: - Qui mô sản xuất, số lượng sản phẩm ( hoặc nhóm sản phẩm ); - Giá bán sản phẩm; - Chỉ định : đại lý tiêu thụ sản phẩm cho bên nhận, cơ chế hoạt động và quan hệ giữa bên nhận và các đại lý này. 3. Hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường xuất khẩu, khối lượng và cơ cấu các nhóm sản phẩm được xuất khẩu của bên nhận. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Những nội dung không được đưa vào HĐ CGCN: 4. Qui định bên nhận không được tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ được chuyển giao hoặc không được tiếp nhận những công nghệ tương tự từ các nguồn khác. 5. Buộc bên nhận chuyển giao vô điều kiện cho bên giao quyền sử dụng các kết quả cải tiến, đổi mới công nghệ do bên nhận tạo ra từ công nghệ được chuyển giao, quyền nộp đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp và các quyền khác của các cải tiến, đổi mới công nghệ đó. 6. Miễn trừ trách nhiệm của bên giao đối với : • - Sai sót của bên giao trong chuyển giao công nghệ ; • - Máy móc thiết bị do bên giao cung cấp không đảm bảo chất lượng như qui định trong hợp đồng. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Những nội dung không được đưa vào HĐ CGCN: 7. Ngăn cấm bên nhận tiếp tục sử dụng công nghệ đã được chuyển giao sau khi hết hạn hợp đồng ( trừ các đối tượng sở hữu công nghiệp đang còn trong thời hạn bảo hộ tại Việt nam ). Trong trường hợp các bên thỏa thuận về việc bên nhận không tiếp tục sử dụng công nghệ đã được chuyển giao sau khi hết hạn hợp đồng, thì các bên phải giải trình về sự hợp lý của thỏa thuận đó và hợp đồng phải được cơ quan quản lý chuyển giao công nghệ có thẩm quyền phê duyệt. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: • Theo Điều 15, Luật Chuyển giao công nghệ, nội dung hợp đồng CGCN được quy định: • Các bên tham gia giao kết hợp đồng CGCN có thể thỏa thuận về những nội dung sau đây: • 1. Tên hợp đồng CGCN, trong đó ghi rõ tên công nghệ được chuyển giao; • 2. Đối tượng công nghệ được chuyển giao, sản phẩm do công nghệ tạo ra; QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: • 3. Chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ; • 4. Phương thức CGCN; • 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên; • 6. Giá, phương thức thanh toán; • 7. Thời điểm, thời hạn hiệu lực của hợp đồng; • 8. Các khái niệm, thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng (nếu có); • 9. Kế hoạch, tiến độ chuyển giao công nghệ, địa điểm thực hiện chuyển giao công nghệ; QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Nội dung HĐCGCN: • 10. Trách nhiệm bảo hành công nghệ được chuyển giao; • 11. Phạt vi phạm hợp đồng; • 12. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; • 13. Pháp luật được áp dụng để giải quyết tranh chấp; • 14. Cơ quan giải quyết tranh chấp; • 15. Các thỏa thuận khác không trái với quy định của pháp luật Việt Nam. QTNT - GS.TS. Doan Thi Hong Van Bài tập C. 9 1. Nghiên cứu Luật chuyển giao công nghệ. 2. Nghiên cứu Hợp đồng mẫu về CGCN của ESCAP (tr.262-277) 3. Làm các bài tập tr. 446.
Tài liệu liên quan