• Đề cương ôn tập - Chủ nghĩa xã hội - Chương 1Đề cương ôn tập - Chủ nghĩa xã hội - Chương 1

  Khái niệm “CNXH” có ý nghĩa rộng hơn so với khái niệm “CNXHKH”. CNXH chỉ một xh đang tồn tại trong thế giới gọi là CNXH hiện thực và để xem xét thế nào là CNXH người ta dựa các các tiêu chí: + Xh đó phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng đó phải lấy CN M –Ln làm nền tảng tư tưởng + Nó phải dựa trên chế độ công hữu về TLSX chủ yếu. Hai yếu t...

  doc12 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 3138 | Lượt tải: 4

 • Đề cương ôn tập chủ nghĩa xã hội khoa họcĐề cương ôn tập chủ nghĩa xã hội khoa học

  1.Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? Nó được hiểu theo mấy nghĩa? Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin? 2.Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? Phân biệt với đối tượng của triết học, kinh tế chính trị học Mác - Lênin? 3.Chủ nghĩa xã hội khoa học có những phương pháp nghiên cứu nào? Tr...

  doc38 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 5353 | Lượt tải: 1

 • Các cuộc cải cách của Nhà HồCác cuộc cải cách của Nhà Hồ

  I . Hoàn cảnh lịch sử II. Công cuộc cải cách của Hồ Quý Ly 1: Bối cảnh lịch sử dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quý Ly 2: Các chính sách cải cách III. Bài học kinh nghiệm Kết luận

  ppt33 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 4209 | Lượt tải: 2

 • Trình bày và phân tích tính hợp lí, hợp pháp của Quyết định quản lí hành chính nhà nướcTrình bày và phân tích tính hợp lí, hợp pháp của Quyết định quản lí hành chính nhà nước

  Khái niệm: Quyết định quản lí hành chính nhà nước là kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực đơn phương của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền, được ban hành trên cơ sở và để thi hành luật theo thủ tục do pháp luật quy định, nhằm định ra chủ trương, chính sách, nhiệm vụ lớn có tính định hướng trong quản lí nhà nước, hoặc đặt ra...

  doc1 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 4398 | Lượt tải: 4

 • Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước là gì? Để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần thực hiện những giải pháp gì?Năng lực, hiệu lực và hiệu quả của nền hành chính nhà nước là gì? Để nâng cao năng lực hành chính nhà nước cần thực hiện những giải pháp gì?

  Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước bao gồm: + Hệ thống thể chế, thủ tục hành chính + Hệ thống tổ chức hành chính + Đội ngũ cán bộ công chức + Các điều kiện vật chất (tổ chức công sở)

  doc2 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 6619 | Lượt tải: 1

 • Mô tả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nướcMô tả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

  - Bộ máy hành chính nhà nước được thiết lập để thực thi quyền hành pháp: có quyền lập quy (ban hành các văn bản pháp quy dưới luật như Nghị quyết của Chính phủ, Nghị định, quyết định…) và quyền hành chính (quyền tổ chức ra bộ máy, tổ chức và điều hành các hoạt động kinh tế xã hội…) - Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà ...

  doc4 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 6491 | Lượt tải: 1

 • Khái quát hệ thống hành chính nhà nước Việt NamKhái quát hệ thống hành chính nhà nước Việt Nam

  Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do nhân dân trực tiếp bầu ra với nhiệm kỳ là 5 năm. Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. - Chính quyền địa phương (cấp tỉ...

  doc2 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 7230 | Lượt tải: 1

 • Trình bày khái quát về tổ chức bộ máy Nhà nước và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nướcTrình bày khái quát về tổ chức bộ máy Nhà nước và những phương hướng cải cách bộ máy nhà nước

  Quốc hội thống nhất ba quyền: Lập pháp, hành pháp và tư pháp nhưng không phải là cơ quan độc quyền. Hiến pháp và pháp luật quy định cho Quốc hội có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhất định: là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp, ban hành các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp luật cao nhất, điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản nhất...

  doc6 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 8324 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 4Tài liệu Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 4

  Chủ trương của Đảng a. Mục tiêu và phương hướng của công nghiệp hóa XHCN - Được hình thành từ Đại hội III của Đảng(tháng 9/1960). - 25 năm tiến hành CNH qua 2 giai đoạn: + 1960-1975 : ở miền Bắc •Từ 1 nền kinh tế lạc hậu tiến thăng lên CNXH •Đảng khẳng định tính tất yếu của CNH đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta •Đại hội cũng chi rõ,...

  doc37 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 10365 | Lượt tải: 1

 • Tài liệu Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 3Tài liệu Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam - Chương 3

  Những năm 1945 - 1946, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó khăn, thách thức nặng nề, chống thù trong, giặc ngoài, vừa kháng chiến vừa kiến quốc: xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân; bầu cử Quốc hội (6/1/1946); xây dựng Hiến pháp dân chủ đầu tiên (9/11/1946); chăm lo xây dựng chế độ mới, đời sống mới của ...

  doc13 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 12/10/2012 | Lượt xem: 14399 | Lượt tải: 1