• Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2 Cung và CầuBài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2 Cung và Cầu

  Nội dung chương • Khái niệm cung, cầu • Luật cung, luật cầu • Các nhân tố ảnh hưởng • Phân biệt sự di chuyển và dịch chuyển của đường cung, cầu • Cân bằng trên thị trường • Kiểm soát giá

  pdf49 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 1: Kinh tế vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệpBài giảng Kinh tế vi mô - Chương 1: Kinh tế vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp

  CHƯƠNG 1: KINH TẾ VI MÔ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP I, Kinh tế Vi mô  Định nghĩa Kinh tế học và Một số khái niệm cơ bản  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu II, Những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp  Sản xuất cái gì  Sản xuất cho ai  Sản xuất như thế nào III, Lựa chọn kinh tế tối ưu  Bản chất của lựa chọn k...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách - Bài 5 Khung phân tích kinh tế vĩ môPhương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách - Bài 5 Khung phân tích kinh tế vĩ mô

  Ghi chú Bài giảng 5 Bài giảng về Khung phân tích kinh tế vĩ mô 1. Dẫn nhập  Khung phân tích trình bày ở đây là bố cục của một mô hình kinh tế vĩ mô. Trong phân tích kinh tế, ta cần phải có các mô hình, vì các yếu tố chi tiết của nền kinh tế trong đời sống thực tế thường làm che khuất những áp lực cơ bản giúp xác định kết quả kinh tế. Cũng hệt...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách - Bài 9: Thu nhập thông tin cho phân tích chính sáchPhương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách - Bài 9: Thu nhập thông tin cho phân tích chính sách

  Quy trình phân tích chính sách công Xác định vấn đề chính sách Xây dựng khung phân tích Thu nhập thông tin Phân tích Đề xuất chính sách

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách - Bài 8: Phương pháp phân tích chính sách côngPhương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách - Bài 8: Phương pháp phân tích chính sách công

  Phân tích định lượng Xây dựng một giả thuyết có thể kiểm định được dựa trên các nguyên lý lý thuyết vững chắc Sử dụng số liệu thống kê thứ cấp hay sơ cấp Sử dụng các phương pháp thống kê/kinh tế lượng để kiểm định giả thuyết

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách - Bài 3: Cơ sở lý thuyết của phân tích chính sách từ góc độ kinh tế học vi môPhương pháp nghiên cứu cho phân tích chính sách - Bài 3: Cơ sở lý thuyết của phân tích chính sách từ góc độ kinh tế học vi mô

  Nội dung trình bày  Thất bại của thị trường • Chuẩn mực cạnh tranh hoàn hảo • Cơ sở cho sự can thiệp của nhà nước • Sửa chữa thất bại của thị trường  Thất bại của nhà nước • Hạn chế của sự can thiệp của nhà nước • Thất bại nhà nước sv. thất bại thị trường • Sửa chữa thất bại của nhà nước

  pdf17 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô đầy đủBài giảng Kinh tế vi mô đầy đủ

  I. Các khái niệm cơ bản 1. Kinh tế học ? Kinh tế học là bộ môn khoa học xã hội, nghiên cứu việc lựa chọn cách sử dụng hợp lý nguồn lực khan hiếm để sản xuất ra những hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn cao nhất nhu cầu cho mọi thành viên trong xã hội.

  pdf305 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Kinh tế vi mô I - Biên soạn: Lê Anh QuýBài giảng Kinh tế vi mô I - Biên soạn: Lê Anh Quý

  Kinh tế học là gì? Khan hiếm (Scarcity) Là khái niệm biểu thị mối quan hệ giữa sự có hạn về nguồn lực với nhu cầu vô hạn của xã hội về hàng hóa và dịch vụ. Kinh tế học (Economics) Nghiên cứu cách thức vận hành của nền kinh tế nói chung và cách ứng xử của từng thành viên trong nền kinh tế nói riêng trong việc phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn...

  pdf47 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế vi mô - Chương 5 Độc quyềnBài giảng môn học Kinh tế vi mô - Chương 5 Độc quyền

  Đặc điểmthị trtrườngng 1. Một người bán - vạn người mua 2. Một sản phẩm (không có sản phẩm thay thế) 3. Rào cản gia nhập. 4. Thể hiện rõ nét sức mạnh thị trường => Cung của nhà độc quyền bán là cung thị trường vì kiểm soát toàn bộ lượng hàng hoá cung ứng trên thị trường.

  pdf67 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Kinh tế vi mô - Chương 4 Lý thuyết hành vi doanh nghiệpBài giảng môn học Kinh tế vi mô - Chương 4 Lý thuyết hành vi doanh nghiệp

  -Chi phí kế toán Chi phí thật sự phát sinh được ghi chép trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp ( tính cả khoản chi cho hao mòn máy móc thiết bị). Chi phí cơ hội - Là khoản mất mát do không sử dụng nguồn lực theo cách thay thế tốttốt nhất có thể. - Là chi phí cho tài nguyên tự sở hữu, tự sử dụng mà thông thường bị bỏ qua không được ghi vào t...

  pdf72 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0