• Kĩ thuật lập trình - Chapter 17: Component - Based software engineeringKĩ thuật lập trình - Chapter 17: Component - Based software engineering

  Component-based software engineering (CBSE) is an approach to software development that relies on the reuse of entities called ‘software components’. It emerged from the failure of object-oriented development to support effective reuse. Single object classes are too detailed and specific. Components are more abstract than object classes and can b...

  pptx55 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chapter 16: Software reuseKĩ thuật lập trình - Chapter 16: Software reuse

  The reuse landscape Application frameworks Software product lines COTS product reuse

  pptx52 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chapter 15: ependability and security assuranceKĩ thuật lập trình - Chapter 15: ependability and security assurance

  Static analysis Reliability testing Security testing Process assurance Safety and dependability cases

  pptx47 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chapter 14: Security engineeringKĩ thuật lập trình - Chapter 14: Security engineering

  Security engineering and security management Security engineering concerned with applications; security management with infrastructure. Security risk assessment Designing a system based on the assessment of security risks. Design for security How system architectures have to be designed for security.

  pptx48 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Bài 8: Thiết kế chương trình theo hướng đối tượngKĩ thuật lập trình - Bài 8: Thiết kế chương trình theo hướng đối tượng

  Năm giai đoạn để phát triển hệ thống phần mềm theo hướng đối tượng. Đặc tả yêu cầu(Requirement analysis) Phân tích (Analysis) Thiết kế (Design) Lập trình (Programming) Kiểm tra (Testing)

  pptx16 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Bài 9: Lập trình điều khiển nhập/ xuấtKĩ thuật lập trình - Bài 9: Lập trình điều khiển nhập/ xuất

  Nhập/xuất bao gồm: Nhập xuất từ bàn phím. Nhập xuất từ file. Phần lớn các đặc tính nhập xuất cho phép nạp chồng hàm và nạp chồng toán tử. Ngoài nhập xuất các kiểu dữ liệu cơ bản, người dùng có thể xây dựng nhập/xuất cho kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa Là đặc tính mở quan trọng của C++.

  pptx21 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Bài 10: Hàm và lớp templateKĩ thuật lập trình - Bài 10: Hàm và lớp template

  Cú pháp: Tất cả các hàm template định nghĩa bắt đầu với từ khóa template theo sau một danh sách các tham số hình thức với hàm template vây quanh trong các ngoặc nhọn (< và >) Mỗi tham số hình thức phải được đặt trước bởi từ khóa class như: template hoặc template

  pptx12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C#Bài giảng Lập trình hướng đối tượng trong C#

  Chương 1: Khởi đầu Chương 2: Những cơ sở của ngôn ngữ C# Chương 3: Lớp và đối tượng Chương 4: Thừa kế và Đa hình Chương 5: Nạp chồng toán tử

  ppt4 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 2: Khởi đầuKĩ thuật lập trình - Chương 2: Khởi đầu

  Xét ví dụ sau: using System; class HelloWorld { static void Main( ) { // sử dụng đối tượng console của hệ thống System.Console.WriteLine("Hello World"); } } Hàm Câu lệnh: kết thúc bởi dấu “;” Từ khóa class (và được gọi là lớp) còn thể hiện của lớp được gọi là đối tượng. Các hành vi của một lớp được gọi là các phương thức thành vi...

  ppt11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Kĩ thuật lập trình - Chương 2: Những cơ sở của ngôn ngữ C#Kĩ thuật lập trình - Chương 2: Những cơ sở của ngôn ngữ C#

  Hằng là một biến nhưng giá trị không thay đổi theo thời gian. Khi cần thao tác trên một giá trị xác định ta dùng hằng. Khai báo hằng tương tự khai báo biến và có thêm từ khóa const ở trước. Hằng một khi khởi động xong không thể thay đổi được nữa. const int HANG_SO = 100;

  ppt23 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0