Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học

- Hai xu hướng pt có tính k/q là: Thứ nhất: Các cộng đồng dân cư muốn tách ra để thành lập các quốc gia, dân tộc độc lập. Thực tế này đã diễn ra ở những quốc gia, khu vực nơi có nhiều cộng đồng dân cứ với nguồn gốc tộc người khác nhau Thứ hai: Các dân tộc ở từng quốc gia, kể cả các dân tộc ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau thúc đẩy các dân tộc xích lại gần nhau. + Sự xích lại gần nhau trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, sẽ là nhân tố quan trọng cho từng dân tộc tiến tới phồn vinh và hạnh phúc. + Sự xích lại gần nhau giữa các dân tộc, sẽ làm cho những giá trị, tinh hoa của các dân tộc hòa nhập, bổ sung làm phong phú thêm giá trị chung. + Xh mới từng bước tạo ra những đk để xd những quan hệ hợp tác giữa các dân tộc. + Sự tăng cường tính thống nhất các dân tộc trở thành 1quá trình hợp ql.

ppt131 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2205 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên