• Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 15: Quản lý Windows FormsHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 15: Quản lý Windows Forms

  Nội dung thảo luận: - Thêm vào một form mới cho chương trình - Thay đổi vị trí của form trên màn hình Windows Desktop - Thêm một điều khiển vào form khi chương trình đang chạy - Thay đổi canh lề của các đối tượng trên form - Chỉ định đối tượng khởi động chương trình Trong chương này chúng ta sẽ học cách thêm nhiều form vào dự án để xử lý nhập...

  doc11 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 5015 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 14: Phân phối và đóng gói ứng dụng Visual Basic.NETHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 14: Phân phối và đóng gói ứng dụng Visual Basic.NET

  Nội dung thảo luận: - Thêm vào dự án phân phối (Deployment Project) - Chạy chương trình Setup Winzard để tạo chương trình cài đặt cho từng ứng dụng của chúng ta - Tùy biến trình cài đặt thông qua các thiết lập và thuộc tính khi xây dựng bộ cài - Kiểm tra việc cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng khỏi hệ thống Khi đã hoàn tất chương trình ta có thể đóng g...

  doc15 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 3425 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 13: Tự động hóa trong ứng dụng Microsoft và quản lý tiến trìnhHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 13: Tự động hóa trong ứng dụng Microsoft và quản lý tiến trình

  Nội dung thảo luận: - Sử dụng Object Browser để tìm hiểu đối tượng - Sử dụng Microsoft Excel để tính toán trong chương trình VB - Xử lý bảng tính Excel từ trong chương trình VB.NET - Khởi động và chấm dứt tiến trình Windows bằng thành phần quản lý tiến trình Trong chương này chúng ta sẽ thử quản lý các ứng dụng văn phòng của Microsoft từ chươn...

  doc8 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 3039 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 12: Khám phá cách xử lý file TEXT và chuỗiHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 12: Khám phá cách xử lý file TEXT và chuỗi

  Nội dung thảo luận: - Hiển thị nội dung file text bằng đối tượng TextBox - Lưu các thông tin trong file text - Sử dụng kỹ thuật xử lý chuỗi để sắp xếp và mã hóa file Text Trong chương này chúng ta học cách xử lý file text đơn giản với các thao tác như mở file, hiển thị nội dung, lưu và các thao tác khác như xử lý chuỗi trong chương trình thông ...

  doc20 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 3839 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 11: Sử dụng mảng và tập hợp (Collection)Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 11: Sử dụng mảng và tập hợp (Collection)

  Nội dung thảo luận: - Tổ chức thông tin dữ liệu có chiều dài cố định và mảng động - Dự trữ mảng dữ liệu khi định nghĩa lại kích thước mảng - Xử lý tập hợp các đối tượng điều khiển trên form - Sử dụng vòng lặp For Each…Next để duyệt qua danh sách tập hợp các đối tượng - Tạo tập hợp của riêng bạn để quản lý dữ liệu chuỗi Khi chương trình trở nê...

  doc11 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 5232 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 10: Sử dụng các MODULE (đơn thể) và thủ tục (PROCEDURE)Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 10: Sử dụng các MODULE (đơn thể) và thủ tục (PROCEDURE)

  Nội dung thảo luận: - Tạo các module chuẩn - Khai báo và sử dụng các biến Public toàn cục - Tạo các hàm và thủ tục tự định nghĩa bởi người dùng - Gọi thực thi hàm và thủ tục do người dùng cài đặt Module là nơi chứa các biến, các hàm, thủ tục và có thể triệu gọi từ bất cứ nơi nào trong chương trình.

  doc12 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 2354 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 9: Bẫy lỗi và sử dụng cấu trúc xử lý lỗiHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 9: Bẫy lỗi và sử dụng cấu trúc xử lý lỗi

  Nội dung thảo luận: - Quản lý các lỗi thực thi chương trình bằng phát biểu Try…Catch. - Kiểm tra một số điều kiện lỗi đặc trưng bằng phát biểu Catch When - Sử dụng thuộc tính Err.Number và Err.Description để xác định các lỗi ngoại lệ - Sử dụng phát biểu Try…Catch - Sử dụng các bộ xử lý lỗi kết hợp với các kỹ thuật phòng vệ lỗi khác - Th...

  doc8 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 3322 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 8: Gỡ lỗi (DEBUG) trong chương trình VISUAL BASIC.NETHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 8: Gỡ lỗi (DEBUG) trong chương trình VISUAL BASIC.NET

  Nội dung thảo luận: - Các kiểu lỗi khác nhau trong chương trình - Sử dụng công cụ gỡ lỗi trong VS.NET đặt điểm dừng cho chương trình - Sử dụng cửa sổ Watch kiểm tra các giá trị của các biến khi thực thi chương trình - Sử dụng cửa sổ Command để thay đổi giá trị biến và thực thi lệnh trực tiếp Trong các chương trước, chúng ta đã viết nhiều c...

  doc5 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 2988 | Lượt tải: 3

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 7: Sử dụng phát biểu lặp và bộ định thời (TIMER)Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 7: Sử dụng phát biểu lặp và bộ định thời (TIMER)

  Nội dung thảo luận: - Sử dụng vòng lặp For … Next - Hiển thị kết xuất trong ô TextBox nhiều dòng bằng phép nối chuỗi - Sử dụng lệnh Do … Loop - Sử dụng đối tượng định thời Timer để thực thi mã lệnh tại một thời điểm - Tạo chương trình đồng hồ số và công cụ đặt mật khẩu định thời

  doc9 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 3537 | Lượt tải: 3

 • Hướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 6: Sử dụng các phát biểu cấu trúc ra quyết địnhHướng dẫn lập trình VB.NET_Chương 6: Sử dụng các phát biểu cấu trúc ra quyết định

  Nội dung thảo luận: - Viết các biểu thức điều kiện - Sử dụng phát biểu If…Then rẽ nhánh chương trình dựa vào một điều kiện - Ước lượng tắt trong phát biểu If…Then - Sử dụng phát biểu Select…Case để chọn quyết định trong số nhiều điều kiện - Phát hiện và quản lý sự kiện chuột

  doc9 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 19/08/2012 | Lượt xem: 2150 | Lượt tải: 1