• 1500 bài kiểm tra tiếng Anh1500 bài kiểm tra tiếng Anh

  1. a. country b. fun c. summer d. truth --> d 2. a. trouble b. flu c. tooth d. shoe --> a 3. a. heart b. turn c. early d. third --> a 4. a. song b. one c. long d. gone --> b 5. a. fork b. fall c. wrong d. caught --> c 6. a. full b. push c. but d. put --> c 7. a. deal b. heal c. stealth d. steal --> c

  pdf429 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2616 | Lượt tải: 5

 • 600 SENTENCES OF CERTIFICATE A600 SENTENCES OF CERTIFICATE A

  1. Is Susan . home? a. in b. at c. on d. under → b 2. "Do the children go to school every day?" "." a. Yes, they go. b. Yes, they do. c. They go. d. No, they don't go. → b 3. What . now? a. is the time b. does the time c. is time d. is it → a 4. They always go to school . bicycle. a. with b. in c. on d. by → d 5. What color...

  doc2381 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2343 | Lượt tải: 1

 • 600 SENTENCES OF CERTIFICATE A 3600 SENTENCES OF CERTIFICATE A 3

  1. Is Susan . home? a. in b. at c. on d. under --> b 2. "Do the children go to school every day?" "." a. Yes, they go. b. Yes, they do. c. They go. d. No, they don't go. --> b 3. What . now? a. is the time b. does the time c. is time d. is it --> a 4. They always go to school . bicycle. a. with b. in c. on d. by --> d 5. Wh...

  pdf281 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2385 | Lượt tải: 4

 • 600 SENTENCES OF CERTIFICATE A 2600 SENTENCES OF CERTIFICATE A 2

  1. Is Susan . home? a. in b. at c. on d. under --> b 2. "Do the children go to school every day?" "." a. Yes, they go. b. Yes, they do. c. They go. d. No, they don't go. --> b 3. What . now? a. is the time b. does the time c. is time d. is it --> a 4. They always go to school . bicycle. a. with b. in c. on d. by --> d 5. Wh...

  doc281 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2304 | Lượt tải: 1

 • 300 câu trắc nghiệm luyện thi bằng A&B300 câu trắc nghiệm luyện thi bằng A&B

  1. Is Susan . home? a. in b. at c. on d. under 2. "Do the children go to school every day?"-"." a. Yes, they go. b. Yes, they do. c. They go. d. No, they don't go. 3. What . now? a. is the time b. does the time c. is time d. is it 4. They always go to school . bicycle. a. with b. in c. on d. by 5. What color . his new car? a. have b. is c....

  pdf13 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2226 | Lượt tải: 1

 • 300 câu tìm lỗi sai luyện thi bằng B Anh văn300 câu tìm lỗi sai luyện thi bằng B Anh văn

  1. What is the higher mountain in the world? a. What b. is c. higher d. in 2. I wish my mother gives me presents more often. a. wish b. gives c. me d. more often 3. The teacher was pleasing with the result of your examination. a. The b. was c. pleasing d. of 4. The little boy didn't know how lacing his shoes. a. The little boy b. didn...

  doc12 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2959 | Lượt tải: 5

 • 300 câu bài tập ngữ pháp luyện thi bằng B300 câu bài tập ngữ pháp luyện thi bằng B

  1. The mausoleum is . by Thien Thu mountain, two towering columns and a vast expanse of water. a. feed b. feeding c. fed d. feeds 2. Put plants . a window so that they will get enough light. a. near to b. near of c. next to d. nearly 3. Employers often require that candidates have not only a degree . a. but two years experience b. also two ...

  doc15 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2208 | Lượt tải: 5

 • 70 test level B70 test level B

  Pronunciation 1. a. coach b. cull c. cease d. cut  c 2. a. bureau b. durable c. pure d. pull --> d 3. a. study b. hull c. bull d. hut --> c 4. a. gar b. garlic c. garage d. garbage --> c 5. a. gentle b. gay c. great d. gate --> a 6. a. master b. ask c. absent d. cast  c

  doc501 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2200 | Lượt tải: 2

 • Bí quyết nghe tiếng Anh tốtBí quyết nghe tiếng Anh tốt

  Một trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta khi học một ngoại ngữ ấy là chúng ta quá thông minh và có quá nhiều kinh nghiệm. Quá thông minh: vì mình không thể nào chấp nhận nghe một câu mà mình không hiểu: cần phải hiểu một câu nói gì trước khi nghe tiếp câu thứ hai, nếu không thì mình không buồn nghe tiếp.

  pdf14 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3177 | Lượt tải: 2

 • Hướng dẫn thi TOEICHướng dẫn thi TOEIC

  TOEIC là bài thi trắc nghiệm được tiến hành trong 2 giờ, gồm 200 câu hỏi chia thành hai phần như sau: Phần nghe hiểu: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 4 hợp phần được thực hiện qua băng casset hoặc đĩa CD trong thời gian 45 phút. Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông...

  pdf23 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 25/07/2013 | Lượt xem: 3231 | Lượt tải: 1