• Nêu những thuận lợi, khó khăn trg việc thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân nông dân và các tầng lớp lao động trg cách mạng xã hội chủ nghĩaNêu những thuận lợi, khó khăn trg việc thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân nông dân và các tầng lớp lao động trg cách mạng xã hội chủ nghĩa

  Những thuận lợi trg việc thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân nông dân và các tầng lớp lao động trg cách mạng xã hội chủ nghĩa -Giai cấp công nhân xuất thân chủ yếu từ giai cấp nông dân nên giữa họ có nhiều sự tương đồng. Họ đều bị bóc lột và vì thế họ liên minh với nhau để chống lại các tổ chức bóc lột -Lợi ích của giai cấp công nhân phù ...

  doc2 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 11/10/2012 | Lượt xem: 12568 | Lượt tải: 1

 • Phân tích chứng minh sự cần thiết khách quan vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủPhân tích chứng minh sự cần thiết khách quan vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ

  Nhận thức và vận dụng các quy luật trong quản lý là một quá trình đi từ cái chung đến cái riêng, từ trừu tượng đến cụ thể để đề ra các nguyên tắc của quản lý. Các nguyên tắc quản lý là các quy tắc chuẩn mực, chỉ đạo những người quản lý phải tuân thủ trong quá trình quản lý. Các nguyên tắc quản lý do con người định ra, vừa phản ánh các quy luật khác...

  doc4 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 11/10/2012 | Lượt xem: 4924 | Lượt tải: 1

 • Đề cương ôn tập Môn CNXH khoa họcĐề cương ôn tập Môn CNXH khoa học

  2. Giai cấp công nhân có lợi ích cơ bản đối lập với lợi ích cơ bản của giai cấp Tư sản. + Lợi ích cơ bản của g/c tư sản là: nắm TLSX,thống trị, duy trì chế đọ tư hữu để bóc lột CN + Lợi ích cơ bản của g/c công nhân là:do không nắm TLSX, họ là giai cấp bị trị do đó, họ phải xoá bỏ chế độ tư hữu, chế độ người bóc lột người để giải phóng. Cả hai lợ...

  doc18 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 11/10/2012 | Lượt xem: 4147 | Lượt tải: 1

 • Con đường xây dựng CNXH ở Việt nam, lý luận và thực tiễnCon đường xây dựng CNXH ở Việt nam, lý luận và thực tiễn

  Chñ nghÜa x• héi vµ con ®­êng x©y dùng chñ nghÜa x• héi ë n­íc ta lµ vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn rÊt c¬ b¶n, träng yÕu liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®­êng lèi chÝnh trÞ cña §¶ng; Ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc; nã chi phèi toµn bé c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x• héi, ®èi ngo¹i, anh ninh quèc phßng, x©y dùng §¶ng,. cña §¶ng ta. Tuy nhiªn, chñ ng...

  doc17 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 11/10/2012 | Lượt xem: 2619 | Lượt tải: 1

 • Nghiên cứu tích hợp giữa GIS và GPS thành lập bản đồ 1-10000 và 1-5000 trong quan lý đất đai và quy hoach tổng thểNghiên cứu tích hợp giữa GIS và GPS thành lập bản đồ 1-10000 và 1-5000 trong quan lý đất đai và quy hoach tổng thể

  Công nghệviễn thám (Remote sensing), hệ thốngthông tin địa lý (GIS) và định vị vệ tinh (GPS) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực có liên quan đến xác định vị trí không gian đối tượng trong các chuyên ngành như an ninh, kinh tế, du lịch,. ở các nước trên thế giới. Ngày nay trong các ứng dụng vệ tinh, công nghệ số chiếm ưu thế và ...

  pdf68 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 11/10/2012 | Lượt xem: 3822 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu Hướng dẫn ôn thi môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa HọcTài liệu Hướng dẫn ôn thi môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

  Hướng dẫn ôn thi môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

  pdf65 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 11/10/2012 | Lượt xem: 2339 | Lượt tải: 4

 • Đề cương ôn tập CNXHKHĐề cương ôn tập CNXHKH

  CÂU 1. TRÌNH BÀY TÓM T T Ắ L CH S T T NG XHCN Ị Ử Ư ƯỞ TR C MÁC. HÃY SO SÁNH VÀ ƯỚ LÀM RÕ S KHÁC NHAU V Ự Ề CH T GI A CNXH KHÔNG Ấ Ữ T NG VÀ CNXH KHOA ƯỞ T NG. ƯỞ Tr l i. ả ờ a- Tóm t t. ắ +Kn. V CNXH không t ng.CNXH ề ưở không t ng là nh ng t t ng ưở ữ ư ưở nh ng h c thuy t đ c bi u hi n ữ ọ ế ượ ể ệ d i d ng ch a đ y đ . Ch a chín ướ ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 11/10/2012 | Lượt xem: 2809 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Phân tích nguyên tắc tập trung - dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lí hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nayĐề tài Phân tích nguyên tắc tập trung - dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lí hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

  Tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nguyên tắc này đã được ghi nhận tại Điều 4 Hiến pháp 1959, Điều 6 Hiến pháp 1980 và Điều 6 Hiến pháp 1992 “…Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo ngu...

  doc12 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 11/10/2012 | Lượt xem: 18355 | Lượt tải: 1

 • Câu hỏi ôn tập Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa HọcCâu hỏi ôn tập Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

  Đảng CS là sản phẩm của sự kết hợp giữa CN Mac với phong trào công nhân. + Từ khi xuất hiện, giai cấp công nhân đã đấutranh chống lại ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản. Những cuộc đấu tranh này trải qua từng giai đoạn từ thấp đến cao, từ những cuộc đấu tranh vì lợi ích kinh tế đến những cuộc đấu tranh vì lợi ích chính trị. Lúc đầu nhữn...

  pdf8 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 10/10/2012 | Lượt xem: 2710 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn ôn thi môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa HọcHướng dẫn ôn thi môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

  Phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn lý luận chính trị Mác Leenin trong hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

  pdf65 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 07/10/2012 | Lượt xem: 2778 | Lượt tải: 4