• Giáo án điện tử - Kiểm toánGiáo án điện tử - Kiểm toán

  Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp của những thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập. Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi các kiểm toán viên đủ năng lực và độc lập.

  ppt57 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Kế toán ngân hành thương mại - Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng thương mạiKế toán ngân hành thương mại - Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng thương mại

  1. Kháiniệm 2. Đốitượngcủakếtoánngânhàng a. Nguồnvốn: -Vốntựcóvàcoinhưtựcó: + Vốnđiềulệ + Quỹdựtrữ + CácloạiquỹcủaNH + Lãichưaphânphối + Vốncốđịnh

  pdf13 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 2: Báo cáo kế toánKế toán kiểm toán - Chương 2: Báo cáo kế toán

  Chương này nhằm giới thiệu các vấn ñề: • Khái niệm, vai trò, tác dụng của báo cáo kếtoán • Bảng cân ñối kếtoán MUÏC TIEÂU • Bảng cân ñối kếtoán • Báo cáo xác ñịnh kết quảkinh doanh • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ • Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính

  pdf73 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Cho vay trả gópKế toán kiểm toán - Cho vay trả góp

  Theo phương thức này ngân hàng cho vay và khách hàng vay vốn có thỏa thuận mức cho vay, thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay và số kỳ hạn trả góp để xác định 1 mức trả góp trong suốt thời hạn vay trả. Trả góp, tiền lãi được tính theo số dư ban đầu. (Lãi gộp) Trả góp, tiền lãi tính theo số dư giảm dần. (Lãi đơn)

  ppt22 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 5: Báo cáo kiểm toánKế toán kiểm toán - Chương 5: Báo cáo kiểm toán

  Mục tiêu: Chương này nhằm giúp cho người đọc nắm vững các loại ý kiến kiểm toán, các yếu tố cơ bản của báo cáo kiểm toán; cung cấp những nội dung cần phải thực hiện trong giai đoạn hoàn thành cuộc kiểm toán trước khi phát hành báo cáo kiểm toán,.

  ppt9 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 4: Bằng chứng và hồ sơ kiểm toánKế toán kiểm toán - Chương 4: Bằng chứng và hồ sơ kiểm toán

  Mục tiêu: Chương này giúp người đọc có thể hiểu được các khái niệm, yêu cầu và các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán, kể cả các bằng chứng kiểm toán đặc biệt, bằng các phương pháp và kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán, từ đó hình thành hồ sơ kiểm toán phù hợp để đưa ra ý kiến kiểm toán.

  ppt19 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 3: Kế hoạch kiểm toánKế toán kiểm toán - Chương 3: Kế hoạch kiểm toán

  Mục tiêu Chương này nhằm giúp người đọc hiểu và nắm được các nội dung cơ bản trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, bao gồm việc tìm hiểu mục đích, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng; các thủ tục phân tích, đánh giá rủi ro và mức trọng yếu liên quan đến việc lập kế hoạch và thiết kế các chương trình kiểm toán thích hợp và hiệu quả.

  ppt36 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế balance of payment (tiếp)Bài giảng Cán cân thanh toán quốc tế balance of payment (tiếp)

  CCTT trong một thời kỳ nhất định Đặc điểm: Phản ánh những khoản đã thu và đã chi của người cư trú đối với người phi cư trú  việc thu và chi là dứt điểm

  pdf30 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 2: hHệ thống kiểm soát nội bộKế toán kiểm toán - Chương 2: hHệ thống kiểm soát nội bộ

  Mục tiêu Với chương này, người đọc có thể hiểu được cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) gồm các bộ phận cấu thành, lợi ích và hạn chế của nó; nắm được các nội dung, phương pháp tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB của một kiểm toán viên.

  ppt44 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Điều kiện và phương thức thanh toán quốc tếBài giảng Chương 3: Điều kiện và phương thức thanh toán quốc tế

  ĐIỀU KIỆN VỀ ĐỒNG TIỀN TÍNH TOÁN VÀ ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN – Đồng tiền tính toán – Đồng tiền thanh toán • Điều kiện đảm bảo hối đoái: – Điều kiện đảm bảo ngoại hối: – Điều kiện đảm bảo theo “rổtiền tệ”: • Điều kiện địa điểm thanh toán

  pdf13 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0