• Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 4)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 4)

  Chương IV: QUẢN LÝ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI 4.1 Mục tiêu của quản lý các khoản phải thu Doanh nghiệp thường bán hàng theo cả hai phương thức: Trả ngay và trả chậm. Theo cách thức thứ nhất tiền được nhận ngay lập tức; theo cách thức thứ hai việc mở rộng tín dụng thương mại dẫn đến việc hình thành khoản phải thu khách hàng. Phải thu khách hàng thể hiện...

  doc12 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 2884 | Lượt tải: 1

 • Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 3)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 3)

  Chương III: QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO 3.1 Mục tiêu của quản lý hàng tồn kho 3.1.1 Lợi ích và chi phí của việc dự trữ hàng lưu kho Cũng như những tài sản khác, việc dự trữ hàng tồn kho là một quyết định chi tiêu tiền. Để xác định mức độ đầu tư vào hàng tồn kho tối ưu cần so sánh lợi ích đạt được và chi phí phát sinh kể cả chi phí cơ hội của việc đầu ...

  doc10 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 4549 | Lượt tải: 1

 • Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 2)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 2)

  Chương II: TIỀN VÀ CHỨNG KHOÁN KHẢ THỊ 2.1 Chức năng quản lý tiền 2.1.1 Lý do của việc nắm giữ tiền Tiền (Cash) theo nghĩa rộng bao gồm cả tiền mặt ( Cash on Hand) và tiền gửi ngân hàng ( Cash in Bank).  (?) Tại sao lại phải dự trữ tiền? Tiền là tài sản có tính lỏng nhất/ tính thanh khoản cao nhất nên doanh nghiệp cần dự trữ tiền để:  Đáp ứ...

  doc22 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 02/08/2012 | Lượt xem: 7438 | Lượt tải: 1

 • Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 1)Quản lý tài chính doanh nghiệp(Chương 1)

  Chương I: QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG 1.1 Vốn lưu động 1.1.1 Khái niệm vốn lưu động (Working Capital)  Bảng Cân đối Kế toán mẫu  Chi tiết các thành phần của vốn lưu động:  Tài sản của doanh nghiệp được chia làm hai loại là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền và những tài sản khác có khả năng chuyển đổi thành tiền t...

  doc10 trang | Chia sẻ: khicon_1279 | Ngày: 31/07/2012 | Lượt xem: 8210 | Lượt tải: 1