• Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 1)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 1)

    Chương I: QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG 1.1 Vốn lưu động 1.1.1 Khái niệm vốn lưu động (Working Capital)  Bảng Cân đối Kế toán mẫu  Chi tiết các thành phần của vốn lưu động:  Tài sản của doanh nghiệp được chia làm hai loại là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền và những tài sản khác có khả năng chuyển đổi thành tiền t...

    doc10 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 7887 | Lượt tải: 30