• Đề cương chi tiết môn học Lịch sử ngoại giao Việt NamĐề cương chi tiết môn học Lịch sử ngoại giao Việt Nam

  6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Học phần cung cấp cho sinh viên những bài học của cha ông ta về chính sách bang giao với các nước láng giềng và phương thức tiến hành các mối bang giao đó, xuất phát từ các nhiệm vụ giành và giữ độc lập dân tộc, gây dựng hòa hiếu, chống xâm lược, mở mang và Đại cương □ Chuyên nghiệp □ Bắt buộc □ Tự chọn □ Cơ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Đề cương chi tiết môn học Chính sách đối ngoại Việt NamĐề cương chi tiết môn học Chính sách đối ngoại Việt Nam

  7. Mục tiêu và kết quả dự kiến của môn học: Môn học giúp sinh viên có thêm kiến thức về quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam. Về phương pháp, môn học giúp sinh viên nắm chắc các công cụ phân tích chính sách, dựa trên các cách tiếp cận hiện đại về sử học, chính trị học và quan hệ quốc tế. Trên cơ sở đó, sinh viên có điều kiện ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề cương ôn tập môn Chính trịĐề cương ôn tập môn Chính trị

  Câu 1. Trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vu của môn học chính trị? Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ của môn học chính trị. Chính trị là hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa các giai cấp, cũng như giữa các quốc gia với vấn đề giành, giữ, tổ chức và sử dụng quyền lực nhà nước; là sự tham gia của nhân d...

  docx6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Quốc phòng Việt NamGiáo trình Quốc phòng Việt Nam

  1. TÌNH HÌNH AN NINH 1.1. Thế giới và khu vực Tình hình an ninh thế giới và khu vực những năm đầu thế kỷ XXI diễn biến phức tạp, song hòa bình, hợp tác cùng phát triển vẫn là xu thế lớn. Tuy ít có nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới, chiến tranh sử dụng vũ khí hủy diệ t hàng loạt nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang giữa các quốc gia ...

  pdf158 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đề cương môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2Đề cương môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

  PHẦN THỨ HAI HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƢƠNG THỨC SẢN XUẤT TƢ BẢN CHỦ NGHĨA Chƣơng IV : Học thuyết giá trị Câu hỏi ôn tập 1. Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá? 2. Phân tích hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa? 3. Phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá? 4. Phâ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Lại Thị Thúy NgaBài giảng môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Lại Thị Thúy Nga

  Chơng mở đầu Đối tợng, nhiệm vụ và phơng pháp nghiên cứu môn đờng lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam I. Đối tợng và nhiệm vụ nghiên cứu 1. Đối tợng nghiên cứu a. Khái niệm đờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam đợc thành lập ngày 3-2-1930. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiê...

  pdf88 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề Rèn luyện phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Lại Thị Quốc ToànChuyên đề Rèn luyện phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Lại Thị Quốc Toàn

  LIÊN HỆ THỰC TẾ Nâng cao nhận thức, tính tự giác, trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, nội dung của phong cách nêu gương 2. Nắm vững và thực hiện tốt nguyên tắc, phương pháp về phong cách nêu gương 3. Nỗ lực phấn đấu, nâng cao hiệu quả rèn luy...

  ppt17 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt NamBài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam

  4.1.3.1. Đảng cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân: Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân. Trong Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được thông qua tại Hội nghị hợp nhất ngày 3/2/1930 khẳng định, ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí MinhBài giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 1: Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

  1.1.1. Cơ sở khách quan Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh Hoàn cảnh xã hội Việt Nam  Nguyễn Sinh Cung - tên lúc nhỏ của Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra khi dân tộc Việt Nam đang chìm đắm trong cảnh nô lệ dưới ách thống trị của thực dân Pháp xâm lược và phong kiến tay sai. Từ một nước phong kiến độc lập trở thành một nước thuộc đị...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt NamBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Bài 7: Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  7.1. Khái niệm nhà nước pháp quyền Nhà nước pháp quyền là một hiện tượng chính trị pháp lý phức tạp, được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau. Vì lẽ đó, hiện có nhiều khái niệm khác nhau về nhà nước pháp quyền. Dưới góc độ pháp lý, nhà nước pháp quyền là nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở chủ quyền nhân dân, sự phân công và kiểm soát ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0