• Nội dung ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí MinhNội dung ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  I. Phần trả lời ngắn không có giới hạn về nội dung học ( Sinh viên phải học tất cả các vấn đề theo yêu cầu chuẩn ra của môn học) 1/ Các sự kiện  HCM phát biểu tại Đại hội Tua ngày 29/12/1920: “ Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu” => tư tưởng lần đầu tiên của HCM đ...

  docx16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 2

 • Lịch sử Đảng bộ thành phố Biên Hoà (Phần 2)Lịch sử Đảng bộ thành phố Biên Hoà (Phần 2)

  I. TIẾN CÔNG XUÂN KỶ DẬU (1969) Thất bại trong chiến lƣợc “Chiến tranh cục bộ”, đế quốc Mỹ xuống thang, thực hiện “Việt Nam hóa chiến tranh”, tăng cƣờng trang bị cho quân ngụy đủ sức thay quân Mỹ trên chiến trƣờng, từng bƣớc rút quân viễn chinh về nƣớc. Đế quốc Mỹ phản kích ác liệt ở vùng bắc Trảng Bom, nam lộ 1, bắc sông Đồng Nai, kết hợp bom...

  pdf107 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 2

 • Quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga trong giai đoạn hiện nayQuan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga trong giai đoạn hiện nay

  Tóm tắt: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nhận định khái quát, dự báo xu thế vận động phát triển trên thế giới như sau: “Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh”(1), “Cục diện thế giới theo xu hướng đa cực, đa trung tâm diễn ra nhanh hơn. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 2

 • Quá trình hình thành nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng Sản Việt Nam (1986 - 2001)Quá trình hình thành nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng Sản Việt Nam (1986 - 2001)

  Tóm tắt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12- 1986) đã mở ra một thời kỳ mới - thời kỳ đổi mới toàn diện, triệt để và sâu sắc mọi mặt đời sống của đất nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Quá trình đổi mới là tất yếu, khách quan để phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Khởi đ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp thành phố Cần Thơ hiện nay thực trạng và giải pháp - Phan Hữu TàiĐề tài Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp thành phố Cần Thơ hiện nay thực trạng và giải pháp - Phan Hữu Tài

  KẾT LUẬN Trên cơ sở xác định những quan điểm, phương hướng, đề tài đã đề xuất những nhóm giải pháp trực tiếp và gián tiếp nhằm khắc phục những vấn đề bất cập đang đặt ra. Các giải pháp đưa ra đều nhấn mạnh một điều kiện quan trọng đó là sự tham gia của xã hội trong việc giải quyết vấn đề đời sống vật chất và tinh thần của công nhân ở các khu công ...

  pptx12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0

 • Phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nayPhát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

  Tóm tắt: Bài viết phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở đó, bài viết đánh giá những cơ hội, thách thức đối với từng lĩnh vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở Việt Nam, chỉ ra phương hướng vận dụng các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát triể...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 2

 • Ổn định chính trị - xã hội - Nguồn lực đặc biệt để phát triển đất nướcỔn định chính trị - xã hội - Nguồn lực đặc biệt để phát triển đất nước

  Tóm tắt Bài viết tập trung làm rõ vị trí, ý nghĩa của việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội đối với sự phát triển đất nước. Đây là một nguồn lực đặc biệt quan trọng, là tiền đề, điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững. Trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình chính trị - xã hội của đất nước (Chủ yếu dưới góc độ thời cơ và thách thức s...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 2

 • Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế biển trong thời kỳ đổi mớiQuan điểm của Đảng về phát triển kinh tế biển trong thời kỳ đổi mới

  Tóm tắt Kinh tế biển là một bộ phận của nền kinh tế quốc dân, có đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nhận thức được vai trò quan trọng của kinh tế biển đối với tổng thể kinh tế cả nước, gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, đặc biệt thời ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dưng con người mới - Nguyễn Hải NgọcBài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dưng con người mới - Nguyễn Hải Ngọc

  III.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI 2.Vai trò của con người và chiến lược “trồng người” a/Vai trò của con người -Con người là vốn quý nhất, quyết định thành công của cách mạng -Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng; phải xây dựng, chăm sóc, phát huy nhân tố con người b/Chiến lược “trồng người” “Muốn xây dựng c...

  ppt13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân - Nguyễn Hải NgọcBài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân - Nguyễn Hải Ngọc

  II.SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI TÍNH NHÂN DÂN VÀ TÍNH DÂN TỘC CỦA NHÀ NƯỚC 2/Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân,tính dân tộc của nhà nước -Nhà nước Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài,gian khổ của nhiều thế hệ người Việt Nam -Nhà nước Việt Nam bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích ...

  ppt8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 1