• Thủ tục thu thập, ghi nhận, giải quyết khiếu nại của khách hàngThủ tục thu thập, ghi nhận, giải quyết khiếu nại của khách hàng

  Thủ tục này quy định lập kế hoạch và xem xét việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại vàtương lai nhằm thoả mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng cũng như các bên quan tâm khác.

  doc6 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2628 | Lượt tải: 2

 • Thủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàngThủ tục tiếp nhận và bảo quản tài sản khách hàng

  Đảm bảo tài sản của khách hàng luôn được bảo quản một cách tốt nhất theo qui định của Công ty và theo yêu cầu của khách hàng. Qui định cách thức tiếp nhận và bảo quản tài sản của khách hàng

  doc6 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2311 | Lượt tải: 4

 • Thủ tục bảo tồn và giao sản phẩmThủ tục bảo tồn và giao sản phẩm

  Thủ tục này qui định cách thức đảm bảo rằng hàng hố được xếp dỡ - lưu kho - bao gói - bảo quản và giao hàng đúng quy định nhằm tránh hiện tượng sử dụng sai, làm hỏng, làm suy giảm về chất lượng và mất mát.

  doc3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1863 | Lượt tải: 1

 • Thủ tục hiệu chuẩn và kiểm sốt thiết bị đoThủ tục hiệu chuẩn và kiểm sốt thiết bị đo

  - Trên cơ sở kế hoạch làm việc của Tổ bảo trì, theo yêu cầu đối với các thiết bị kiểm sốt thiết bị đo là được hiệu chuẩn hay kiểm tra xác nhận một năm một lần, lịch hiệu chuẩn do Tổ trưởng Bảo trì lập theo biểu mẫu mã số: 0107 - Lịch hiệu chuẩn phải được chuyển cho Trưởng Bộ phận cấp trên kiểm tra, xác nhận trước khi trình Tổng Giám Đốc phê duyệ...

  doc4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2243 | Lượt tải: 0

 • Thủ tục kiểm soát hồ sơThủ tục kiểm soát hồ sơ

  Đại diện Lãnh đạo có nhiệm vụ kết hợp với các Trưởng bộ phận liên quan tập hợp các loại hồ sơ trong công ty, lập danh mục theo biểu mẫu 0086, trình Tổng Giám đốc phê duyệt. Danh mục hồ sơ của Công ty được chuyển cho tất cả các bộ phận làm căn cứ cho các bộ phận lập danh mục hồ sơ của mỗi bộ phận. Ít nhất 1 năm 1 lần, Đại diện lãnh đạo của mỗi hệ th...

  doc5 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2119 | Lượt tải: 2

 • Thủ tục xem xét hợp đồngThủ tục xem xét hợp đồng

  Thủ tục này quy định lập kế hoạch và xem xét việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai nhằm thoả mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng cũng như các bên quan tâm khác.

  doc4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2578 | Lượt tải: 0

 • Thủ tục đánh giá và kiểm sốt nhà cung ứngThủ tục đánh giá và kiểm sốt nhà cung ứng

  - Sau khi xem xét và đánh giá tiềm năng của từng nhà cung ứng, Người đuợc phân công đánh giá sẽ tiến hành phân loại chọn lọc nhà cung ứng dựa vào tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng, các chuẩn mực lựa chọn, đánh giá và đánh giá lại. - Thăm quan nhà xưởng và đánh giá trực tiếp sơ sở vật chất, giấy phép thành lập, kinh doanh và khả năng của nhà cung...

  doc4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 1965 | Lượt tải: 2

 • Thủ tục bảo trì thiết bịThủ tục bảo trì thiết bị

  Thủ tục này quy định lập kế hoạch và kiểm tra việc bảo trì thiết bị, máy móc trong quá trình thực hiện qui trình công nghệ sản xuất. Việc bảo trì nhằm hạn chế, phòng ngừa những sự cố rủi ro do máy móc thiết bị gây nên làm ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ sản xuất và gây tác động đến môi trường.

  doc4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2348 | Lượt tải: 1

 • Thủ tục khắc phục phòng ngừaThủ tục khắc phục phòng ngừa

  Đảm bảo việc thực hiện tốt các yêu cầu của các Hệ thống quản lý và Qui định của Công ty đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu của các Bên quan tâm.

  doc5 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2147 | Lượt tải: 1

 • Thủ tục kiểm sốt tài liệuThủ tục kiểm sốt tài liệu

   Tiến hành soạn thảo tài liệu, đánh máy, lần ban hành, ký vào ô người biên soạn (xem hướng dẫn số hiệu tài liệu trong Hướng dẫn biên soạn tài liệu mã số: 0088);  Chuyển tài liệu soạn thảo tới các Bộ phận chuyên môn liên quan, người kiểm sốt tài liệu, người yêu cầu có ý kiến (việc xin ý kiến về tài liệu là không bắt buộc trừ trường hợp đối với ...

  doc6 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 10/09/2013 | Lượt xem: 2047 | Lượt tải: 0