• Giáo trình Cấu trúc dữ liệu - Thuật toánGiáo trình Cấu trúc dữ liệu - Thuật toán

  1. Input. Mỗi thuật toán cần có một số (có thể bằng không) dữ liệu vào (input). Đó là các giá trị cần đa vào khi thuật toán bắt đầu làm việc. Các dữ liệu này cần đợc lấy từ các tập hợp giá trị cụ thể nào đó. Chẳng hạn, trong thuật toán Euclid trên, m và n là các dữ liệu vào lấy từ tập các số nguyên dơng. 2. Output. Mỗi thuật toán cần có một hoặ...

  pdf159 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 14/07/2021 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 14: Middleware - Nguyễn Hữu ThểBài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 14: Middleware - Nguyễn Hữu Thể

  Tạo Middleware − Để tạo mới một middleware, sử dụng lệnh make:middleware ❖ Ví dụ: php artisan make:middleware CheckAge ✓ Câu lệnh này sẽ tạo ra class CheckAge bên trong thư mục app/Http/Middleware. ✓Trong middleware này, chúng ta chỉ cho phép truy cập vào route nếu giá trị age lớn hơn 200. Ngược lại, chúng ta sẽ chuyển hướng request lại tr...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 13: Eloquent ORM - Nguyễn Hữu ThểBài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 13: Eloquent ORM - Nguyễn Hữu Thể

  Định nghĩa Models − Model nằm trong thư mục app/, có thể tuỳ chỉnh trong file composer.json. − Kế thừa từ class Illuminate\Database\Eloquent\Model. − Câu lệnh một model có tên Flight: php artisan make:model Flight − Nếu muốn tạo database migration đi kèm với model thì sử dụng them cờ --migration hoặc -m: php artisan make:model Flight –migra...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 12: Eloquent ORM - Nguyễn Hữu ThểBài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 12: Eloquent ORM - Nguyễn Hữu Thể

  Định nghĩa Models − Model nằm trong thư mục app/, có thể tuỳ chỉnh trong file composer.json. − Kế thừa từ class Illuminate\Database\Eloquent\Model. − Câu lệnh một model có tên Flight: php artisan make:model Flight − Nếu muốn tạo database migration đi kèm với model thì sử dụng them cờ --migration hoặc -m: php artisan make:model Flight –migra...

  pdf25 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 11: Database, Migrations & Seeding - Nguyễn Hữu ThểBài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 11: Database, Migrations & Seeding - Nguyễn Hữu Thể

  Schema – Khóa chính, Khóa ngoại Tạo khóa chính: table->primary(‘TenKhoaChinh’); Tạo khóa chính table->String(‘TenKhoaChinh’,10)->primary(); Khóa chính kiểu chuỗi table->increments(TenKhoaChinh’); Khóa chính kiểu số nguyên tự động tăng Tạo Khóa ngoại: table->foreign(‘KhoaNgoai’)-> references(‘KhoaChinh’)->on(‘Bang’);

  pdf57 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 10: Database, Migrations & Seeding - Nguyễn Hữu ThểBài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 10: Database, Migrations & Seeding - Nguyễn Hữu Thể

  Migrations − Migration được coi như là version control cho database, cho phép team có thể dễ dàng thay đổi và chia sẻ schema của database trong chương trình với nhau. − Migration cơ bản được sử dụng cùng với schema builder để dễ dàng xây dựng cấu trúc cho database schema. Nếu chúng ta đã gặp vấn đề khi thêm một cột vào local của các đồng đội ...

  pdf51 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 9: Controllers, Request, Response, Session - Nguyễn Hữu ThểBài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 9: Controllers, Request, Response, Session - Nguyễn Hữu Thể

  Lấy giá trị một Input − Phương thức input − Có thể truyền giá trị của tham số như là một đối số thứ hai trong phương thức input. Giá trị sẽ được trả về nếu giá trị input không có trong request − Khi làm việc với form chứa mảng input, sử dụng dấm "chấm" để truy cập giá trị của mảng $name = $request->input('name'); $name = $request->input('na...

  pdf31 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 8: Controllers, Request, Response, Session - Nguyễn Hữu ThểBài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 8: Controllers, Request, Response, Session - Nguyễn Hữu Thể

  Lấy giá trị một Input − Phương thức input − Có thể truyền giá trị của tham số như là một đối số thứ hai trong phương thức input. Giá trị sẽ được trả về nếu giá trị input không có trong request − Khi làm việc với form chứa mảng input, sử dụng dấm "chấm" để truy cập giá trị của mảng $name = $request->input('name'); $name = $request->input('na...

  pdf56 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 7: Route, Views, Blade templates - Nguyễn Hữu ThểBài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 7: Route, Views, Blade templates - Nguyễn Hữu Thể

  View Composers − Callbacks or class methods that are called when a view is rendered. − For this example: • Let's register the view composers within a service provider. • We'll use the View facade to access Illuminate\Contracts\View\Factory. • Laravel does not include a default directory for view composers. • For example, you could create a...

  pdf81 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 6: Laravel - Nguyễn Hữu ThểBài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở - Bài 6: Laravel - Nguyễn Hữu Thể

  Laravel − A powerful MVC PHP framework − Designed for developers who need a simple and elegant toolkit to create full-featured web applications. − Laravel was created by Taylor Otwell. 2Laravel − Laravel is a MVC framework. • Incorporates many of the best features of frameworks like CodeIgniter, Yii, ASP.NET MVC, Ruby on Rails, Sinatra, a...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/07/2021 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0