• Bài giảng Tin đại cương - Bài 6: Chương trình con (Hàm – Thủ tục) - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 6: Chương trình con (Hàm – Thủ tục) - Nguyễn Quỳnh Diệp

  KHAI BÁONGUYÊN MẪU HÀM  Chỉ là mô tả mẫu hàm  Tênhàm Các tham số  Cú pháp: • kieutrave: kiểu dữ liệu trả về của hàm • tenham: đặt theo quy tắc định danh • kieudulieu: là kiểu dữ liệu của các tham số đầu vào • thamso1, thamso2: tên các tham số đầu vào, sử dụng trong hàm, đặt theo quy tắc định danh

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 5: Câu lệnh lặp - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 5: Câu lệnh lặp - Nguyễn Quỳnh Diệp

  VÒNG LẶP XÁC ĐỊNH for Tính trung bình cộng của n số nhập vào từ bàn phím. In kết quả ra màn hình.  Xác định bài toán: Đầu vào: • số các số cần nhập (n)  kiểu dữ liệu? • Nhập giá trị cho n số  kiểu dữ liệu? Số lần lặp: ? Mỗi lần lặp thực hiện công việc gì?  Đầura: • Trung bình cộng của n số

  pdf34 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 4: Câu lệnh lựa chọn - Nguyễn Quỳnh Diệp

  bieuthuc: là biểu thức trả về kiểu nguyên hoặc kí tự hoặc bool. • HANG_1, HANG_2: là các giá trị của biểu thức • cau_lenh_1, cau_lenhN: là câu lệnh (khối lệnh) thực hiện • cau_lenh_mac_dinh: câu lệnh được thực hiện nếu không có case nào thỏa mãn

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 3: Nhập, xuất - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 3: Nhập, xuất - Nguyễn Quỳnh Diệp

  NHẬP XÂU KÝ TỰ  Toán tử >> nhập xâu cho đến khi gặp khoảng trống → chỉ nhập được một từ  Cách khác:  Sử dụng hàm getline trong thư việnstring  Thêm vào khai báo tiền xử lý #include Khai báo biển thuộc kiểu dữ liệu string Gọi hàm getline trong câu lệnh getline(cin, tenbien);

  pdf34 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 2: Các khái niệm cơ bản trong C++ - Nguyễn Quỳnh DiệpBài giảng Tin đại cương - Bài 2: Các khái niệm cơ bản trong C++ - Nguyễn Quỳnh Diệp

  THUẬT TOÁN  Thuật toán: là một tập hữu hạn các chỉ thị (bước) khi được thực thi sẽ chuyển thông tin đầu vào thành thông tin đầu ra.  Tại sao cần thuật toán? Máy tính chỉ giải quyết được vấn đề khi đã có hướng dẫn giải rõ ràng và đúng  Các đặc trưng: Tính hữu hạn  Tínhđúng Đầu vào, đầu ra Tính hiệu quả: dựa trên khối lượng tính toán,...

  pdf56 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin đại cương - Bài 1: Giới thiệu chungBài giảng Tin đại cương - Bài 1: Giới thiệu chung

  Biểu diễn thông tin trong máy tính • Bảng mã ASCII Là bảng ký tự và bảng mã ký tự dựa trên bảng chữ La Tinh Dùng để hiển thị văn bản trong máy tính • Cấu trúc bảng mã: • 32 ký tự đầu tiên (từ 0 -31) là các ký tự điều khiển • Mã ASCII từ 48 – 57: là 10 chữ số • Mã ASCII từ 65 – 90: là các chữ cái hoa A->Z • Mã ASCII từ 97 – 122: là các ch...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng 1 - Chương 2: Sử dụng Email - Hoàng Thanh HòaBài giảng Tin học văn phòng 1 - Chương 2: Sử dụng Email - Hoàng Thanh Hòa

  • Gmail : cung cấp dịch vụ mail miễn phí • An toàn : cao, tin cậy • Tốc độ : nhanh, ổn định • Các dịch vụ: tuyệt vời. Dựa vào nền Gmail, có thể đăng ký nhiều dịch vụ khác như: - Google driver - Picasa, Videos - Google site • Nhãn: Là Folder trong hộp thư, dùng để chứa các thư đã chọn lọc. • Nguyên tắc sử dụng: - Tạo Label - Vào hộp th...

  pdf59 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng 1 - Chương 1: Excel nâng cao - Hoàng Thanh HòaBài giảng Tin học văn phòng 1 - Chương 1: Excel nâng cao - Hoàng Thanh Hòa

  Click vào một ô trong bảng dữ liệu trên bảng tính hoặc chọn một vùng dữ liệu cho PivotTable • Ở nhóm Tables trên thẻ Insert tab, click vào nút PivotTable • Click nút Select a table or range kiểm lại vùng tham chiếu trong ô Table/Range box • Click nút New Worksheet hoặc nút Existing worksheet • Click nút OK • Click hộp kiểm (check box) tại ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học văn phòng - Chương 1: Excel nâng cao - Hoàng Thanh HòaBài giảng Tin học văn phòng - Chương 1: Excel nâng cao - Hoàng Thanh Hòa

  CSDL trong Excel được tổ chức dưới dạng bảng gồm có các dòng và các cột. • Các cột gồm các ô chứa dữ liệu cùng kiểu gọi là các trường (Field) và các dòng, kể từ dòng thứ hai trở đi chứa đầy đủ thông tin của các trường. • Dòng đầu của bảng chứa các tiêu đề cột gọi là tên trường (Field name). Dòng thứ hai trở đi chứa thông tin của các trường g...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Soạn thảo văn bản bằng MS Word - Nguyễn Đình Hoa CươngBài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Soạn thảo văn bản bằng MS Word - Nguyễn Đình Hoa Cương

  Các thao tác định dạng văn bản thông thường: Xác định font chữ, cỡ chữ (Times New Roman, 14); Tạo khung và nền cho 1 đoạn văn, 1 trang văn bản; 9 Xác định khoảng đách Tab, số cột của văn bản (1 cột? 2 cột?, .v.); 9 Xác định các kiểu gạch đầu dòng (bullet); hay kiểu đánh số đầu dòng (numbered): • Xác định kích cỡ giấy in (A4? A53, .v.v.); • Tạo ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 05/07/2021 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0