• Tiểu luận cở sở lý luận và thực tiễn của cách mạng Kh- cn ở nước ta hiện nayTiểu luận cở sở lý luận và thực tiễn của cách mạng Kh- cn ở nước ta hiện nay

  Ta đã biết đất nước ta bước vào thời kì quá độ lên CNXH khi mà nền sản xuất chưa vận động theo con đường bình thường của nó. Lịch sử đã để lại cho chúng ta một nền sản xuất nghèo nàn và lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, lực lượng sản xuất rất thấp kém. Nhưng ngày nay khi độc lập dân tộc gắn kiền với CNXH là một xu thế tấ...

  doc32 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2393 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nayTiểu luận Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay

  Sau 10 năm thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng XHCN; các thành phần kinh tế được bình đẳng và tự do cạnh tranh với nhau trong khuôn khổ pháp luật.

  doc25 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2519 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Vai trò của khoa học công nghệTiểu luận Vai trò của khoa học công nghệ

  Đất nước ta bước vào thời kì quá độ lên CNXH khi mà nền sản xuất chưa vận động theo con đường bình thường của nó. Lịch sử đã để lại cho chúng ta một nền sản xuất nghèo nàn và lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, lực lượng sản xuất rất thấp kém. Nhưng ngày nay khi độc lập dân tộc gắn kiền với CNXH là một xu thế tất yếu của l...

  doc35 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 7175 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Tính tất yếu và khách quan của quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá ở Việt NamTiểu luận Tính tất yếu và khách quan của quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá ở Việt Nam

  Hội nghị đại biểu toàn quốc ban chấp hành trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá VII (1-1990) đã nhận định rằng: “Mặc dù còn nhiều yếu kém phải khắc phục những thành tựu quan trọng đã đạt được, đã và đang tạo ra những tiền đề đưa đất nước sang một thời kỳ phát triển mới đẩy tới một bước công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước”

  doc15 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 5748 | Lượt tải: 5

 • Tiểu luận Một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoàiTiểu luận Một số vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài

  Việt Nam xuất phát từ một nước nông nghiệp lạc hậu, trình độ phát triển, KTXH ở mức thấp hơn rất nhiều so với nước khác. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của các nước phát triển, thì khoảng cách kinh tế ngày càng dãn ra.Vì vậy nhiệm vụ phát triển kinh tế của nước ta trong những năm tới là vượt qua tình trạng của một nước nghèo, nâng cao mức sống c...

  doc35 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2136 | Lượt tải: 5

 • Tiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn xã hội chủ nghĩa vào Việt NamTiểu luận Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn xã hội chủ nghĩa vào Việt Nam

  Trong gần 10 năm trở lại đây, nền kinh tế nước ta có sự thay đổi và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Để đạt được những thành tựu ấy chúng ta không thể quên được bước ngoặt lịch sử trong cơ chế chuyển đổi nền kinh tế đất nước, mà cột mốc của nó là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986 đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế Nhà nước). Đối với nước ta, từ ...

  doc28 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2571 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt NamTiểu luận Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam

  Một xã hội có những chính sách về phát triển kinh tế ngày một toàn diện và hiệu quả hơn sao cho đòi sống tinh thần và vật chất của con người trong xã hôị dó ngáy một ổn dịnh phong phú ,nhưng để có được một xã hội như vậy không phảI tự nhiên mà có .Thực tế đã chứng minh rằng việc phát triển kinh tế là một việc vô cùng khó khăn ,đó là cuộc chạy đua ...

  doc33 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 11267 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Sự vận dụng hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt NamTiểu luận Sự vận dụng hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam

  Trong gần 10 năm trở lại đây, nền kinh tế nước ta có sự thay đổi và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Để đạt được những thành tựu ấy chúng ta không thể quên được bước ngoặt lịch sử trong cơ chế chuyển đổi nền kinh tế đất nước, mà cột mốc của nó là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế Nhà nước. Đối với nước ta, từ ...

  doc13 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2623 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hộiTiểu luận Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội

  Từ lịch sử xa xưa, trải qua bao thời gian đến nay dù ở thời đại nào, xã hội nào thì hình thái kinh tế xã hội cũng luôn luôn tồn tại và phát triển hoặc tụt lùi theo sự phát triển của xã hội đó. Khi ta nhìn vào vấn đề hình thái kinh tế - xã hội của một nước nào đó ta sẽ thấy xã hội đó lớn mạnh và phát triển hoặc ngược lại. Nói đến hình thái kinh tế x...

  doc30 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 2612 | Lượt tải: 2

 • Tiểu luận Quan điểm thừa nhận sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hộiTiểu luận Quan điểm thừa nhận sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội

  Loài người đã trải qua các phương thức sản xuất: cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa. Mỗi một xã hội đều có những mối quan hệ sản xuất riêng tương ứng với mỗi lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và và với một kiến trúc thượng tầng được xây dựng nên. Từ khi chủ nghĩa xã hội trên thế giới lâm ...

  doc17 trang | Chia sẻ: diunt88 | Ngày: 13/08/2012 | Lượt xem: 5963 | Lượt tải: 2