• Đề cương chi tiết môn học Lịch sử ngoại giao Việt NamĐề cương chi tiết môn học Lịch sử ngoại giao Việt Nam

  6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên những bài học của cha ông ta về chính sách bang giao với các nước láng giềng và phương thức tiến hành các mối bang giao đó, xuất phát từ các nhiệm vụ giành và giữ độc lập dân tộc, gây dựng hòa hiếu, chống xâm lược, mở mang và Đại cương □ Chuyên nghiệp □ Bắt buộc □ Tự chọn □ Cơ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết môn học Chính sách đối ngoại Việt NamĐề cương chi tiết môn học Chính sách đối ngoại Việt Nam

  7. Mục tiêu và kết quả dự kiến của môn học: Môn học giúp sinh viên có thêm kiến thức về quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam. Về phương pháp, môn học giúp sinh viên nắm chắc các công cụ phân tích chính sách, dựa trên các cách tiếp cận hiện đại về sử học, chính trị học và quan hệ quốc tế. Trên cơ sở đó, sinh viên có điều kiện ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn Chính trịĐề cương ôn tập môn Chính trị

  Câu 1. Trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vu của môn học chính trị? Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ của môn học chính trị. Chính trị là hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa các giai cấp, cũng như giữa các quốc gia với vấn đề giành, giữ, tổ chức và sử dụng quyền lực nhà nước; là sự tham gia của nhân d...

  docx6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quốc phòng Việt NamGiáo trình Quốc phòng Việt Nam

  1. TÌNH HÌNH AN NINH 1.1. Thế giới và khu vực Tình hình an ninh thế giới và khu vực những năm đầu thế kỷ XXI diễn biến phức tạp, song hòa bình, hợp tác cùng phát triển vẫn là xu thế lớn. Tuy ít có nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới, chiến tranh sử dụng vũ khí hủy diệ t hàng loạt nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang giữa các quốc gia ...

  pdf158 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt NamBài giảng Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

  I. ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Những hiểu biết chung về chiến lược “diễn biến hoà bình” - Khái niệm: “Diễn biến hoà bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng ...

  docx16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Phong cách lãnh đạo ủy quyền và sự tham gia vào quá trình sáng tạo của cấp dướiPhong cách lãnh đạo ủy quyền và sự tham gia vào quá trình sáng tạo của cấp dưới

  M ục đích của cứu này là khám phá và kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia vào quá trình sáng tạo (STGVQTST) của cấp dưới để đáp lại lời kêu gọi của các nghiên cứu trước đây, từ đó đưa ra các định hướng giúp doanh nghiệp đẩy mạnh STGVQTST của nhân viên. Dữ liệu của nghiên cứu này được thu thập từ 348 chuyên viên đang làm việc trong các d...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trong giai đoạn hiện nayĐịnh hướng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trong giai đoạn hiện nay

  Tóm tắt: Huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên là một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong thời gian vừa qua với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đội ngũ cán bộ chủ chốt ở huyện Sơn Hòa đã đạt được nhiều kết quả khả quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Cơ cấu về giới t...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Hà Lan với cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (1775-1783)Hà Lan với cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (1775-1783)

  Tóm tắt: Dựa vào nguồn tư liệu từ phía Mỹ, bài báo phân tích những mối liên hệ của Hà Lan với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của cư dân Mỹ. Đó là, một luồng thương mại vũ khí xuyên Đại Tây Dương được vận chuyển tới chiến trường Bắc Mỹ bởi thương nhân vùng đất thấp; sự hỗ trợ nguồn vay tín dụng của Hà Lan cho nền tài chính non trẻ của quốc gi...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Yêu cầu đổi mới các môn khoa học lý luận chính trị từ góc độ chương trình và phương pháp dạy họcYêu cầu đổi mới các môn khoa học lý luận chính trị từ góc độ chương trình và phương pháp dạy học

  Tóm tắt Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) chỉ rõ: “Chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị trong nhà trường chậm đổi mới, chưa theo kịp với trình độ phát triển và yêu cầu của xã hội” [3; tr. 37]. Để các môn lý luận chính trị thực sự mang tính khoa học, việc đổi mới chương trình, giáo trình; đổi mới việc đào tạo đội ngũ giảng...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Ý nghĩa việc xây dựng và hoạt động tuyến phòng thủ ven biển tỉnh Phú Yên thế kỷ XIXÝ nghĩa việc xây dựng và hoạt động tuyến phòng thủ ven biển tỉnh Phú Yên thế kỷ XIX

  Tóm tắt Việc xây dựng và hoạt động phòng thủ ven biển Phú Yên thế kỷ XIX luôn có ý nghĩa thiết thực. Ở Phú Yên, từ thế kỷ XIX việc phòng thủ ven biển đã có mối quan hệ gắn kết đối với hệ thống phòng thủ trong cả nước, có vai trò lớn đối với việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội, gìn giữ an ninh quốc phòng của Phú Yên và của cả nước. Từ đó, vấ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0