• Bài giảng Kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền trên báo ch - Nguyễn Mạnh KiênBài giảng Kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền trên báo ch - Nguyễn Mạnh Kiên

  I. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BC (tiếp) 3. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về báo chí: (5 quan điểm) - Công tác báo chí là một bộ phận cấu thành hữu cơ trong bộ máy hoạt động của Đảng ta, là yếu tố cầu thành hoạt động tư tưởng, lý luận. - Báo chí nước ta phải góp phần tích cực vào tuyên truyền lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, ...

  ppt16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • The importance of communication in business managementThe importance of communication in business management

  ABSTRACT Communication, as a management function is the process of creating, communicating and interpreting ideas, facts, opinions and feelings about work performance, organisational effectiveness and efficiency as well as goals attainment in organisation. A manager must be an effective communicator and no organization can succeed or progress,...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0

 • The role of communication in organisational changeThe role of communication in organisational change

  Abstract Purpose – The purpose of this paper is to provide a conceptual framework for the study of communication during organisational change. Although there is an enduring interest in studying (internal) communication during organisational change, there is still little or no empirical research on the topic. Design/methodology/approach – In th...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Xu hướng phát triển của báo mạng điện tử ở Việt NamXu hướng phát triển của báo mạng điện tử ở Việt Nam

  Tóm tắt Công nghệ thông tin và truyền thông phát triển mạnh mẽ và có nhiều tác động quan trọng đến môi trường báo chí, đặc biệt là báo mạng điện tử. Ở Việt Nam, các tờ báo mạng điện tử đã có những thay đổi, cải tiến để thích ứng với xu hướng chung của báo chí thế giới và để đáp ứng nhu cầu về thông tin của công chúng. Nghiên cứu này tìm hiểu, t...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Báo chí cách mạng ở Trung Kỳ giai đoạn 1936 – 1939Báo chí cách mạng ở Trung Kỳ giai đoạn 1936 – 1939

  Tóm tắt: Thời kỳ 1936 - 1939, khi chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp ra đời đã thi hành một số chính sách thuận lợi để phát triển báo chí ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh cuộc đấu tranh công khai trên lĩnh vực báo chí. Tuy nhiên, ở Trung Kỳ, dưới sự quản lý của triều đình nhà Nguyễn, các quyền tự do dân ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0

 • Quảng bá tác phẩm văn học trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXQuảng bá tác phẩm văn học trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  Sự ra đời và phát triển của báo chí có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa xã hội Nam Bộ vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Các hình thức quảng bá hàng hóa, sản phẩm trên báo chí giai đoạn này đã xác lập những vị thế mới cho độc giả - người tiêu dùng trong xã hội với sự phổ biến thông tin và khuyến khích tiêu dùng xã hội. Tác phẩm văn học...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Phổ biến kiến thức y học thường thức ở Nam Bộ đầu thế kỷ XX qua khoa học tập chí và khoa học phổ thôngPhổ biến kiến thức y học thường thức ở Nam Bộ đầu thế kỷ XX qua khoa học tập chí và khoa học phổ thông

  Vào những thập niên đầu thế kỷ XX, khi các tri thức khoa học phương Tây bắt đầu du nhập vào xã hội Việt Nam thì ở Nam Bộ nhiều tạp chí chuyên sâu về khoa học được ra đời. Các tờ báo này được sáng lập bởi các nhóm trí thức Tây học, mục tiêu là quảng bá những kiến thức khoa học tự nhiên cơ bản và khoa học thường thức, đặt nền móng cho sự tiếp nhậ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Hoạt động xuất bản, lưu trữ và giá trị tư liệu của tờ báo Le Courrier D'haiphongHoạt động xuất bản, lưu trữ và giá trị tư liệu của tờ báo Le Courrier D'haiphong

  Tóm tắt. Báo chí Pháp ngữ - nhật báo địa phương ở Đông Dương xuất hiện cùng với sự phát triển thương mại và sự hiện diện của giới tư bản thực dân (các nhà kĩ nghệ, nhà khai mỏ, tri thức, công chức, nhà buôn ) vào giữa thập niên 1880. Những tờ nhật báo Pháp ngữ không chỉ phản ánh sự thay đổi của các địa phương mà còn có vai trò thúc đẩy sự phát t...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Ưu điểm của việc khắc họa chân dung bằng tác phẩm Mega Story trên báo mạng điện tửƯu điểm của việc khắc họa chân dung bằng tác phẩm Mega Story trên báo mạng điện tử

  Tóm tắt: Bài viết giới thiệu khái niệm và các đặc trưng cơ bản của dạng tác phẩm Mega Story trên báo mạng điện tử; đồng thời, hệ thống hóa kiến thức về các thể loại tiếp cận chân dung nhân vật làm đối tượng phản ánh chính trên báo chí nói chung. Trên cơ sở đó, bài viết khái quát những đặc trưng cũng như phân tích và chỉ ra những ưu thế của việc ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Giá trị ngữ nghĩa - ngữ dụng của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chíGiá trị ngữ nghĩa - ngữ dụng của danh ngữ chỉ thời gian trong văn bản báo chí

  1. Đặt vấn đề Thời gian được quan tâm nghiên cứu dưới những góc độ khác nhau trong triết học, vật lý học, toán học, văn học Trong “Từ điển tiếng Việt”, từ “thời gian” được giải nghĩa là: hình thức tồn tại cơ bản của vật chất (cùng với không gian), trong đó vật chất vận động và phát triển liên tục, không ngừng [6, tr.1229]. Có thể thấy rằng t...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 19/07/2021 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0