• Đồ án Quản lý chiến lược trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nayĐồ án Quản lý chiến lược trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay

  Sau cuộc đại khủng hoảng giữa thập niên 80, năm 1986 là một mốc lịch sử đầy ý nghĩa đối với Việt Nam, đánh dấu sự chuyển mình từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường với sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự thay đổi này tác động mạnh mẽ đến tất cả doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước đã q...

  doc42 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2835 | Lượt tải: 2

 • Đồ án Giải pháp để huy động các nguồn vốn nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt NamĐồ án Giải pháp để huy động các nguồn vốn nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  Trong các nền kinh tế hiện nay, kể cả các nền kinh tế phát triển, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) đều có vai trò hết sức quan trọng. Nó không chỉ tạo ra một tỷ lệ GDP đáng kể, mà còn góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho xã hội, tận dụng và khai thác tốt các tiềm năng và nguồn lực tại chỗ. Vì vậy nhiều nước trên thế giới đã có chính sách h...

  doc15 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2067 | Lượt tải: 4

 • Đồ án Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nayĐồ án Hoạt động tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hoá, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) cũng ngày càng phát triển và trở thành các trung gian tài chính đưa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đáp ứng được nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp. Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hoá phát triển nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp p...

  doc42 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2285 | Lượt tải: 2

 • Đồ án Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp công nghiệp ở nước ta hiện nayĐồ án Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp công nghiệp ở nước ta hiện nay

  Đại hội VI của Đảng năm 1986 đã đánh dấu sự đổi mới sâu rộng và toàn diện cả về tư tưởng lẫn đường lối cuả Đảng và Nhà nước ta, đó là việc xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận đông theo cơ chế thị trường với sự quản lí của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước đây trong cơ chế q...

  doc43 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2405 | Lượt tải: 4

 • Đồ án Công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt độngĐồ án Công ty hợp danh, chế độ pháp lý thành lập hoạt động

  Sự chuyển đổi của nền kinh tế thị trường nước ta từ tập trung bao cấp sang phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần tạo nên bước ngoặt lớn trong sự đi lên của nền kinh tế đất nước, trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Sự chuyển đổi này có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề cho công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá hiện nay.

  doc20 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2397 | Lượt tải: 7

 • Đồ án Các CTTC và sự ra đời phát triển các CTTC ở Việt NamĐồ án Các CTTC và sự ra đời phát triển các CTTC ở Việt Nam

  Hoạt động của các CTTC trên thế giới đã ra đời và phát triển mạnh mẽ... Tính ưu việt của các CTTC này đã tạo nên một kênh dẫn vốn rất quan trọng đến các doanh nghiệp và thực tế cho thấy hoạt động của các CTTC là một trong những nhân tố đẩy nhanh trình độ phát trriển công nghệ ở các nước, nhất là đối với các nước chậm phát triển.

  doc44 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 1955 | Lượt tải: 3

 • Đồ án Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải phápĐồ án Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp

  Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn tạo tiền đề để giải quyết hàng loạt các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước, đưa nông thôn nước ta tiến lên văn minh hiện đại. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã xác định ...

  doc24 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2762 | Lượt tải: 5

 • Đồ án Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá ở Việt NamĐồ án Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá ở Việt Nam

  Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, VII, VIII và Hiến pháp 1992 đều khẳng định: Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế nhiều thành đó, kinh tế quốc doanh được xác định giữ vai trò chủ đạo. Xuất phát từ thực trạng ki...

  doc41 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 1971 | Lượt tải: 5

 • Đồ án Trình bày lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCNĐồ án Trình bày lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

  Phát triển và hội nhập là một trong những xu thế lớn của thời đại. Đối với Việt Nam, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa nền kinh tế đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập cùng nền kinh tế thị trường thế giới là nhiệm vụ rất quan trọng. Đó không chỉ là thời cơ, điều kiện cần thiết để sản phẩm hàng hoá của ...

  doc36 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 2304 | Lượt tải: 5

 • Đồ án Một số vấn đề về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệpĐồ án Một số vấn đề về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp

  Xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới và xu hướng hội nhập của các nền kinh tế quốc gia và khu vực đã đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước nguy cơ bị cạnh tranh gay gắt bởi các doanh nghiệp nước ngoài. Chính sách cạnh tranh về giá sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế cao khi mà đời sống của người dân tăng lên, lúc đó họ sẵn sàng trả ...

  doc28 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 09/08/2012 | Lượt xem: 3068 | Lượt tải: 10