• Bài giảng Chính trị - Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt NamBài giảng Chính trị - Bài 7: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  2. Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam • Thứ nhất, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân • Thứ hai, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp• Thứ ba...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính trị - Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nayBài giảng Chính trị - Bài 6: Tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

  1. Quan điểm của Đảng về đường lối đối ngoại • Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. • Nắm vững hai mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ quốc tế; cố gắng thúc đẩy mặt hợp tác• Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị xã hội...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính trị - Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt NamBài giảng Chính trị - Bài 5: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam

  1.2. Quan điểm, chủ trương phát triển văn hóa, con người • Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện • Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế • Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. • Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính trị - Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt NamBài giảng Chính trị - Bài 4: Đặc trưng và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  1. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam• Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo • Nhà nước pháp quyền XHCN là nhà nước quản lý và điều hành đất nước và xã hội bằng pháp luật thể hiện quyền lợi và ý chí của nhân dân; vì vậy, là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân....

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính trị - Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐảngBài giảng Chính trị - Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

  2. VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG • Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. • - Giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc: đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và thiết lập chính quyền của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dâ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí MinhBài giảng Chính trị - Bài 2: Khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh

  2.Nguồn gốc d. Phẩm chất và năng lực cá nhân Hồ Chí MinhII. Một số nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH: • Con đường duy nhất để giải phóng dân tộc là cách mạng vô sản; vấn đề dân tộc phải gắn liền...

  pdf59 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chính trị - Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - LêninBài giảng Chính trị - Bài 1: Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin

  • I. Khái niệm chủ nghĩa Mác – Lênin • 3. Bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin: • - Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống lý luận khoa học, thể hiện trong toàn bộ các nguyên lý cấu thành học thuyết, trước hết là các nguyên lý trụ cột. + Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng + Chủ nghĩa duy vật lịch sử, mà cốt lõi là học thuyế...

  pdf108 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong quân độiTư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong quân đội

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không để lại một tác phẩm riêng nào bàn về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ trong quân đội. Nhưng khi nghiên cứu di sản lý luận được thể hiện trong nhiều bài nói, bài viết và thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội của Người, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015) - Phần 2Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015) - Phần 2

  Tính đến cuối năm 1996, cả nước chỉ có ba thành phố trực thuộc Trung ương: Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng. Đầu năm 1997, Đà Nẵng được tách từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng để trở thành thành phố thứ tư trực thuộc Trung ương. Trong lịch sử, Đà Nẵng từng trực thuộc Trung Kỳ/ Trung Bộ theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

  pdf263 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Hồ Chí Minh với phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viênHồ Chí Minh với phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên

  Abstract: The article focuses on clarifying the content of Ho Chi Minh’s thoughts on prevention and control of moral degradation, the way of life among cadres and party members. Preventing and combating moral and lifestyle degradation is to build a solid spiritual foundation for the Party’s purity and sustainability. On the basis of assessing the...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0