• Trắc nghiệm môn KTCTTrắc nghiệm môn KTCT

  Câu 1. Thuật ngữ "kinh tế- chính trị" được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào? a. 1610 b. 1612c. 1615 d. 1618 Câu 2. Ai là người đầu tiên đưa ra khái niệm "kinh tế- chính trị"? a. Antoine Montchretiên b. Francois Quesneyc. Tomas Mun d. William Petty

  doc121 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2346 | Lượt tải: 1

 • Phương pháp tiếp cận học thuyết giá trị lao động của karl-marx trong kinh tế thị trường ở Việt NamPhương pháp tiếp cận học thuyết giá trị lao động của karl-marx trong kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Đểphân tích làm sáng tỏbản chất của chủnghĩa tưbản, tìm ra các quy luật vận động tất yếu của nó, phương pháp nghiên cứu của Karl Marx bắt đầu từhàng hóa. Ông viết: "Trong những xã hội do phương thức sản xuất tưbản chủnghĩa chi phối, thì của cải biểu hiện ra là một" "đống hàng hóa khổng lồ" còn từng hàng hóa một biểu hiện ra là hình thái ngu...

  pdf7 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 3882 | Lượt tải: 5

 • Lượng giá trị hàng hóa? Lý luận về giá trị hàng hóa? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếLượng giá trị hàng hóa? Lý luận về giá trị hàng hóa? Rút ra ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  Giá trị của hàng hoá là lao động trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá. Vậy lượng lao động của hàng hoá được đo bằng lượng lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hoá đó và tính bằng thời gian lao động. Trong thực tế, có nhiều người cùng sản xuất một hàng hoá nhưng điều kiện sản xuất, trình độ tay nghề khác nhau. làm cho thời gian la...

  doc4 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 16071 | Lượt tải: 1

 • Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Vì sao nói sự lựa chọn con đường quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là sự lựa chọn đúng đắn, hợp quy luật của Đảng và nhân dân taTính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Vì sao nói sự lựa chọn con đường quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN là sự lựa chọn đúng đắn, hợp quy luật của Đảng và nhân dân ta

  Ở nước ta, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ năm 1954 ở miền Bắc và từ năm 1975, sau khi đất nước đã hoàn toàn độc lập và cả nước thống nhất, cách mạng dân tộc - dân chủ nhân dân đã hoàn toàn thắng lợi trên phạm vi cả nước thì cả nước cùng tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, cùng quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

  doc7 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 25439 | Lượt tải: 1

 • Lý luận Mác-Lênin về phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộiLý luận Mác-Lênin về phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

  Xuất phát từ thế giới quan duy vật về lịch sử, C. Mác và Ph. Ăngghen đã cho rằng, mọi sự biến đổi của các chế độ xã hội trong lịch sử đều là quá trình phát triển lịch sử tự nhiên. Đó là do sự chi phối của quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

  doc12 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 6076 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Tư tưởng Đức Trị của Khổng Tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện nayĐề tài Tư tưởng Đức Trị của Khổng Tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện nay

  Kinh tế là một thế giới động luôn phát triển và không ngừng thay đổi, nhất là vào thời đại ngày nay khi chạm ngõ thế kỷ XXI, trên thế giới chu trình toàn cầu hoá là tất yếu khách quan của tăng trưởng, nó tạo ra những khó khăn và thách thức mới cho các doanh nghiệp ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Việc quản lý tốt hay không, luôn là vấn đ...

  doc13 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2184 | Lượt tải: 1

 • Một số vấn đề định hướng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt NamMột số vấn đề định hướng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

  Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng , bằng sự nỗ lực sáng tạo của quần chúng , các nghành, các cấp, chúng ta đã vượt qua được khủng hoảng, đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế tăng trưởng nhanh, chính trị ổn định, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và...

  doc21 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 1899 | Lượt tải: 1

 • Phương pháp trừu tượng hóa của kinh tế chính trị Mac LeninPhương pháp trừu tượng hóa của kinh tế chính trị Mac Lenin

  Kinh tế chính trị Mac lênin có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu học tập , nghiên cứu kinh tế chính trị Mac-Lenin càng được đặt ra một cách bức thiết, nhằm khắc phục sự lạc hậu về sự lý luận kinh tế, sự giáo điều, tách rời lý luận với cuộc sống, góp phần hình thành tư duy kinh tế mới. Nước...

  doc18 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 2662 | Lượt tải: 1

 • Kinh tế nông hộKinh tế nông hộ

  Nền văn minh nông nghiệp ra đời sớm nhất và đã tồn tại hàng vạn năm trên Trái Đất, là một ngành không thể thay thế được, cho dù trong thế kỷ XXI và sau này nữa khi các trình độ kỹ thuật điện tử, hoá sinh phát triển cao độ. Nông nghiệp – nông dân – nông thôn đã trải qua nhiều thăng trầm của các phương thức sản xuất. Nhiều nước đi tìm con đường khác ...

  doc26 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 2895 | Lượt tải: 5

 • Tái sản xuất ra quan hệ sản xuất ở nước taTái sản xuất ra quan hệ sản xuất ở nước ta

  Bất cứ lúc nào, sản xuất của cải vật chất cũng là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển xã hội. Xã hội không ngừng tiêu dùng, do đó cũng không thể ngừng sản xuất. Quá trình tái sản xuất là sự lập đi lập lại và đổi mới không ngừng quá trình sản xuất. Vì thế, xét về mặt là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển xã hội, sản xuất không thể là một quá trình sả...

  doc26 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 22/10/2012 | Lượt xem: 2009 | Lượt tải: 1