• Nghiệp vụ huy động vốnNghiệp vụ huy động vốn

  Nghiệp vụ huy động vốn A. Nguồn vốn của NHTM I. Vốn tự có detail II. Nguồnv ốn huy động (Mobilized Capital) III. Vốn đi vay (Borrowed Capital) IV. Vốn tiếp nhận (Trust Capital ) V. Vốn khác (Other Capital) B. Các hình thức huy động vốn I. Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi detail 1. Tiền gửi thanh toán detail 2. Tiền gửi tiết kiệm...

  pdf50 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 3346 | Lượt tải: 10

 • Bài giảng Kiểm ToánBài giảng Kiểm Toán

  CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN BCTC 1.1 Khái niệm, mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính 1.1.1 Khái niệm kiểm toán BCTC Kiểm toán BCTC là hoạt động của các KTV độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các BCTC được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo về mức độ trung thực hợp lý của BCTC được kiểm toán với...

  ppt218 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 03/08/2012 | Lượt xem: 6520 | Lượt tải: 30

 • Bài giảng Kế toán quản trị (chương 2)Bài giảng Kế toán quản trị (chương 2)

  BÀI 2 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ Giảng viên: Th.S. Hồ Phan Minh Đức Mục tiêu ♦ Định nghĩa và cho thí dụ về đối tượng chịu chi phí ♦ Phân biệt được việc tập hợp chi phí và phân phối chi phí ♦ Hiểu được sự cần thiết của việc phân loại chi phí ♦ Mô tả cách ứng xử của biến phí, định phí ♦ Hiểu được khái niệm “căn cứ điều ...

  doc12 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 4502 | Lượt tải: 30

 • Bài giảng Kế toán quản trị (chương 1)Bài giảng Kế toán quản trị (chương 1)

  BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Th.S. Hồ Phan Minh Đức Mục tiêu ♦ Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý. ♦ Liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị. ♦ Giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. ♦ Nắm được các nộ...

  doc10 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 3857 | Lượt tải: 23

 • 500 câu hỏi cơ bản về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán(Trắc nghiệm)500 câu hỏi cơ bản về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán(Trắc nghiệm)

  500 câu hỏi trắc nghiệm đã có đáp án. Chúc các bạn làm bài thật tốt

  pdf109 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2514 | Lượt tải: 30

 • Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 5)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 5)

  CHƯƠNG 5. HUY ĐỘNG NGUỒN TÀI CHÍNH NGẮN HẠN MỤC TIÊU : Hiểu được các bộ phận cấu thành nên nguồn tài trợ ngắn hạn trong doanh nghiệp Nắm được công thức xác định chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp (lãi suất hàng năm của nguồn ngắn hạn) và chi phí sử dụng vốn trung bình của doanh nghiệp Lựa chọn nguồn tài trợ ngắn hạn trong doanh nghiệp

  doc15 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 4945 | Lượt tải: 30

 • Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 4)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 4)

  Chương IV: QUẢN LÝ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 4.1 Mục tiêu của quản lý các khoản phải thu Doanh nghiệp thường bán hàng theo cả hai phương thức: Trả ngay và trả chậm. Theo cách thức thứ nhất tiền được nhận ngay lập tức; theo cách thức thứ hai việc mở rộng tín dụng thương mại dẫn đến việc hình thành khoản phải thu khách hàng. Phải thu khách hàng thể hiện...

  doc12 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2632 | Lượt tải: 10

 • Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 3)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 3)

  Chương III: QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO 3.1 Mục tiêu của quản lý hàng tồn kho 3.1.1 Lợi ích và chi phí của việc dự trữ hàng lưu kho Cũng như những tài sản khác, việc dự trữ hàng tồn kho là một quyết định chi tiêu tiền. Để xác định mức độ đầu tư vào hàng tồn kho tối ưu cần so sánh lợi ích đạt được và chi phí phát sinh kể cả chi phí cơ hội của việc đầu ...

  doc10 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 4160 | Lượt tải: 30

 • Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 2)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 2)

  Chương II: TIỀN VÀ CHỨNG KHOÁN KHẢ THỊ 2.1 Chức năng quản lý tiền 2.1.1 Lý do của việc nắm giữ tiền Tiền (Cash) theo nghĩa rộng bao gồm cả tiền mặt ( Cash on Hand) và tiền gửi ngân hàng ( Cash in Bank).  (?) Tại sao lại phải dự trữ tiền? Tiền là tài sản có tính lỏng nhất/ tính thanh khoản cao nhất nên doanh nghiệp cần dự trữ tiền để:  Đáp ứ...

  doc22 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 7097 | Lượt tải: 30

 • Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 1)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 1)

  Chương I: QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG 1.1 Vốn lưu động 1.1.1 Khái niệm vốn lưu động (Working Capital)  Bảng Cân đối Kế toán mẫu  Chi tiết các thành phần của vốn lưu động:  Tài sản của doanh nghiệp được chia làm hai loại là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền và những tài sản khác có khả năng chuyển đổi thành tiền t...

  doc10 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 7841 | Lượt tải: 30