• Bộ đề cương ôn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lí luận chính trị - Hành chính K54Bộ đề cương ôn thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lí luận chính trị - Hành chính K54

  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỦ NGHĨA MAC - LENIN Vấn đề 1: Phân tích, làm rõ quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận. Liên hệ thực tiễn với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Trả lời: 1. Phân tích, làm rõ quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành nh...

  docx153 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 466 | Lượt tải: 3

 • Đề cương môn học Chính sách đối ngoại MỹĐề cương môn học Chính sách đối ngoại Mỹ

  IV. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC 4.1. Nhận thức Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể mô tả được (describe) quy trình hoạch định chính sách đối ngoại và các giai đoạn phát triển chính sách đối ngoại Hoa Kỳ từ đầu thế kỷ 20 đến nay. Sinh viên sẽ bắt đầu thực hành ứng dụng (employ) khung phân tích chính sách để hiểu và giải thích (interpret) c...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 2

 • Đề cương chi tiết học phần Chủ nghĩa xã hội khoa họcĐề cương chi tiết học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học

  CHƯƠNG 1- NHẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Chương này nhằm giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về sự ra đời, các giai đoạn phát triển, đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc học tập nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác –Lênin. Trên cơ sở đó, sinh viên có khả năng luận chứng được khách thể và đối t...

  docx9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 162 | Lượt tải: 2

 • Đề thi lý thuyết môn Chính trị - Đề số 02 - Năm học 2015-2016Đề thi lý thuyết môn Chính trị - Đề số 02 - Năm học 2015-2016

  Câu 2: (3,0 điểm) Anh/chị hãy nêu những quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân? Câu 3: (4,0 điểm) Anh (chị) hãy nêu những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh? Là học sinh thì anh/chị cần làm gì để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh?

  doc5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 2

 • Đề thi lý thuyết môn Chính trị - Đề số 01 - Năm học 2015-2016Đề thi lý thuyết môn Chính trị - Đề số 01 - Năm học 2015-2016

  Câu 2: (3,0 điểm) Anh/chị hãy nêu bản chất và tính tất yếu của của nghĩa xã hội? Câu 3: (4,0 điểm) Anh (chị) hãy nêu những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh? Là học sinh thì anh/chị cần làm gì để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh?

  doc4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 2

 • Đề thi lý thuyết môn Chính trị - Đề số 01 - Năm học 2016-2017Đề thi lý thuyết môn Chính trị - Đề số 01 - Năm học 2016-2017

  ĐỀ BÀI Câu 1: (3,0 điểm) Anh/chị hãy cho biết những đặc trưng cơ bản của nghĩa xã hội? Câu 2: (3,0 điểm) Anh (chị) hãy nêu những quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế?

  doc4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Một số nội dung cơ bản về dân tộc tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt NamBài giảng Một số nội dung cơ bản về dân tộc tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

  I. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc 1. Một số vấn đề chung về dân tộc Lịch sử tiến hoá của nhân loại trải qua 4 loại hình cộng đồng tộc người: đó là một quá trình phát triển từ thấp lên cao theo một quy luật nhất định. Các loại hình cộng đồng tộc người phổ biến trong lịch sử là: Thị tộc, Bộ lạc, Bộ tộc và Dân tộc Dân tộc là vấn đề phức tạp kh...

  doc21 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 172 | Lượt tải: 3

 • Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhXây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Abstract: Respecting people and promoting ownership of people, taking care of people’s lives is the core issue of ideology, morality and style of Ho Chi Minh, which is demonstrated vividly through his life. Learning and following ideology, morality and style of Ho Chi Minh City to respect the people, promote socialist democracy, take care of peop...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 2

 • Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ hiện nayQuán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ hiện nay

  Abstract: Birth time, President Ho Chi Minh was very interested in self-criticism and criticism. He believes that regular and serious implementation of self-criticism and criticism is the basic method to strengthen and develop unity and unity in the Party, self-criticism and criticism is also a sharp weapon to help for each cadre, party member pr...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 3

 • Giáo án Chính trị - Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế của ĐảngGiáo án Chính trị - Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng

  MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: Về kiến thức: - Trình bày được tính khách quan, quan điểm của Đảng và những nội dung cơ bản về đường lối phát triển kinh tế. Về kỹ năng: - Vận dụng kiến thức đã học vào giải thích một số hiện tượng xã hội liên quan đến phát triển kinh tế ở Việt Nam. Về thái độ: - Nâng cao ý th...

  doc10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 2