• Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất đạo đức và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng đạo đức mới ở nước ta hiện nayQuan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất đạo đức và ý nghĩa của nó trong việc xây dựng đạo đức mới ở nước ta hiện nay

  TÓM TẮT Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong các quan điểm trước đó về ản chất đạo đức, Đạo đức học Mác - Lênin đã uận giải một cách khoa học về ản chất của đạo đức trong đời sống xã hội. Với tính cách à một hình thái ý thức xã hội, đạo đức nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển ịch sử nhất định...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Chính trị - Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế của ĐảngGiáo án Chính trị - Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng

  MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: Về kiến thức: - Trình bày được tính khách quan, quan điểm của Đảng và những nội dung cơ bản về đường lối phát triển kinh tế. Về kỹ năng: - Vận dụng kiến thức đã học vào giải thích một số hiện tượng xã hội liên quan đến phát triển kinh tế ở Việt Nam. Về thái độ: - Nâng cao ý th...

  doc10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Chính trị - Bài 3: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhGiáo án Chính trị - Bài 3: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: Kiến thức: Trình bày được khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh. Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã học tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Học tập và rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức...

  doc8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Chính trị - Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamGiáo án Chính trị - Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: - Về kiến thức: Trình bày được bản chất, tính tất yếu ra đời của Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; - Về kỹ năng: Vận dụng được những kiến thức đã học vào quá trình học tập những môn học khác và thực tế cuộc sống nhằm phát huy được bản chất khoa ...

  doc6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Chính trị - Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác – LêninGiáo án Chính trị - Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác – Lênin

  MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: - Về kiến thức: Trình bày khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin; ý nghĩa to lớn của lý luận này với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. - Về kỹ năng: vận dụng được những kiến thức đã học vào quá trình học tập những môn học khác và thực tế cuộc ...

  doc12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 2

 • Đề cương môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2Đề cương môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

  PHẦN THỨ HAI HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƢƠNG THỨC SẢN XUẤT TƢ BẢN CHỦ NGHĨA Chƣơng IV : Học thuyết giá trị Câu hỏi ôn tập 1. Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá? 2. Phân tích hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa? 3. Phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá? 4. Phâ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 2

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ trong xu thế thời đại những năm 20 của thế kỷ XXTư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ trong xu thế thời đại những năm 20 của thế kỷ XX

  Trong những năm 20 của thế kỷ XX, đấu tranh về quyền phụ nữ là một vấn đề nóng bỏng của thế giới cùng với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc. Tiếp thu tư tưởng tiến bộ của chủ nghĩa Mác – Lênin và phong trào đấu tranh về quyền phụ nữ trên thế giới, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã có những đóng góp quan trọng cho pho...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 2

 • Một số vấn đề về giáo dục niềm tin cho sinh viên qua bài giảng phần III Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê NinMột số vấn đề về giáo dục niềm tin cho sinh viên qua bài giảng phần III Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê Nin

  Tóm tắt: Giáo dục niềm tin cho sinh viên qua bài giảng của các môn Lý luận Chính trị là hết sức cần thiết, vì đó là niềm tin dựa trên cơ sở khoa học và quy luật vận động của xã hội, tin vào tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Qua đó tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng và con đường Xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà Đ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 2

 • Bản chất của khoa học theo quan điểm Mác XítBản chất của khoa học theo quan điểm Mác Xít

  Tóm tắt: Trong suốt tiến trình phát triển lịch sử tư tưởng nhân loại, bản chất khoa học theo quan điểm Mác-xít luôn là đối tượng nghiên cứu của khoa học trong quá trình xây dựng quan điểm, đường lối, chính sách và chủ trương trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 2

 • Lênin bàn về chống nạn quan liêu, tham ô, hối lộ, làm trong sạch bộ máy nhà nướcLênin bàn về chống nạn quan liêu, tham ô, hối lộ, làm trong sạch bộ máy nhà nước

  Tóm tắt: Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tiến hành không ngừng nghỉ cuộc đấu tranh chống bệnh quan liêu, tham ô, hối lộ, coi đây là loại giặc “nội xâm” cực kỳ nguy hiểm, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Nhân ký niệm 150 năm ngày sinh V. I. Lê nin, bài viết nêu lại quan điểm và thái độ chính trị của Người đối với loại giặc này. Sự ph...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 2