• Kế toán chi phí Phương pháp kết chuyển tuần tựKế toán chi phí Phương pháp kết chuyển tuần tự

  Phương pháp phân bước Phương pháp này dùng để tính giá thành sản phẩm của những quy trình sản xuất phức tạp, tạo ra một loại sản phẩm gồm nhiều giai đoạn chế biến kế tiếp nhau, sản phẩm hoàn thành của giai đoạn trước( bán thành phẩm) là nguyên vật liệu chính của giai đoạn sau. Yêu cầu thông tin giá thành sản phẩm có thể là giá thành của: + Tấ...

  ppt21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Chương 5 Hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệpChương 5 Hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp

  • Mục đích và đối tượng của báo cáo tài chính • Trách nhiệm, yêu cầu và nguyên tắc lập báo cáo tài chính • Thời hạn lập và nộp báo cáo tài chính • Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

  pdf20 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chương VII Phương pháp tổng hợp cân đối kế toánChương VII Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán

  Nhằm cung cấp những thông tin tổng quát, toàn diện về từng hoạt động kinh tế tài chính, về tài sản, nguồn vốn tạo điều kiện cho quản lý có hiệu quả, hạch toán kế toán đã xây dựng phương pháp tổng hợp cân đối kế toán. Tổng hợp cân đối kế toán là phương pháp khái quát tình hình tài sản, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối ...

  ppt22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Chương 5 Hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệpChương 5 Hệ thống Báo cáo tài chính doanh nghiệp

  • Mục đích và đối tượng của báo cáo tài chính • Trách nhiệm, yêu cầu và nguyên tắc lập báo cáo tài chính • Thời hạn lập và nộp báo cáo tài chính • Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

  pdf17 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Chương V Phương pháp đối ứng tài khoảnChương V Phương pháp đối ứng tài khoản

  Hoạt động kinh tế tài chính ở các đơn vị rất đa dạng và phong phú, nó được hình thành do các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh Để hệ thống hóa được thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính nhằm phục vụ cho lãnh đạo và quản lý kinh tế tài chính, quản lý tài sản ở các đơn vị, hạch toán kế toán phải sử dụng phương pháp tài khoản kế toán...

  ppt46 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chương 4 Tính giá các đối tượng kế toán và kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệpChương 4 Tính giá các đối tượng kế toán và kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp

  • Thứ nhất, hiểu vai trò và ý nghĩa, nguyên tắc và phương pháp của việc tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu. • Thứ hai, kế toán được một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp.

  pdf42 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Chương 4 Phương pháp tính giáChương 4 Phương pháp tính giá

  Tính giá là phương pháp thông tin và kiểm tra về sự hình thành và phát sinh chi phí có liên quan đến từng loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Tính giá là phương pháp dùng thước đo giá trị để biểu hiện các loại tài sản khác nhau nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho quản lý để thực hiện các phương pháp khác của hạch toán kế toán. ...

  ppt26 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chương 3 Tài khoản kế toán, sổ kế toán và ghi sổ képChương 3 Tài khoản kế toán, sổ kế toán và ghi sổ kép

  • Thứ nhất, khái niệm về tài khoản kế toán, nội dung và kết cấu của các tài khoản kế toán chủ yếu, hiểu rõ về hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Việt Nam. • Thứ hai, khái niệm sổ kế toán, phân loại và phương pháp ghi chép vào một số loại sổ kế toán chủ yếu. • Thứ ba, khái niệm ghi sổ kép và các nguyên tắc ghi sổ kép. Vận dụng được ngu...

  pdf27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chương 2 Chứng từ kế toán và kiểm kêChương 2 Chứng từ kế toán và kiểm kê

  • Nắm được khái niệm, ý nghĩa và cách phân loại của chứng từ kế toán; • Biết được phương pháp lập và ghi chứng từ, số lượng các biểu mẫu chứng từ • Hiểu về nguyên tắc và trình tự luân chuyển, bảo quản, lưu trữ của các loại chứng từ kế toán • Nắm và hiểu được khái niệm, mục đích và các phương pháp kiểm kê trong doanh nghiệp; vai trò của kế to...

  pdf10 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Chương 1 Bản chất và đối tượng của kế toánChương 1 Bản chất và đối tượng của kế toán

  • Nắm vững khái niệm, vai trò và chức năng của kế toán, phân loại về kế toán • Xác định và phân loại được các đối tượng của kế toán • Nắm vững các nguyên tắc, yêu cầu kế toán cơ bản và các phương pháp kế toán để làm cơ sở nghiên cứu các chương tiếp theo

  pdf15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/09/2014 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0