• Bài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 8. Bài toán tương quan & Hồi quyBài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 8. Bài toán tương quan & Hồi quy

  1. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN MẪU 1.1. Định nghĩa • Hệ số tương quan mẫu r là số đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa hai mẫu ngẫu nhiên cùng cỡ X và Y . • Giả sử ta có mẫu ngẫu nhiên cỡ n về vector ngẫu nhiên ( X,Y ) là (xi,yi); i =1;2;...;n. Khi đó, hệ số tương quan mẫu r được tính theo công thức:

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1128 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 7. Kiểm định Giả thuyết Thống kêBài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 7. Kiểm định Giả thuyết Thống kê

  §1. KHÁI NIỆM VỀ KIỂM ĐỊ GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ 1.1. Khái niệm chung • Mô hình tổng quát của bài toán kiểm định là: ta nêu lên hai mệnh đề trái ngược nhau, một mệnh đề được gọi là giả thuyết H và mệnh đề còn lại được gọi là nghịch thuyết (hay đối thuyết) H . • Giải quyết một bài toán kiểm định là: bằng cách dựa vào quan sát mẫu, ta nêu lên một quy ...

  pdf47 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 3240 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất & Thống kê - Chương VI. Mẫu thống kê và ước lượng tham sốBài giảng Xác suất & Thống kê - Chương VI. Mẫu thống kê và ước lượng tham số

  1.1. Mẫu và tổng thể • Tập hợp tất cả phần tử là các đối tượng mà ta nghiên cứu được gọi là tổng thể. Số phần tử của tổng thể được gọi là kích thước của tổng thể (thường rất lớn). • Từ tổng thể ta chọn ra n phần tử thì n phần tử đó được gọi là một mẫu có kích thước n (cỡ mẫu). • Mẫu được chọn ngẫu nhiên một cách khách quan được gọi là mẫu ngẫu n...

  pdf76 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 3503 | Lượt tải: 5

 • Bài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 5. Định lý giới hạn trong xác suấtBài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 5. Định lý giới hạn trong xác suất

  §2. CÁC LOẠI XẤP XỈ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT 2.1. Xấp xỉ phân phối Siêu bội bởi Nhị thức 2.2. Xấp xỉ phân phối Nhị thức bởi Poisson 2.3. Xấp xỉ phân phối Nhị thức bởi phân phối Chuẩn

  pdf28 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1514 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 4. Vector ngẫu nhiênBài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 4. Vector ngẫu nhiên

  §1. PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA VECTOR NGẪU NHIÊN RỜI RẠC 1.1 Bảng phân phối xác suất đồng thời của (X, Y) 1.3. Phân phối xác suất có điều kiện 1.2. Phân phối xác suất thành phần (phân phối lề)

  pdf46 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 1629 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 3. Phân phối xác suất thông dụngBài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 3. Phân phối xác suất thông dụng

  §1. PHÂN PHỐI SIÊU BỘI 1.1. Định nghĩa • Xét tập có N phần tử gồm N A phần tử có tính chất A và N -N A phần tử có tính chất A . Từ tập đó, ta chọn ra n phần tử. • Gọi X là số phần tử có tính chất A lẫn trong n phần tử đã chọn thì X có phân phối Siêu bội (Hypergeometric distribution) với 3 tham số N , N A, n .

  pdf67 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 2227 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 2. Biến ngẫu nhiênBài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 2. Biến ngẫu nhiên

  VD 1. Người A mua một loại bảo hiểm tai nạn trong 1 năm với phí là 70 ngàn đồng. Nếu bị tai nạn thì công ty sẽ chi trả 3 triệu đồng. Gọi X là số tiền người A có được sau 1 năm mua bảo hiểm này. Khi đó, ta có Phép thử là: “mua bảo hiểm tai nạn”. Biến cố là T : “người A bị tai nạn”.

  pdf94 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 2175 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 1. Xác suất của Biến cốBài giảng Xác suất & Thống kê - Chương 1. Xác suất của Biến cố

   Chương 1. Xác suất của Biến cố §1. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN 1.1. Hiện tượng ngẫu nhiên 1.2. Phép thử và Biến cố 1.3. Quan hệ giữa các biến cố 1.4. Hệ đầy đủ các biến cố

  pdf79 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 3144 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương VII. Thống kê hiệu quả sản xuất - kinh doanhBài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương VII. Thống kê hiệu quả sản xuất - kinh doanh

  Kết cấu I. KN và phân loại hiệu quả kinh tế II. Nguyên tắc đánh giá hiệu quả III. Hệ thống chỉ tiêu IV. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế V. Thống kê lợi nhuận

  pdf55 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1119 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Chỉ sốBài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Chỉ số

  1 – Khái niệm Chỉ số là chỉ tiêu kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh tỷ lệ giữa 2 mức độ nào đó của một hiện tượng kinh tế xã hội. VD : Chỉ số thu nhập của bạn Hương năm 2006 so với năm 2005 là 120 triệu đồng : 100 triệu đồng = 1,2 lần = 120%

  pdf62 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 12/03/2018 | Lượt xem: 1211 | Lượt tải: 0