• Bài giảng Tin đại cương - Chương 7: Kiểu dữ liệu – Hằng – Biến - Nguyễn Lê MinhBài giảng Tin đại cương - Chương 7: Kiểu dữ liệu – Hằng – Biến - Nguyễn Lê Minh

  1. Kiểu dữ liệu  Kiểu dữ liệu số: loại dữ liệu bao gồm các con số, có thể được tính toán với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia Ví dụ: điểm thi, chiều cao, trọng lượng, số lượng sinh viên trong một lớp học, chia sẻ giá trị, giá cả hàng hóa, hóa đơn hàng tháng, .  Kiểu dữ liệu số trong VB 6.0 được chia thành 7 loại: Byte Integer Long Sing...

  pdf50 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Chương 6: Đối tượng trong VB6.0 - Nguyễn Lê MinhBài giảng Tin đại cương - Chương 6: Đối tượng trong VB6.0 - Nguyễn Lê Minh

  1. Đối tượng và sử dụng đối tượng Để phân biệt đối tượng này với đối tượng khác, tên đối tượng được viết kèm với tiền tố chỉ đối tượng Đối tượng và sử dụng đối tượng Thuộc tính (Property): Mỗi đối tượng có một số thuộc tính dùng mô tả đối tượng như vị trí, kích thước, trạng thái. Được trình bày trong cửa sổ thuộc tính. Đối tượng và sử dụng...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Chương 5: Biểu mẫu và điều khiển VB6.0 - Nguyễn Lê MinhBài giảng Tin đại cương - Chương 5: Biểu mẫu và điều khiển VB6.0 - Nguyễn Lê Minh

  2. Các đối tượng điều khiển  Label: Dùng để hiển thị tên, hướng dẫn, thông báo hoặc các kết quả xử lý dữ liệu  “Caption” là thuộc tính chứa nội dung hiển thị của Label Các đối tượng điều khiển  Command Button: Sử dụng để thực hiện các lệnh, khi người dùng click chuột lên Command Button một sự kiện diễn ra, các lệnh được lập trình trước li...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Chương 4: Tổng quan về Visual Basic - Nguyễn Lê MinhBài giảng Tin đại cương - Chương 4: Tổng quan về Visual Basic - Nguyễn Lê Minh

  3. Làm việc với IDE Toolbox: Chứa các nút đối tượng điều khiển được sử dụng trong thiết kế giao diện chương trình. - Mỗi một nút đối tượng có chức năng khác nhau. (Khi di chuyển mouse trên nút đối tượng, sẽ có lời nhắc chức năng của đối tượng đó) - Chọn đối tượng: nhấn Mouse trên đối tượng và kéo vào FORM

  pdf27 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Chương 3: Thuật toán - Nguyễn Lê MinhBài giảng Tin đại cương - Chương 3: Thuật toán - Nguyễn Lê Minh

  1. Khái niệm thuật toán Ví dụ : Giải phương trình bậc nhất P(x): ax + b = 0, (a, b là các số thực) • Input : a, b • Output : Kết quả P(x) o Mô tả thuật toán:  Nếu a = 0  Nếu b = 0 thì P(x) có nghiệm bất kì  Nếu b <> 0 thì P(x) vô nghiệm  Nếu a <> 0  P(x) có duy nhất một nghiệm x = -b/a . Khái niệm thuật toán Ví dụ 2 : Kiểm tra một ...

  pdf47 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Chương 2: Tổng quan về mạng máy tính - Nguyễn Lê MinhBài giảng Tin đại cương - Chương 2: Tổng quan về mạng máy tính - Nguyễn Lê Minh

  1. Giới thiệu Lịch sử mạng máy tính : ■ Tiền thân là mạng ARPANET – 1962 ■ 1983, sử dụng chuẩn giao thức TCP/IP ■ 1984, ARPANET chia ra thành 2 phần, ARPANET phục vụ nghiên cứu, MILNET cho mục đích quân sự ■ 1983, mạng NSFNET ra đời. ■ 1995, NSFNET thu lại thành một mạng nghiên cứu, Internet tiếp tục phát triển cho tới bây giờ

  pdf51 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Chương 1: Tổng quan về máy tính - Nguyễn Lê MinhBài giảng Tin đại cương - Chương 1: Tổng quan về máy tính - Nguyễn Lê Minh

  1.2 Thông tin và xử lí thông tin ■ Thông tin: sự thông báo, cắt nghĩa ■ Lưu trữ: báo, sách, băng ghi âm, đĩa từ, . ■ Thông tin đối tượng: tập hợp các dữ kiện về đối tượng đó.1.2 Thông tin và xử lí thông tin ■ Khi tiếp nhận được thông tin, con người thường phải xử lý nó để tạo ra những thông tin mới, có ích hơn, từ đó có những phản ứng nhất đ...

  pdf70 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 9: Vector, Struct - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 9: Vector, Struct - Nguyễn Quỳnh Diệp

  BÀI TẬP Bài 2: Nhập vào một dãy n số nguyên. Đưa ra dãy mới toàn các số chẵn. Bài 3: Nhập vào một dãy n số thực. Đưa ra dãy mới là dãy đảo ngược của dãy ban đầu. Bài 4: Đọc vào n số nguyên từ bàn phím. Xóa bỏ số ở vị trí thứ k của dãy, với k đọc vào từ bàn phím. Đưa ra màn hình dãy sau khi đã xóa.BÀI TẬP  Bài 5: Đọc vào n số (2

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Xâu - Hàm chung - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 8: Xâu - Hàm chung - Nguyễn Quỳnh Diệp

  BÀI TẬP  Bài 1: Lập trình đọc vào một câu và đưa ra màn hình số từ của câu đó.  Bài 2: Một xâu được gọi là xâu chuẩn nếu đầu và cuối xâu không chứa dấu cách đồng thời trong xâu không chứa hai dấu cách liền nhau. Lập trình đọc vào một xâu và đưa ra màn hình xâu chuẩn.

  pdf28 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 7: Mảng - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 7: Mảng - Nguyễn Quỳnh Diệp

  BÀI TẬP  Bài 1: Đọc vào n số nguyên từ bàn phím. a. Đếm các số chia hết cho 3 b. Đếm các số lớn hơn 10  Bài 2: Cho dãy n số nguyên A1, A2 An a. Tìm các số bằng số trước nó cộng 3 b. Tìm các số bộ ba số trong dãy thỏa mãn điều kiện𝑨𝒊 Ai = Ai-1 + Ai+1

  pdf29 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0