• English exercise - Bài tập giới từ tiếng anhEnglish exercise - Bài tập giới từ tiếng anh

  01. He talked to me . the problem. 02. The room measured three metres . five. 03. Throughout the holidays it rained day . day. 04. He lied . the police when he was arrested for drunken driving. 05. Port comes . Portugal. 06. The movie was boring from beginning . end. 07. In the floods there were ten thousand square kilometres . wa...

  doc9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2169 | Lượt tải: 2

 • English department to test for grade 6English department to test for grade 6

  Choose the correct answer. Only one answer is correct. 1. How are you? ________ A. I”m a student. B. Thank you very much C. Very well, thank you D. I’m Lan. 2. ________ My name’s Susan. A. How’s your name? B. What’s your name? B. How do you do? B. What you’re name? 3. Which word contains a different sound from the o...

  pdf194 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2057 | Lượt tải: 2

 • Dấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng AnhDấu hiệu nhận biết các thì trong Tiếng Anh

  a ),Thì HTĐ được sử dụng để diễn tả hành động lặp đi lặp lại hoặc diễn tả một thói quen. Cách dùng này thường đi với các trạng từ chỉ tần xuất như : - always, usually , often, sometime, selldom , rarely , never . - every morning , every day , every month/year. - once/ twice/three times , a/per day , a week. b) Ngoài ra THTĐ cũng được dùng để...

  doc9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2362 | Lượt tải: 1

 • Cấu trúc ngữ pháp đặc biệtCấu trúc ngữ pháp đặc biệt

  -Mẫu câu đảo ngữ so that để mô tả hiện tượng, hay sự việc ở một mức độ tính chất mà có thể gây nên hậu quả, kêt quả tương ứng Ex: Soterrible was the storm that a lot of houses were swept away. (Trận bão khủng khiếp đến nỗi nhiều căn nhà bị cuốn phăng đi) So beautifully did he play the guitar that all the audience appreciated him

  pdf6 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2238 | Lượt tải: 5

 • Cấu trúc chung của một câu trong Tiếng AnhCấu trúc chung của một câu trong Tiếng Anh

  Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ. Chú ý rằng mọi câu tron...

  doc163 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2264 | Lượt tải: 5

 • Cách phát âm tiếng Anh tổng hợpCách phát âm tiếng Anh tổng hợp

  Những từ có trọng âm vào chính nó: - Bắt đầu bằng "a", phát âm thành /ae/ - Bắt đầu bằng "con" phát âm thành /kon/ - Bắt đầu "e", phát âm /e/ - Bắt đầu ex, phát âm /eks/ - Bắt đầu pre, phát âm /pre/

  pdf26 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2116 | Lượt tải: 5

 • Các cấu trúc câu cơ bản trong tiếng AnhCác cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh

  1. It is + tính t + ( for smb ) + to do smt ừ VD: It is difficult for old people to learn English. ( Ng i có tu i h c ti ng Anh thì khó ườ ổ ọ ế ) 2. To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / làm cái gì) VD: We are interested in reading books on history. ( Chúng tôi thích đ c sách v l ch s ọ ề ị ử) 3. To be bored with ( Chán làm cái gì...

  pdf5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2271 | Lượt tải: 1

 • Bộ đề thi trắc nghiệm ngữ pháp thi tuyển vào lớp 10Bộ đề thi trắc nghiệm ngữ pháp thi tuyển vào lớp 10

  1. I want . apple from that basket. A. a B. an C. the D. X 2. Miss Lin speaks . Chinese. A. a B. an C. the D. X 3. One of the students said, “. professor is late today” A. a B. an C. the D. X 4. Eli likes to play . volleyball. A. a B. an C. the D. X 5. I bought . umbrella to go out in the rain. A. a B. an C. the D. X 6. My daughter is lea...

  doc52 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2231 | Lượt tải: 2

 • Bài tập về đảo ngữ (có đáp án) dành cho bồi dưỡng học sinh giỏiBài tập về đảo ngữ (có đáp án) dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi

  1. Jim promised that he would never/ never would he tell anyone else. 2. Not until it was too late I remembered / did I remember I call Susan. 3. Hardly had we settle down in our seats than/when the lights went out. 4. Only after checking three times I was/was I certain of the answer. 5. At no time I was aware/was I aware of anything out of usu...

  doc11 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 3136 | Lượt tải: 1

 • Bài tập trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng AnhBài tập trắc nghiệm ngữ pháp Tiếng Anh

  1.1 Studies show that ______ are easily passed from one person to another by failure to wash hands frequently. (A) Infect (B) infections (C) infectious (D) infecting 1.2 My brother started working in the pizza business after ______ graduated from college. (A) himself (B) his (C) he (D) him 1.3 The announce of the captainis that the ...

  pdf37 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 2707 | Lượt tải: 3