• Tiểu luận Tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn nhất trong học thuyết kinh tế của C. MácTiểu luận Tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn nhất trong học thuyết kinh tế của C. Mác

  Các Mác - Nhà kinh tế chính trị học, Nhà triết học thiên tài của Đức đã để lại cho nhân loại biết bao học thuyết mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị . Có thể nói học thuyết giá trị thặng dư là một phát hiện vĩ đại nhất của Mác ở thế kỷ XIX. Nó là "viên đá tảng" trong toàn bộ học thuyết của ông.

  doc7 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 5427 | Lượt tải: 5

 • Tiểu luận Những vấn đề lí luận chung về kinh tế thị trườngTiểu luận Những vấn đề lí luận chung về kinh tế thị trường

  Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đầy đủ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã quyết định chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập chun...

  doc38 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2670 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Vai trò của các hình thức tiền lương trong viêc kích thích lao độngTiểu luận Vai trò của các hình thức tiền lương trong viêc kích thích lao động

  Đứng trước những biến động không có lợi của nền kinh tế thế giới hiện nay, Việt Nam là một trong những nước châu á có nền kinh tế ít biến động nhất.Đảng và nhà nước ta không lấy đó làm chủ quan để quên đi mục đích cuối cùng là tiến tới XHCN- một xã hội mà trong đó con người được đề cao , được tự do - ấm no - hạnh phúc. Mục tiêu đã có vậy vấn đề ở ...

  doc10 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2819 | Lượt tải: 5

 • Tiểu luận Thực trạng và giải pháp kinh tế tư bản tư nhân ở nước ta hiện nayTiểu luận Thực trạng và giải pháp kinh tế tư bản tư nhân ở nước ta hiện nay

  Trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN vấn đề phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần được đặt ra như một yêu cầu tất yếu đối với nềnkinh tế Việt Nam. Kinh tế tư bản tư nhân là một bộ phận trong cơ cấu ấy đã có một thời kỳ bị coi là đối lập với kinh tế XHCN, vì vậy phải nằm trong diện cải tạo xoá bỏ. Song thực tiễn đ...

  doc41 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2391 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt NamTiểu luận Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam

  Sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường (KTTT) theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước là xu hướng tất yếu của mọi xã hội. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà nền kinh tế các nước phát triển trên thế giới đã đạt tới đỉnh cao và xu hướng vận động phát triển của thế giới đang tiến vào thế kỷ văn minh trí tuệ thì sự chuyển đổi KTTT theo c...

  doc28 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 4663 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận Lý luận chung định hướng xhcn của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở việt NamTiểu luận Lý luận chung định hướng xhcn của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở việt Nam

  Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Sự nghiệp đổi mới kinh tế dòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Quá trình đổi mới kinh tế cần có những cán bộ kinh tế có kiến thức có phương pháp thích hợp với kinh tế thị trường.

  doc16 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 3123 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếTiểu luận Nền kinh tế hàng hoá nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  Từ khi hoà bình độc lập lại năm 1954, miền Bắc nước ta đã bước vào thời kỳ quá độ tiến lên CNXH với đặc điểm như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Đặc điểm to nhất của ta trong thời kỳ quá độ là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không phải qua giai đoạn phát triển TBCN".

  doc32 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 3420 | Lượt tải: 5

 • Tiểu luận Tư tưởng “Đức trị” của Khổng TửTiểu luận Tư tưởng “Đức trị” của Khổng Tử

  Kinh tế là một thế giới động luôn phát triển và không ngừng thay đổi, nhất là vào thời đại ngày nay khi chạm ngõ thế kỷ XXI, trên thế giới chu trình toàn cầu hoá là tất yếu khách quan của tăng trưởng, nó tạo ra những khó khăn và thách thức mới cho các doanh nghiệp ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Việc quản lý tốt hay không, luôn là vấn đ...

  doc15 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 6158 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước là nhân tố quan trọng để hình thành và hoàn thiện cơ chế quản lí kinh tế mới ở nước ta hiện nayTiểu luận Tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước là nhân tố quan trọng để hình thành và hoàn thiện cơ chế quản lí kinh tế mới ở nước ta hiện nay

  Cùng với quá trình phát triển và hội nhập kinh tế của đất nước đối với khu vực và thế giới, Việt Nam cũng đang trên con đuờng xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo chủ nghĩa Mac- Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Muốn đạt được những mục tiêu trên thì phát triển kinh tế là yếu tố quan trọng nhất và đóng vai trò quyết định. Trong đó,...

  doc28 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2181 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt NamTiểu luận KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

  Sau năm 1991 cùng với sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa(XHCN) ở Đông Âu, nền kinh tế – chính trị thế giới đã chuyển từ trạng thái hai cực đối đầu sang nền kinh tế chính trị đa cực, đa phương hoá, đa dạng hoá theo xu hướng hoà bình, đối thoại, hợp tác phát triển cùng có lợi.

  doc41 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2316 | Lượt tải: 3