• Japanese perpective and its role in the Indo-pacific strategyJapanese perpective and its role in the Indo-pacific strategy

  Abstract. The Indo-Pacific, which is home to about half of the world population, has experienced rapid economic development and been a major driver of the global economy. This region's recent increasingly important position and role has made large countries such as the United States, Russia, China, Japan, and India all have strategic adjustment...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương 1: Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật và môn học Lý luận về nhà nước và pháp luật lý luận nhà nước & pháp luật - Bùi Quang XuânBài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương 1: Khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật và môn học Lý luận về nhà nước và pháp luật lý luận nhà nước & pháp luật - Bùi Quang Xuân

  VỊ TRÍ CỦA KHOA HỌC LÝ LUẬN TRONG HỆ THỐNG CÁC KHOA HỌC XÃ HỘI  Lý luận về nhà nước và pháp luật không tồn tại một cách biệt lập với các ngành khoa học xã hội khác mà nó có mối quan hệ mật thiết, qua lại, tác động chặt chẽ với các ngành khoa học xã hội khác.  Bởi thế, trong nghiên cứu nhà nước và pháp luật, lý luận về nhà nước và pháp luậ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 142 | Lượt tải: 1

 • Hợp tác an ninh quốc phòng giữa Ấn độ và Myanmar từ năm 1991 đến năm 2018Hợp tác an ninh quốc phòng giữa Ấn độ và Myanmar từ năm 1991 đến năm 2018

  Tóm tắt: Xuất phát từ vị trí địa - chính trị quan trọng trong bàn cờ chiến lược ở khu vực Đông - Nam Á, quan hệ an ninh quốc phòng Ấn Độ - Myanmar sau năm 1991 có những bước phát triển nổi bật. Bài viết trình bày diễn trình quan hệ an ninh, quốc phòng Ấn Độ - Myanmar từ năm 1991 đến năm 2018 dưới lăng kính Chính sách hướng Đông và Hành động phí...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 2

 • Typical “Separation” actions in United States president Donald Trump’s term under constitutional law perspectiveTypical “Separation” actions in United States president Donald Trump’s term under constitutional law perspective

  1. Khái quát về hệ thống tam quyền phân lập Hoa Kỳ * Tam quyền phân lập là học thuyết về sự phân chia quyền lực nhà nước do nhà luật học người Pháp Montesquieu kế thừa và phát triển trong tác phẩm “Tinh thần pháp luật” của mình, bao gồm những nội dung cơ bản sau: Một là, quyền lực tối cao của nhà nước phải được phân chia thành: quyền lập ph...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình Giáo dục chính trị - Trình độ Cao đẳng (Phần 2)Giáo trình Giáo dục chính trị - Trình độ Cao đẳng (Phần 2)

  Bài 4 ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM I. ĐẶC TRƯNG CỦA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) do Đại hội lần thứ XI của Đảng (1-2011) thông qua khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta...

  pdf84 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình Giáo dục chính trị - Trình độ Cao đẳng (Phần 1)Giáo trình Giáo dục chính trị - Trình độ Cao đẳng (Phần 1)

  Bài 1 KHÁI QUÁT VỀ CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN I. KHÁI NIỆM CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN 1. Khái niệm và nguồn gốc hình thành - Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết do C.Mác, Ph.Ăngghen sáng lập từ giữa thế kỷ XIX, được V.I.Lênin bổ sung, phát triển đầu thế kỷ XX. Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống lý luận thống nhất được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ...

  pdf78 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Trung cấp (Phần 2)Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Trung cấp (Phần 2)

  1.2. Cấu tạo chung của súng và đạn 1.2.1. Cấu tạo chung của súng Súng trường tự động CKC có 12 bộ phận chính sau: Hình 2: Cấu tạo của súng trường CKC (Nguồn: Giáo trình Giáo dục quốc phòng – an ninh, dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2008). - Nòng súng - Bộ phận ngắm - Hộp khoá nòng và nắp...

  pdf66 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Trung cấp (Phần 1)Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Trung cấp (Phần 1)

  BÀI 1: NHẬP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 1. Vị trí, tính chất, mục tiêu 1.1. Vị trí Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp. 1.2. Tính chất Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung...

  pdf84 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Cao đẳng (Phần 2)Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Cao đẳng (Phần 2)

  BÀI 11: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ 1. Đội hình tiểu đội 1.1. Đội hình tiểu đội một hàng ngang - Ý nghĩa: Đội hình tiểu đội một hàng ngang thường dùng trong học tập, sinh hoạt, kiểm tra, kiểm điểm, khám súng, giá súng. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang thực hiện thứ tự như sau: - Tập hợp: + Khẩu lệnh: “Tiểu đội, thành một hàng ngang. tập hợp”, có dự lệnh và động ...

  pdf110 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 2

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Cao đẳng (Phần 1)Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Cao đẳng (Phần 1)

  BÀI 2: PHÒNG CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH", BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM 1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội. 1.1. Khái niệm chiến lược "Diễn biến hòa bình" 1.1.1. Khái niệm "Diễn biến hoà bình" là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị ...

  pdf104 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 2