• Bài giảng Tin đại cương - Bài 8: Xâu - Hàm chung - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 8: Xâu - Hàm chung - Nguyễn Quỳnh Diệp

  BÀI TẬP  Bài 1: Lập trình đọc vào một câu và đưa ra màn hình số từ của câu đó.  Bài 2: Một xâu được gọi là xâu chuẩn nếu đầu và cuối xâu không chứa dấu cách đồng thời trong xâu không chứa hai dấu cách liền nhau. Lập trình đọc vào một xâu và đưa ra màn hình xâu chuẩn.

  pdf28 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 369 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 7: Mảng - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 7: Mảng - Nguyễn Quỳnh Diệp

  BÀI TẬP  Bài 1: Đọc vào n số nguyên từ bàn phím. a. Đếm các số chia hết cho 3 b. Đếm các số lớn hơn 10  Bài 2: Cho dãy n số nguyên A1, A2 An a. Tìm các số bằng số trước nó cộng 3 b. Tìm các số bộ ba số trong dãy thỏa mãn điều kiện𝑨𝒊 Ai = Ai-1 + Ai+1

  pdf29 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 6: Chương trình con (Hàm – Thủ tục) - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 6: Chương trình con (Hàm – Thủ tục) - Nguyễn Quỳnh Diệp

  KHAI BÁONGUYÊN MẪU HÀM  Chỉ là mô tả mẫu hàm  Tênhàm Các tham số  Cú pháp: • kieutrave: kiểu dữ liệu trả về của hàm • tenham: đặt theo quy tắc định danh • kieudulieu: là kiểu dữ liệu của các tham số đầu vào • thamso1, thamso2: tên các tham số đầu vào, sử dụng trong hàm, đặt theo quy tắc định danh

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Câu lệnh lặp - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 5: Câu lệnh lặp - Nguyễn Quỳnh Diệp

  VÒNG LẶP XÁC ĐỊNH for Tính trung bình cộng của n số nhập vào từ bàn phím. In kết quả ra màn hình.  Xác định bài toán: Đầu vào: • số các số cần nhập (n)  kiểu dữ liệu? • Nhập giá trị cho n số  kiểu dữ liệu? Số lần lặp: ? Mỗi lần lặp thực hiện công việc gì?  Đầura: • Trung bình cộng của n số

  pdf34 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Nguyễn Quỳnh Diệp

  bieuthuc: là biểu thức trả về kiểu nguyên hoặc kí tự hoặc bool. • HANG_1, HANG_2: là các giá trị của biểu thức • cau_lenh_1, cau_lenhN: là câu lệnh (khối lệnh) thực hiện • cau_lenh_mac_dinh: câu lệnh được thực hiện nếu không có case nào thỏa mãn

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 3: Nhập, xuất - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 3: Nhập, xuất - Nguyễn Quỳnh Diệp

  NHẬP XÂU KÝ TỰ  Toán tử >> nhập xâu cho đến khi gặp khoảng trống → chỉ nhập được một từ  Cách khác:  Sử dụng hàm getline trong thư việnstring  Thêm vào khai báo tiền xử lý #include Khai báo biển thuộc kiểu dữ liệu string Gọi hàm getline trong câu lệnh getline(cin, tenbien);

  pdf34 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 2: Các khái niệm cơ bản trong C++ - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 2: Các khái niệm cơ bản trong C++ - Nguyễn Quỳnh Diệp

  THUẬT TOÁN  Thuật toán: là một tập hữu hạn các chỉ thị (bước) khi được thực thi sẽ chuyển thông tin đầu vào thành thông tin đầu ra.  Tại sao cần thuật toán? Máy tính chỉ giải quyết được vấn đề khi đã có hướng dẫn giải rõ ràng và đúng  Các đặc trưng: Tính hữu hạn  Tínhđúng Đầu vào, đầu ra Tính hiệu quả: dựa trên khối lượng tính toán,...

  pdf56 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 1: Giới thiệu chungBài giảng Tin đại cương - Bài 1: Giới thiệu chung

  Biểu diễn thông tin trong máy tính • Bảng mã ASCII Là bảng ký tự và bảng mã ký tự dựa trên bảng chữ La Tinh Dùng để hiển thị văn bản trong máy tính • Cấu trúc bảng mã: • 32 ký tự đầu tiên (từ 0 -31) là các ký tự điều khiển • Mã ASCII từ 48 – 57: là 10 chữ số • Mã ASCII từ 65 – 90: là các chữ cái hoa A->Z • Mã ASCII từ 97 – 122: là các ch...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng 1 - Chương 2: Sử dụng Email - Hoàng Thanh HòaBài giảng Tin học văn phòng 1 - Chương 2: Sử dụng Email - Hoàng Thanh Hòa

  • Gmail : cung cấp dịch vụ mail miễn phí • An toàn : cao, tin cậy • Tốc độ : nhanh, ổn định • Các dịch vụ: tuyệt vời. Dựa vào nền Gmail, có thể đăng ký nhiều dịch vụ khác như: - Google driver - Picasa, Videos - Google site • Nhãn: Là Folder trong hộp thư, dùng để chứa các thư đã chọn lọc. • Nguyên tắc sử dụng: - Tạo Label - Vào hộp th...

  pdf59 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng 1 - Chương 1: Excel nâng cao - Hoàng Thanh HòaBài giảng Tin học văn phòng 1 - Chương 1: Excel nâng cao - Hoàng Thanh Hòa

  Click vào một ô trong bảng dữ liệu trên bảng tính hoặc chọn một vùng dữ liệu cho PivotTable • Ở nhóm Tables trên thẻ Insert tab, click vào nút PivotTable • Click nút Select a table or range kiểm lại vùng tham chiếu trong ô Table/Range box • Click nút New Worksheet hoặc nút Existing worksheet • Click nút OK • Click hộp kiểm (check box) tại ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0