• Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hộiĐặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội, mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ năng xã hội

  Giáo d&c m)m non luôn h/0ng t0i m&c tiêu giáo d&c toàn di5n cho tr7, chu9n b; nhc, ph9m ch@t và các kC n=ng sEng c)n thiFt. cho tr7 vào hHc l0p 1. Giáo d&c phát triJn tình cLm và kC n=ng xã hOi cho tr7 m)m non Pã và Pang là mOt nhi5m v& không thJ thiFu trong công tác giáo d&c m)m non. Th>c hi5n tEt nhi5m v& này sT giúp tr7 t> tin...

  pdf50 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 4884 | Lượt tải: 4

 • Cách tiếp cận về các tương lai trong chương trình giáo dụcCách tiếp cận về các tương lai trong chương trình giáo dục

  Việc nghiên cứu về các tương lai (futures) sẽ kích thích trí tuệ và trao quyền cho học sinh. Nghiên cứu các tương lai dựa trên khả năng bẩm sinh của trí óc con người nhằm dự đoán hay tư duy về tương lai và được tăng cường với các khái niệm, công cụ và kĩ thuật. Khi năng lực dự đoán tương lai này được hoàn thiện và áp dụng ở nhiều lĩnh vực cụ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1380 | Lượt tải: 0

 • Hiểu về phát triển bền vữngHiểu về phát triển bền vững

  Mô - đun này giúp bạn tìm hiểu về "Phát triển bền vững”, một khái niệm đang nổi l ên và l à trọng tâm trong chương trình hiện nay của chính phủ, doanh nghiệp, nền giáo dục và các tổ chức phi chính phủ trên toàn thế giới. Mô đun dựa trên cách tiếp cận lịch sử trong việc tìm về cội nguồn cách hiểu về PTBV từ những năm 80 tới nay. Dòng lịch sử nà...

  pdf28 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1428 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu tập huấn áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thông qua hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường dạy học cả ngày (fds)Tài liệu tập huấn áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thông qua hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường dạy học cả ngày (fds)

  Mục đích của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) nhằm “nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học thông qua việc hỗ trợ các trưởng tiểu học chuyển đổi sang cơ chế dạy học cả ngày (FDS)”. Yếu tố quyết định đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học là chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học (GVTH) mà cốt lõi là chất l...

  pdf63 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1534 | Lượt tải: 3

 • Tài liệu thu thập và xử lý dữ liệu định lượng và định tínhTài liệu thu thập và xử lý dữ liệu định lượng và định tính

  Đo lường là quá trình quan sát và ghi nhận những quan sát thu thập được trong quá trình nghiên cứu. Có nhiều hình thức đo lường khác nhau trong nghiên cứu. Trong tài liệu hướng dẫn này, chúng tôi xin giới thiệu hai hình thức đo lường Chương I: Nghiên cứu qua điều tra, khảo sát bao gồm xây dựng và th ực hiện phỏng vấn và bảng hỏi. Chương II:...

  pdf38 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 2371 | Lượt tải: 0

 • Phát triển năng lực đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý giáo dụcPhát triển năng lực đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý giáo dục

  Giáo dục là một hoạt động xã hội có phạm vi rộng lớn, đa dạng, liên quan đến mọi tầng lớp xã hội với nhiều lợi ích và vai trò khác nhau (nhà nước, cộng đồng, gia đình, cá nhân) cùng các mối quan hệ phụ thuộc, chi phối lẫn nhau rất phức tạp. Để các hoạt động giáo dục được tổ chức thực hiện đáp ứng với lợi ích, nhu cầu phát triển kinh tế - xã...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1390 | Lượt tải: 1

 • Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhậpĐào tạo - Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trong xu thế đổi mới và hội nhập

  Trong bối cảnh thế giới ngày nay, các tác động của quá trình toàn cầu hóa (TCH), bước chuyển sang nền kinh tế tri thức (KTTT), cuộc cách mạng về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) tạo ra cho giáo dục vai trò mới: Giáo dục vừa là động lực cho việc vận hành nền kinh tế tri thức, vừa là hạ tầng xã hội cho việc hình thành xã hội tri ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1437 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết ôn tập - Lý luận dạy họcLý thuyết ôn tập - Lý luận dạy học

  1. Hãy nêu những thành tố cơ bản của phương pháp dạy học bộ m ôn? (Trang 11) - Hoạt động và hoạt động thành phần - Động cơ - Tri thức và tri thức phƣơng pháp - Sự phân bậc hoạt động 2. Cho biết mục tiêu dạy học của bộ môn Tin học ở bậc học phổ thông? (Tài liệu PPDH Tin Học – Trang 55) Môn Tin học nhằm cung cấp cho HS: - Những kiến thức ph...

  pdf13 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1442 | Lượt tải: 0

 • Lý luận dạy họcLý luận dạy học

  Trước khi vào bài học đầu tiên của môn học, nên làm gì? Trước khi vào bài học đầu tiên của môn học, nên có hoạt động làm quen - Làm quen với nhau Làm quen giữa giáo viên-học sinh và giữa học sinh-học sinh (trong trường hợp học sinh trong lớp chưa quen nhau hoặc có học sinh mới chuyển đến). - Làm quen với môn học (hoặc giới thiệu môn học) ...

  pdf15 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 0

 • Lý luận dạy học đại họcLý luận dạy học đại học

  Mục tiêu Sau khi học xong bài này bạn có khả năng: • Hiểu được học vấn và quá khứ xã hội của sinh viên; • Xác định các nhân tố tác động đến khả năng học của sinh viên ; và • Đánh giá các thủ tục tuyển chọn/tiếp nhận vào trường và khoa của bạn. Khái niệm về chuyển tiếp Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và thoả mãn những yêu cầu thi tuyển ...

  pdf76 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 01/03/2016 | Lượt xem: 1663 | Lượt tải: 0