• Mẫu Thủ tục bảo trì thiết bị (Công ty Vân Chung)Mẫu Thủ tục bảo trì thiết bị (Công ty Vân Chung)

  Thủ tục này quy định lập kế hoạch và kiểm tra việc bảo trì thiết bị, máy móc trong quá trình thực hiện qui trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Việc bảo trì nhằm hạn chế, phòng ngừa những sự cố rủi ro do máy móc thiết bị gây nên làm ảnh hưởng đến kế hoạch và tiến độ sản xuất .

  pdf9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 13138 | Lượt tải: 1

 • Mẫu Quy định về an toàn và vệ sinh lao động (Công ty Vân Chung)Mẫu Quy định về an toàn và vệ sinh lao động (Công ty Vân Chung)

  I. MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo An toàn cho sức khoẻ của Các bộ – Công nhân viên Công ty. - Đảm bảo an toàn cho tài sản trang thiết bị nhà xưởng của Công ty. II. PHẠM VI: 1. Nội qui về An toàn Lao động và Vệ sinh Lao động được lập theo Qui định của Công ty và chế độ hiện hành của Nhà nước. 2. Nội qui qui định việc thực hiện công tác về An toàn lao độn...

  pdf8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 8492 | Lượt tải: 1

 • Quy trình kiểm soát tài sản, hàng hóa ra vào cổngQuy trình kiểm soát tài sản, hàng hóa ra vào cổng

  I/ MỤC ĐÍCH: - Hướng dẫn các bước kiểm soát tài sản, hàng hoá ra vào cổng của công ty. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho bộ phận bảo vệ của công ty./. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Hàng hoá là các loại nguyên vật liệu sử dụng cho các bộ phận. - Tài sản bao gồm các loại tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ

  doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 8384 | Lượt tải: 1

 • Quy định kiểm soát nhân viên, khách ra vào cổngQuy định kiểm soát nhân viên, khách ra vào cổng

  I/ MỤC ĐÍCH: - Hướng dẫn các bước kiểm soát khách và nhân viên ra vào công ty II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho bộ phận bảo vệ của công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3002 | Lượt tải: 1

 • Quy trình xử lý thông tinQuy trình xử lý thông tin

  I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Đảm bảo thông tin được truyền đi chính xác, không bị sai lệch. - Hướng dẫn cụ thể cho các bộ phận phương pháp truyền và xử lý thông tin. III/ PHẠM VI: Quy trình này áp dụng cho việc báo cáo, xử lý thông tin/công việc hàng ngày của Công ty, cụ thể gồm các loại thông tin như sau: - Thông tin từ bên ngoài vào côn...

  doc5 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3626 | Lượt tải: 1

 • Quy định quản lý biểu mẫu, sổ sáchQuy định quản lý biểu mẫu, sổ sách

  I/ MỤC ĐÍCH: - Cấp phát kịp thời nhu cầu sử dụng các loại biểu mẫu, sổ sách cho các bộ phận. - Đảm bảo sử dụng đúng định mức, tiết kiệm. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho toàn bộ công ty. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc4 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2991 | Lượt tải: 1

 • Mẫu Quy trình tổ chức hội nghịMẫu Quy trình tổ chức hội nghị

  I/ MỤC ĐÍCH: - Hướng dẫn các bước thực hiện việc tổ chức các hội nghị cho công ty. II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho bộ phận HCQT và các bộ phận liên quan. III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có.

  doc6 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3188 | Lượt tải: 3

 • Quy trình soạn thảo văn bảnQuy trình soạn thảo văn bản

  I/ MỤC ĐÍCH: - Cung cấp một phương pháp thống nhất trong việc soạn thảo các tài liệu. - Đảm bảo các tài liệu được triển khai áp dụng một cách nhất quán về hình thức và cách trình bày. - Nâng cao tính hiệu lực, hiệu qủa của tài liệu. II/ PHẠM VI: - Hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các loại tài liệu trong mọi hoạt động III/ ĐỊNH NGHĨA: ...

  doc8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 4921 | Lượt tải: 1

 • Quy định quản lý tài liệuQuy định quản lý tài liệu

  I/ Mục đích: - Thủ tục này được lập ra nhằm kiểm soát mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài được đưa vào áp dụng trong Công ty. II/ Phạm vi: - Tài liệu và dữ liệu cần kiểm soát theo thủ tục này bao gồm các tài liệu theo phần định nghĩa dưới đây.

  doc9 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 2971 | Lượt tải: 4

 • Quy định quản lý hồ sơQuy định quản lý hồ sơ

  I/ MỤC ĐÍCH - Văn bản này quy định cụ thể công tác lập, kiểm soát, lưu trữ hồ sơ của công ty để đảm bảo các hồ sơ dễ nhận biết, rõ ràng và thuận tiện trong khai thác sử dụng. II/ PHẠM VI - Không có.

  doc8 trang | Chia sẻ: franklove | Ngày: 14/10/2013 | Lượt xem: 3837 | Lượt tải: 1