• Nhập môn chính sách công - Bài 9: Thể chếNhập môn chính sách công - Bài 9: Thể chế

  Thể chế chính trị “dung hợp”: Cho phép sự tham gia rộng rãi; hạn chế và kiểm soát các chính trị gia; thượng tôn pháp luật. Có một mức độ tập trung chính trị nhất định để có thể duy trì luật pháp và trật tự. • Thể chế kinh tế “dung hợp”: Quyền sở hữu được bảo đảm, luật pháp và trật tự, dựa vào thị trường, nhà nước hỗ trợ thị trường; gia nhập t...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 1

 • Nhập môn chính sách công - Bài 7: Thị trường và Nhà nướcNhập môn chính sách công - Bài 7: Thị trường và Nhà nước

  Nhiều người bán, mỗi người bán một tỷ phần nhỏ của tổng sản lượng thị trường và không thể tác động đến giá. • Nhiều người mua, mỗi người không kiểm soát được giá. • Không có rào cản để nhà sản xuất tham gia hay rời bỏ thị trường. • Sản phẩn của các nhà sản xuất là đồng nhất và thay thế hoàn hảo cho nhau. • Thông tin hoàn hảo: nhà sản xuất và ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 776 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài 5: Phân tích kinh tế cho chính sách côngNhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài 5: Phân tích kinh tế cho chính sách công

  “Lý thuyết kinh tế là khởi điểm hữu ích để phân tích tác động chính sách nhà nước bởi vì nó cung cấp một khuôn khổ để tư duy về các nhân tố có thể ảnh hưởng đến hành vi quan tâm”. Rosen và các tác giả (2014), Public Finance, Ch. 2 • “Một phần sự quyến rũ và lời hứa của kinh tế học là nó cho rằng có thể đưa ra được các chính sách giúp cải thi...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 680 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn chính sách công - Bài 3: Lập mô hình và tối ưu hóaNhập môn chính sách công - Bài 3: Lập mô hình và tối ưu hóa

  Mô hình là sự đơn giản hóa một khía cạnh nào đó của thế giới thực. • Các nhà phân tích chính sách công cần sử dụng mô hình bởi vì họ thường phải đưa ra các khuyến nghị chính sách trong bối cảnh có vô vàn các loại thông tin khác nhau. • Nhà phân tích phải loại bỏ các thông tin không cần thiết để vừa làm sáng tỏ vấn đề phân tích, vừa giúp xác...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 735 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn chính sách công - Bài 2: Học chính sách công bằng phương pháp nghiên cứu tình huốngNhập môn chính sách công - Bài 2: Học chính sách công bằng phương pháp nghiên cứu tình huống

  • Nghiên cứu tình huống mô tả một tình huống thực tế mà ở đó một lãnh đạo, nhà quản lý hay chuyên gia phải đưa ra quyết định sau khi phân tích, xét đoán và cân nhắc dựa trên những thông tin sẵn có, nhưng không đầy đủ và thường lại mâu thuẫn nhau. • Nghiên cứu tình huống cung cấp thông tin, nhưng không có phân tích. Nhiệm vụ của học viên là ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 820 | Lượt tải: 0

 • Nhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài 1: Chính sách công và tư duy phản biệnNhập môn chính sách công và phân tích thể chế - Bài 1: Chính sách công và tư duy phản biện

  • Chính sách công là hành động (hay không hành động) của nhà nước đối với các vấn đề của quốc gia hay vùng lãnh thổ • Vấn đề chính sách công xuất hiện khi xã hội không chấp nhận hiện trạng bất cập của một chính sách nào đó, và do vậy cần sự can thiệp (hay từ bỏ can thiệp) của nhà nước. – Thực trạng bất cập? – Cơ sở cho sự can thiệp của nhà ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 732 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Mô hình Heckscher - Ohlin: Nguồn lực và Thương mạiLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế - Mô hình Heckscher - Ohlin: Nguồn lực và Thương mại

  1. Đường giới hạn khả năng sản xuất – Trường hợp đặc biệt: tỷ lệ cố định, suất sinh lợi không đổi – Trường hợp tổng quát: tỷ lệ thay đổi, suất sinh lợi giảm dần 2. Giá tương đối, sản xuất, tiêu dùng và thương mại 3. Giá tương đối các yếu tố sản xuất và lựa chọn kỹ thuật 4. Định lý Stolper-Samuelson 5. Định lý Rybsczynski 6. Định lý Heckscher...

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 806 | Lượt tải: 0

 • Công thức và bài tập nguyên lí thống kê kinh tếCông thức và bài tập nguyên lí thống kê kinh tế

  1. Thống kê học là gì? -Là hệ thống khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp thu nhập,xử lí và phân tích các con số của hiện tượng số lớn để tìm hiểu bản chất,qui luật vốn có của sự vật,hiện tượng trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể 2. Phân tổ thống kê: LÀ chia dữ liệu thống kê thành từng nhóm có giá trị gần giống nhau ,số dữ liệu nằm...

  doc35 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 20684 | Lượt tải: 3

 • Kinh tế lượng - Chương IV: Hôi quy với biến giảKinh tế lượng - Chương IV: Hôi quy với biến giả

  1. Trường hợp biến định tính có 2 lựa chọn Lưu ý: Lựa chọn được gán với giá trị Di = 0 trở thành “lựa chọn cơ sở” hay còn gọi là “nhóm điều khiển” Tóm lại: β1 là lương trung bình của nhóm điều khiển ( nhân viên nữ) β2 là chênh lệch về lương trung bình của một nhân viên nam so với nhân viên nữ. II. HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN ĐỊNH TÍNH

  pdf4 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 708 | Lượt tải: 0

 • Kinh tế lượng - Chương III: Hôi quy bôiKinh tế lượng - Chương III: Hôi quy bôi

  I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH BA BIẾN 4. Hệ số xac đinh hệ số hồi quy  Hệ số R2 có các đặc điểm sau + Neáu k >1 thì ≤ R2 ≤ 1, ñieàu naøy coù nghóa laø neáu soá bieán giaûi thích taêng leân thì taêng chaäm hôn R2. + ≥ 0, nhöng coù theå aâm. Khi aâm thì chuùng ta coi nhö noù baèng 0.

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 22/01/2019 | Lượt xem: 710 | Lượt tải: 0