• Bài giảng Pfin4 - Chapter 4: Managing Your Cash and SavingsBài giảng Pfin4 - Chapter 4: Managing Your Cash and Savings

  LEARNING OUTCOMES 1 Understand the role of cash management in the personal financial planning process 2 Describe today’s financial services marketplace, both depository and nondepository financial institutions 3 Select the checking, savings, electronic banking, and other bank services that meet your needs

  ppt28 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 767 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pfin4 - Chapter 3: Preparing Your TaxesBài giảng Pfin4 - Chapter 3: Preparing Your Taxes

  LEARNING OUTCOMES 1 Discuss basic principles of income taxes and determine your filing status 2 Describe the sources of gross income and adjustments to income, differentiate between standard and itemized deductions and exemptions, and calculate taxable income 3 Prepare a basic tax return using the appropriate tax forms and rate schedules 4 Expl...

  ppt22 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 743 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pfin4 - Chapter 2: Using financial statements and budgetsBài giảng Pfin4 - Chapter 2: Using financial statements and budgets

  LEARNING OUTCOMES 1 Understand the relationship between financial plans and statements 2 Prepare a personal balance sheet 3 Generate a personal income and expense statement 4 Develop a good record-keeping system and use ratios to evaluate personal financial statements

  ppt28 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 811 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Pfin4 - Chapter 1: Understanding the Financial Planning ProcessBài giảng Pfin4 - Chapter 1: Understanding the Financial Planning Process

  LEARNING OUTCOMES 1 Identify the benefits of using personal financial planning techniques to manage your finances 2 Describe the personal financial process and define your goals 3 Explain the life cycle of financial plans, the role they play in achieving your financial goals, how to deal with special planning concerns, and the use of professi...

  ppt23 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 846 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 23-24-25: Hợp đồng quyền chọnBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 23-24-25: Hợp đồng quyền chọn

  Hợp đồng quyền chọn Trong hợp đồng quyền chọn, người mua quyền có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) mua (hay bán):  Một số lượng xác định các đơn vị tài sản cơ sở (có thể là hàng hóa, cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ, hợp đồng tương lai)  Tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai  Ở mức giá xác định ngay tại thời đi...

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 795 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 21 & 22: Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương laiBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 21 & 22: Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai

  Công cụ phái sinh (derivatives) • Chứng khoán phái sinh (derivative securities) là một loại tài sản tài chính có dòng tiền trong tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị của một hay một số tài sản tài chính khác (gọi là tài sản cơ sở – underlying asset). • Ví dụ về các loại công cụ phái sinh: – Hợp đồng kỳ hạn (forwards) – Hợp đồng tương la...

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 810 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 20: Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu (II)Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 20: Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu (II)

  Mô hình chiết khấu cổ tức • Số cổ phần – ns = 15 (triệu) • Lợi nhuận bình quân một cổ phần: – EPS0 = NI/nS = 90*1000/15 = 6.000 (đ) • Suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu – ROE0 = NI/E = 90/[(978+900)/2] = 9,58% • Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại – 0 = 1 – Div/NI = 1 – 12/90 = 0,867 • Tốc độ tăng trưởng – g0 = ROE0*0 = 9,58%*0,867 = 8,31% • Cổ tức...

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 781 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 19: Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu (I)Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 19: Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu (I)

  Định giá doanh nghiệp dựa vào ngân lưu tự do • Ngân lưu tự do doanh nghiệp (FCFF) đo lường dòng tiền sau thuế tạo ra từ hoạt động của doanh nghiệp để phân phối cho các thành phần có quyền lợi (gồm cả chủ sở hữu và chủ nợ), mà không xem xét đến nguồn gốc huy động là nợ hay vốn chủ sở hữu.

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 737 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 18: Cổ phiếu và mô hình chiết khấu cổ tứcBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 18: Cổ phiếu và mô hình chiết khấu cổ tức

  Nội dung  Cổ phiếu:  Một số khái niệm cơ bản  Một số loại cổ phiếu  Chính sách cổ tức  Định giá cổ phiếu: mô hình chiết khấu cổ tức  Mô hình một giai đoạn  Mô hình hai giai đoạn  Mô hình ba giai đoạn

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 830 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 17 Cơ cấu vốnBài giảng Phân tích Tài chính MPP8 - Bài 17 Cơ cấu vốn

  Nội dung bài giảng  Khái niệm:  Cơ cấu vốn  Đòn bẩy tài chính  Lá chắn thuế của nợ vay  Chi phí vốn chủ sở hữu s.v Chi phí vốn bình quân trọng số  Ứng dụng: Ảnh hưởng của cơ cấu vốn (và của việc thay đổi cơ cấu vốn) tới:  Giá trị doanh nghiệp  Chi phí vốn  Chi phí vốn chủ sở hữu  Thảo luận  Cách tiếp cận truyền thống  Cách t...

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 20/07/2019 | Lượt xem: 796 | Lượt tải: 0