• Xử lý nợ xấu nhìn từ kinh nghiệm các nướcXử lý nợ xấu nhìn từ kinh nghiệm các nước

  1. Khái niệm về mua bán nợ: Mua bán nợ là hoạt động kinh tế để trao đổi và chuyển giao phần tài sản đặc biệt là các "khoản nợ phải thu" từ đối tượng này sang đối tượng khác. Thực chất, đó là việc chuyển nhượng lại "quyền thu hồi nợ" từ một "khoản nợ phải thu" của Bên bán nợ (chủ nợ) đối với Khách nợ sang cho Bên mua nợ (ví dụ như DATC) để Bên mua ...

  doc11 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 920 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình Ngân hàng thương mạiGiáo trình Ngân hàng thương mại

  CHỦ ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG: 1.1.1. Khái niệm: Ngân hàng thƣơng mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thƣơng mại đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền ki...

  pdf113 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 1256 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Money and Banking - Lecture 45Bài giảng Money and Banking - Lecture 45

  Review of the Previous Lecture • Long-run Aggregate Supply Curve • Equilibrium and Determination of Output and Inflation • Impact of Shift in Aggregate Demand on Output and Inflation • Impact of Inflation Shocks on Output and Inflation

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 736 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Money and Banking - Lecture 44Bài giảng Money and Banking - Lecture 44

  The Long-Run Aggregate Supply Curve • In the long run the economy moves to the point where current output equals potential output, while inflation is determined by money growth • The long-run aggregate supply curve is vertical at the point where current output equals potential output.

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 827 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Money and Banking - Lecture 43Bài giảng Money and Banking - Lecture 43

  Review of the Previous Lecture • Money growth, Inflation and Aggregate Demand • Long Run Real Interest Rate • Monetary Policy Reaction Curve • Aggregate Demand Curve • Shifts in Aggregate Demand

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 761 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Money and Banking - Lecture 42Bài giảng Money and Banking - Lecture 42

  Review of the Previous Lecture • Money growth, Inflation and Aggregate Demand • Long Run Real Interest Rate • Monetary Policy Reaction Curve • Aggregate Demand Curve

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 744 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Money and Banking - Lecture 41Bài giảng Money and Banking - Lecture 41

  Review of the Previous Lecture • Output and Inflation in the Long Run • Money growth, Inflation and Aggregate Demand • Monetary Policy and Real Interest Rate • Aggregate Demand and Real Interest Rate • Long Run Real Interest Rate

  pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 723 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Money and Banking - Lecture 40Bài giảng Money and Banking - Lecture 40

  Review of the Previous Lecture • Monetary Aggregates • Equation of Exchange • Quantity Theory of Money • Demand for Money • Targeting Money growth in Low Inflation Environment • Output and inflation in the Long run

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 796 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Money and Banking - Lecture 39Bài giảng Money and Banking - Lecture 39

  Review of the Previous Lecture • Monetary Aggregates • Equation of Exchange • MV = PY • Quantity Theory of Money • Facts about Velocity of Money • Demand for Money • Transactions Demand for money

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 760 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Money and Banking - Lecture 38Bài giảng Money and Banking - Lecture 38

  The Facts about Velocity • Fisher’s logic led Milton Friedman to conclude that central banks should simply set money growth at a constant rate. • Policymakers should strive to ensure that the monetary aggregates grow at a rate equal to the rate of real growth plus the desired level of inflation.

  pdf22 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 797 | Lượt tải: 0