• Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt NamTư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam

  HO CHI MINH IDEOLOGY ILLUMINATES VIETNAM’S REVOLUTIONARY ROAD Abstract: Life, cause, ideology, morality and style of Ho Chi Minh are extremely great. Ho Chi Minh found a way to save the country, established the Vietnam Communist Party, brought the crisis on the saving way to an end. The ideology and way which Ho Chi Minh proposes played a decisi...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 3

 • 90 Năm vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam90 Năm vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  90 - YEAR GLORIOUS HISTORY OF VIETNAM COMMUNIST PARTY Abstract: The birth of the Communist Party of Vietnam marked a great milestone in Vietnam’s revolutionary history, prepared for the succession of Vietnam Revolution. Since its inception, the Party has successfully led the struggle for power in 1930 - 1945, the resistance against the French co...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 2

 • Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trường Đại học Công đoàn với công tác đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nayVai trò lãnh đạo của Đảng ủy trường Đại học Công đoàn với công tác đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay

  Abstract: In the period of industrialization, modernization and international integration, improving the leadership of Communist Party of Vietnam in youth union movements not only indicates the previous generations’ responsibility and affection towards the youth but also trains the pioneer force for the present and the future in Vietnam. In this ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 2

 • Vai trò của ban tuyên giáo Đảng ủy trường Đại học Công đoàn trong tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, Đảng viên và quần chúngVai trò của ban tuyên giáo Đảng ủy trường Đại học Công đoàn trong tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, Đảng viên và quần chúng

  Abstract: Propaganda has a very important position and role in the Party’s grassroots organization. During the term 2015 - 2020, with the prompt attention of the Party Committee of Hanoi universities and colleges and the determination, leadership immediately after the 22nd Congress of the University’s Party Committee, the advisory work of the Pro...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 2

 • Đề cương môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt NamĐề cương môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Câu 1: Làm rõ những nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên T2-1930 ? Phân tích chủ trương tập hợp lực lượng của Đảng được thể hiện trong cương lĩnh đó? Trả lời 1. Nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên T2 – 1930: • Hội nghị thành lập Đảng:  Thời gian, địa điểm, người chủ trì.  Nội dung hội nghị • Nội dung cơ bản của cư...

  docx11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 3

 • Bộ đề cương ôn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lí luận chính trị - Hành chính K54Bộ đề cương ôn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lí luận chính trị - Hành chính K54

  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỦ NGHĨA MAC - LENIN Vấn đề 1: Phân tích, làm rõ quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận. Liên hệ thực tiễn với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Trả lời: 1. Phân tích, làm rõ quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành nh...

  docx153 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 707 | Lượt tải: 3

 • Đề cương môn học Chính sách đối ngoại MỹĐề cương môn học Chính sách đối ngoại Mỹ

  IV. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC 4.1. Nhận thức Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể mô tả được (describe) quy trình hoạch định chính sách đối ngoại và các giai đoạn phát triển chính sách đối ngoại Hoa Kỳ từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Sinh viên sẽ bắt đầu thực hành ứng dụng (employ) khung phân tích chính sách để hiểu và giải thích (interpret) c...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 2

 • Đề cương chi tiết học phần Chủ nghĩa xã hội khoa họcĐề cương chi tiết học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học

  CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Chương này nhằm giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về sự ra đời, các giai đoạn phát triển, đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác –Lênin. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng luận chứng được khách thể và đối t...

  docx9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 2

 • Đề thi lý thuyết môn Chính trị - Đề số 02 - Năm học 2015-2016Đề thi lý thuyết môn Chính trị - Đề số 02 - Năm học 2015-2016

  Câu 2: (3,0 điểm) Anh/chị hãy nêu những quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân? Câu 3: (4,0 điểm) Anh (chị) hãy nêu những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh? Là học sinh thì anh/chị cần làm gì để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh?

  doc5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 2

 • Đề thi lý thuyết môn Chính trị - Đề số 01 - Năm học 2015-2016Đề thi lý thuyết môn Chính trị - Đề số 01 - Năm học 2015-2016

  Câu 2: (3,0 điểm) Anh/chị hãy nêu bản chất và tính tất yếu của của nghĩa xã hội? Câu 3: (4,0 điểm) Anh (chị) hãy nêu những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh? Là học sinh thì anh/chị cần làm gì để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh?

  doc4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 2